BIP MJO - Młodzieżowy Dom Kultury ul. Grunwaldzka

Dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury

w Krakowie, ul. Grunwaldzka 5

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze

Specjalista ds. księgowo-finansowych ¾ etatu

 

1. Wymagania niezbędne:

spełnienie wymagań określonych w art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j.: Dz. U. z 2016 r. poz. 902 ze zm.) oraz określonych w art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.: Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) w zakresie wykształcenia i stażu pracy:

a)     Wykształcenie średnie lub wyższe

b)     Staż pracy

- minimum 5 lat przy wykształceniu średnim, w tym min. 2 lata doświadczenia w księgowości

- minimum 4 lata przy wykształceniu wyższym, w tym min. 2 lata doświadczenia w księgowości

 

2. Wymagania dodatkowe:

a) znajomość zagadnień rachunkowości budżetowej ,

b) biegła znajomość obsługi programu Zintegrowany System Zarządzania Oświatą,

c) biegła znajomość obsługi programu Budżet JST PLUS

d) doświadczenie w rozliczaniu podatku VAT,

e) obsługa programu SOVAT,

f) znajomość przepisów oświatowych i samorządowych,

g) umiejętność wykonywania sprawozdań, opracowań, planów finansowych,

h) biegła znajomość obsługi komputera w zakresie pakietu MS Office,

i) znajomość obsługi systemu bankowości elektronicznej,

j) sporządzanie umów najmu i wystawianie faktur

k) sporządzanie umów cywilnoprawnych,

l) sporządzanie raportów kasowych

m) praktyczne umiejętności księgowania operacji gospodarczych w ZSZO

n) sporządzanie dowodów księgowych,

l) godziny pracy 14:00 – 20:00

 

3. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

a) prowadzenie pełnej rachunkowości jednostki w tym rozliczeń podatku od towarów i usług VAT w systemie ZSZO,

b) prowadzenie gospodarki finansowej MDK,

c) wstępne przygotowywanie planów finansowych,

d) wstępne opracowywanie sprawozdań GUS,  finansowych oraz analiz,

e) wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi, w tym prowadzenie kasy,

f) dokonywanie wstępnej kontroli formalno-rachunkowej dowodów księgowych,

g) realizacja zadań z zakresu rachunkowości innych niż wymienione wyżej.

 

4. Informacja o warunkach pracy:

a) wymiar zatrudnienia: 0,75 etatu

b) wynagrodzenie zgodne z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (t.j. Dz. U. z 2014 poz. 1786 ze zm.) oraz Regulaminem wynagradzania pracowników samorządowych Młodzieżowego Domu Kultury ul. Grunwaldzka,

c) miejsce pracy: Młodzieżowy Dom Kultury ul. Grunwaldzka 5 Kraków

 

5. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Młodzieżowym Domu Kultury ul. Grunwaldzka , w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, wynosi mniej niż 6%.


6. Wymagane dokumenty:

a) CV wraz z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t.j.: Dz. U. z 2016 r. poz. 922) na potrzeby związane z ogłoszonym naborem,

b) list motywacyjny,

c) oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,

d) oświadczenie kandydata o niekaralności prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

e) oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,

f) zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego (tylko osoby, którym zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia),

g)kopie dokumentów potwierdzające wykształcenie, dodatkowe uprawnienia, kwalifikacje,

h) kopie dokumentów potwierdzające przebieg dotychczasowego zatrudnienia,

i) podpisana klauzula o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz.926 ze zm.”;

 

7. Termin i miejsce składania dokumentów:

Powyższe dokumenty należy składać osobiście w godzinach od 8 do 14 lub przesłać pocztą na adres Młodzieżowy Dom Kultury 31-526 Kraków ul. Grunwaldzka 5 w terminie do 1 lutego 2018 roku do godziny 10.00.

O terminie postępowania w formie rozmowy kwalifikacyjnej mającego na celu wyłonienie kandydata na stanowisko specjalisty ds. księgowo-finansowych osoby spełniające wymagania osoby zostaną powiadomione telefonicznie. Rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się w dniu : 2 lutego 2018 r.

 

Informacja będzie publikowana w Biuletynie Informacji Publicznej.

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy w Młodzieżowy Dom Kultury ul. Grunwaldzka ()