BIP MJO - Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie

DYREKTOR ZARZĄDU ZIELENI MIEJSKIEJ

OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

w Zarządzie Zieleni Miejskiej w Krakowie, ul. Za Torem 22, 30-542 Kraków (adres do korespondencji: ul. W. Reymonta 20, 30-059 Kraków)

Specjalista ds. księgowości w Zespole Budżetu i Planowania – 1 etat

(Nr ref. 7-ZZM-2018r.)

 

1) Wymagania niezbędne (formalne):

a) spełnienie wymagań z art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych określonych dla stanowisk urzędniczych;

b) wykształcenie średnie lub wyższe;

c) staż pracy:

- minimum 5 lat przy wykształceniu średnim, w tym min. 2 lata doświadczenia w księgowości,

- minimum 4 lat przy wykształceniu wyższym, w tym min. 2 lata doświadczenia w księgowości;

UWAGA: Osoby, które nie spełniają wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

 

2) Wymagania dodatkowe (będące przedmiotem oceny):

a) doświadczenie zawodowe związane z rozliczaniem podatku od towarów i usług;

b) znajomość przepisów i umiejętność stosowania z zakresu:

- Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r;

- Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

- Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetów jednostek samorządu terytorialnego;

- Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;

- Ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych;

- Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji;

- Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej;

- Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego;

- Ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym;

- Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych;

c) biegła znajomość obsługi komputera;

d) znajomość programów księgowych jednostek budżetowych;

e) znajomość obsługi programów pakietu MS Office (Word, Excel), w szczególności praktyczna obsługa arkusza kalkulacyjnego Exel;

f) zdolności komunikacyjne oraz umiejętność pracy w zespole;

g) umiejętność szybkiego uczenia się;

h) umiejętność planowania i organizacji pracy;

i) praktyczne umiejętności księgowania operacji gospodarczych, sporządzania dowodów księgowych;

j) terminowość i rzetelność przy wykonywanych obowiązkach, dokładność, komunikatywność;

k) dyspozycyjność w okresach rozliczeniowych związanych ze sporządzaniem sprawozdań budżetowych;

l) doświadczenie w pracy w jednostkach samorządowych.

 

UWAGA: Przed rozmową kwalifikacyjną kandydatowi może być przedstawiony do rozwiązania test z wiedzy specjalistycznej lub test umiejętności wymaganych na danym stanowisku.

 

3) Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce:

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Zarządzie Zieleni Miejskiej w Krakowie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia, jest niższy niż 6%.

 

4) Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

a) dekretowanie i ewidencja faktur w programie finansowo-księgowym oraz sprawdzanie ich zgodności pod względem formalno-rachunkowym, z załączonymi dokumentami;

b) analiza zdarzeń gospodarczych pod kątem rozliczenia podatku VAT;

c) znajomość zasad rachunkowości budżetowej i ewidencjonowania dokumentów księgowych;

d) analiza należności i zobowiązań oraz wystawianie upomnień, wezwań do zapłaty, weryfikacja zgodności rozrachunków oraz klasyfikacji budżetowej;

e) przygotowywanie danych do sprawozdań budżetowych, finansowych i statystycznych w zakresie należności i zobowiązań budżetowych wynikających z ewidencji księgowej, w tym do RB-N, RB-27S, oraz RB-Z, RB-28S;

f) przekazywanie danych z ksiąg rachunkowych dla celów sprawozdania GUS;

g) kontrola prawidłowości dokonywanych zapisów księgowych i sald w obszarze objętym zakresem obowiązków;

h) weryfikacja zapisów i sald księgowych, w tym zgodności rozrachunków, dokonywanie rozliczeń kont księgowych rozrachunkowych;

i) dokonywanie dodatkowych zapisów i rozliczeń w księdze głównej, w tym zapisów dotyczących przeksięgowań sald na koniec roku obrotowego;

j) wykonywanie innych poleceń przełożonych, które dotyczą pracy, jeżeli nie są one sprzeczne z przepisami prawa lub umową o pracę;

k) bieżąca współpraca z komórkami organizacyjnymi jednostki w zakresie realizowanych czynności;

