BIP MJO - Szkoła Podstawowa nr 53 im. Jana Henryka Dąbrowskiego

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 53  w Krakowie

 

ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze Głównego specjalistę do spraw technicznych i eksploatacji w SP53 w Krakowie – 1/2 etatu

 

1. Wymagania niezbędne (formalne):

1)      spełnienie wymagań określonych art. 6 ustawyz dnia 21 listopada 2008 r. z późn. zm.o pracownikach samorządowych,

2)      wykształcenie wyższe techniczne,

3)      minimum 10-letni staż pracy na stanowisku o podobnym zakresie obowiązków.

 

Uwaga: osoby, które nie spełnią wszystkich wymogów formalnych, nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

 

2. Wymagania dodatkowe (będące przedmiotem oceny):

 

1)      uprawnienia SEP gazowe i elektryczne,

2)      znajomość regulacji prawnych w zakresie prawa budowlanego,

3)      znajomość rozporządzenia w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie oraz regulacji prawnych w zakresie prawa budowlanego i zamówień publicznych

4)      znajomość formy dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznych,

5)      zdolność do pracy na wysokości powyżej 3 metrów,

6)      uprawnienia i doświadczenie w nadzorowaniu robót budowlanych w obiektach zabytkowych,

7)      umiejętność kosztorysowania zakresu prac za pomocą programów do kosztorysowania,

8)      samodzielność i zaangażowanie,

9)      umiejętność obsługi urządzeń biurowych, komputera, znajomość Worda, Excela, Internetu,

10)    umiejętność pracy w zespole.

 

Uwaga: Wynik postępowania to łączny wynik z rozmowy kwalifikacyjnej i analizy dokumentów sprawdzający stopień spełnienia powyższych wymagań.

 

3. Warunki pracy i płacy:

1)      wymiar czasu pracy: 1/2 etatu,

2)      płaca zasadnicza + 20% premii regulaminowej + dodatek za wieloletnią pracę + dodatek funkcyjny (zgodnie z OBWIESZCZENIEM PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych Dz. U. z dnia 11 grudnia 2014 r. poz. 1786 z późn. zm.),

3)      miejsce pracy: Szkoła Podstawowa nr 53, Kraków, ul. Skośna 8.

 

4. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w SP53 w Krakowie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi mniej niż 6%.

 

5. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1)      nadzór nad terminowością wykonywanych przeglądów rocznych i pięcioletnich w budynkach Szkoły Podstawowej nr 53 w Krakowie wynikających z przepisów prawa budowlanego;

2)      przygotowywanie wniosków o wszczęcie postępowań na zamówienia przetargowe wraz z kompletem materiałów niezbędnych do sporządzenia specyfikacji przetargowej;

3)      przygotowywanie specyfikacji technicznych na opracowania projektowe i realizację robót, materiałów do przetargów zgodnie z ustawą;

4)      udział w przygotowaniu prac remontowych: określanie zakresu i przedmiaru robót, wykonywanie kosztorysów inwestorskich;

5)      nadzór nad robotami oraz sprawowanie kontroli jakości wykonywanych prac oraz ich zgodności z dokumentacją projektową, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej;

6)      uczestniczenie w próbach i odbiorach częściowych robót,;

7)      odbiór wykonywanych prac i sprawdzanie kosztorysów wykonawczych;

8)      sprawdzanie pod względem merytorycznym faktur, rachunków i innych dokumentów będących podstawą do rozliczeń robót;

9)      uczestniczenie w sporządzaniu planów remontów ze wskazaniem pilności i kolejności wykonania robót.

 

6. Wymagane dokumenty:

1)      życiorys (CV),

2)      list motywacyjny,

3)      kopie dokumentów poświadczających wykształcenie, dodatkowe uprawnienia, kwalifikacje, dokumenty poświadczające doświadczenie zawodowe,

4)      informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za skazanie prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (tylko osoby, którym zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia).

 

7. W przypadku zatrudnienia, kandydat zobowiązany będzie do przedłożenia do wglądu pracodawcy oryginały dokumentów.

 

8. Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny i szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą:

„wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych z późn. zm. (Dz. U. Nr 101 poz. 926 ze zmianami) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych z późn. zm. (Dz. U. Nr 223 poz. 1458 )”.

 

9. Komplet dokumentów w zamkniętej kopercie z dopiskiem: stanowisko urzędnicze Głównego specjalistę do spraw technicznych i eksploatacji w Szkole Podstawowej nr 53, 30-383 Kraków, ul. Skośna 8  należy składać osobiście w siedzibie Szkoły (sekretariat) lub drogą elektroniczna na adres: sp53krakow@wp.pl lub drogą pocztową na adres:

Szkoła Podstawowa nr 53

ul. Skośna 8, 30-383 Kraków

 

w terminie do dnia (nie krótszym niż 10 dni od dnia opublikowania ogłoszenia w BIP) 25 lutego 2018 roku (liczy się data wpływu do Szkoły ).

 

10. Aplikacje, które wpłyną do Szkoły niekompletne lub po określonym wyżej terminie n i e   b ę d ą    r o z p a t r y w a n e.

 

11. Informacja o wynikach konkursu będzie umieszczona w BIP. 

 

 

 

 

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy w Szkoła Podstawowa nr 53 im. Jana Henryka Dąbrowskiego ()