 

5) Warunki pracy i płacy;

a) wymiar czasu pracy: pełny etat;

b) pierwsza umowa o pracę zostanie zawarta na okres 6 m-cy z obowiązkiem odbycia służby przygotowawczej lub na 7 m-cy z możliwością zawarcia w przyszłości umowy na czas nieokreślony.

c) miejsce pracy: Kraków ul. Reymonta 20

opis stanowiska pracy:

- praca w podstawowym systemie czasu pracy,

d) płaca zasadnicza w zależności od stażu z przedziału od 2900,00 zł do 3600,00 zł brutto + dodatek stażowy + premia uznaniowa zgodnie z regulaminem premiowania ZZM;


6) Wymagane dokumenty:

a) kwestionariusz osobowy - podpisany odręcznie

b) CV z uwzględnieniem przebiegu kariery zawodowej i ze wskazaniem adresu e-mailowego oraz numerem telefonu kontaktowego;

c) dokumenty potwierdzające wymagane wykształcenie (kserokopia);

d) kserokopia dokumentów świadectw pracy dokumentujących staż pracy lub w przypadku pozostawania w stosunku pracy zaświadczenie o zatrudnieniu;

e) w przypadku posiadania: kopie certyfikatów, kursów, szkoleń, itp.;

f) podpisane oświadczenie o posiadanym obywatelstwie;

g) podpisane oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych;

h) podpisane oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

i) podpisana klauzula o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz.926 ze zm.”;

j) informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (osoby, którym zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia);

k) kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnienia o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.


7) Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zaklejonej kopercie lub przesłać pocztą na adres Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie, ul. W. Reymonta 20, 30-059 Kraków. Koperta musi zawierać adnotację „Nabór na wolne stanowisko do Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie Nr ref. 7-ZZM-2018" – w terminie do dnia: 12-02-2018r.

 

Decyduje data wpływu do ZZM. Oferty, które nie zawierają wszystkich wymaganych dokumentów lub wpłynęły po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. O spełnieniu wymogów formalnych i zakwalifikowaniu się do testów oraz o terminie rozmów kwalifikacyjnych kandydaci będą informowani drogą elektroniczną na wskazany adres e-mailowy. Na rozmowę kwalifikacyjną należy zabrać oryginały wszystkich złożonych dokumentów. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.krakow.pl), na tablicy informacyjnej w biurze ZZM ul. W. Reymonta 20, 30-059 Kraków. Dodatkowe informacje uzyskać można pod nr tel. 12 20 10 258.

 

UWAGI:

Zastrzega się prawo nie wybrania żadnego kandydata.

 

 

Z- ca Dyrektora

 

Łukasz Pawlik

 

 

INFORMACJE O LICZBIE KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMOGI FORMALNE

 

Na stanowisko : Specjalista ds. księgowości w Zespole Budżetu i Planowania – 1 etat

(Nr ref. 7-ZZM-2018r.)

 

 

Informuję, że ofertę/y na ogłoszony nabór przesłał/o 5 kandydat/ów. W wyniku przeglądu i oceny ofert/y pod kątem spełnienia wymogów formalnych stwierdzono, iż 5 kandydat/ów spełnił/o wymogi formalne. Do następnego etapu naboru zakwalifikował/o się 5 kandydat/ów .

 

Kandydaci, którzy zostali zakwalifikowani do kolejnego etapu zostaną powiadomieni indywidualnie o dokładnym terminie i miejscu rozmów kwalifikacyjnych. Rozmowy kwalifikacyjne odbędą się w dniu 16.02.2018 r. w biurze ZZM w Krakowie ul.Reymonta 20.

 

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy w Zarządzie Zieleni Miejskiej w Krakowie - Specjalista ds. księgowości w Zespole Budżetu i Planowania – 1 etat (Nr ref. 7-ZZM-2018r.)