BIP MJO - Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie

DYREKTOR ZARZĄDU INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ W KRAKOWIE

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

w Zarządzie Infrastruktury Sportowej w Krakowie ul. Walerego Sławka 10, 30-633 Kraków

Inspektor Nadzoru w Dziale Przygotowania i Realizacji Inwestycji – 1 etat

Nr ref. 01/2018

 

1. Wymagania niezbędne (formalne):

a)    Spełnienie wymagań określonych dla stanowisk urzędniczych w art. 6 Ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych,

b)    Wykształcenie wyższe,

c)     uprawnienia budowlane do kierowania i nadzorowania robót budowlanych w specjalności ogólno – budowlanej bez ograniczeń,

d)    Doświadczenie zawodowe: minimum 2 letni staż pracy na takim samym stanowisku lub kierownika budowy/robót,

e)    Aktualne zaświadczenie o członkostwie w Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa.

 

Osoby, które nie spełniają wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

 

2. Wymagania dodatkowe (będące przedmiotem oceny):

1.     Znajomość statutu i zakresu działania Zarządu Infrastruktury Sportowej w Krakowie,

2.     Znajomość przepisów z zakresu:
• Ustawy Prawo Budowlane
• Ustawy Prawo zamówień publicznych
• Ustawy Kodeks postępowania administracyjnego
• Ustawy o pracownikach samorządowych,

3.     Znajomość obsługi programów MS Office, mile widziana znajomość programów kosztorysowych,

4.     Prawo jazdy kat. B,

5.     Operatywność,

6.     Samodzielność,

7.     Dyspozycyjność.

 

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1.     Sprawowanie kontroli zgodności realizacji inwestycji lub remontu z projektem, pozwoleniem na budowę, PN, zasadami wiedzy technicznej oraz umowami,

2.     Uczestniczenie w próbach i odbiorach obiektów budowlanych, instalacji i urządzeń technicznych, sprawdzanie kontroli jakości wykonywanych robót, wbudowanych wyrobów, atestów, aprobat,

3.     Sprawdzanie kosztorysów ofertowych, powykonawczych,

4.     Monitorowanie realizacji inwestycji w zakresie rzeczowym i finansowym,

5.     Dokonywanie odbiorów przejściowych i końcowych realizowanych zadań,

6.     Prowadzenie rozliczeń przejściowych i końcowych inwestycji i remontów,

7.     Sporządzanie obowiązujących dokumentów i sprawozdawczości,

8.     Kontrola przeglądów wynikających z prawa budowlanego,

9.     Prowadzenie korespondencji w zakresie prowadzonych spraw.

 

4. Warunki pracy i płacy:

a)   wymiar czasu pracy: 1 etat,

b)   pierwsza umowa o pracę zostanie zawarta na czas określony do 6 m-cy z obowiązkiem odbycia

      służby przygotowawczej,

c)     płaca zasadnicza od 2800,00 zł brutto miesięcznie + premia uznaniowa zgodnie z regulaminem

wynagradzania + dodatek stażowy za wysługę lat.

 

5. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6 %.

 

6. Wymagane dokumenty:

a)    kwestionariusz osobowy (do pobrania także w pok. 20),  lub CV z uwzględnieniem przebiegu kariery zawodowej i ze wskazaniem adresu e-mailowego oraz numerem telefonu kontaktowego;

b)    kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,

c)     dokumenty poświadczające wykształcenie, kursy, szkolenia (kserokopia),

d)    dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe (kserokopia),

e)    oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych na potrzeby związane z ogłoszonym naborem,

f)     oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,

g)    oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

h)    informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (osoby, którym zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia),

i)      Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnienia o którym mowa w art. 13 a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.

 

7. Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie lub przesłać pocztą na adres: Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie - ul. Walerego Sławka 10, 30 - 633 Kraków. Koperta musi zawierać adnotację „Nabór na wolne stanowisko nr ref 01/2018" - w terminie do dnia 31.01.2018 r. Decyduje data wpływu do ZIS. Oferty, które nie zawierają wszystkich wymaganych dokumentów lub wpłynęły po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

O spełnieniu wymogów formalnych i zakwalifikowaniu się do testów oraz o terminie rozmów kwalifikacyjnych kandydaci będą informowani drogą elektroniczną na wskazany adres e-mailowy. Na rozmowę kwalifikacyjną należy zabrać oryginały wszystkich złożonych dokumentów.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.krakow.pl), na tablicy informacyjnej w siedzibie ZIS.

Dodatkowe informacje uzyskać można pod nr tel. (012) 616-64-51

8. Ilość etatów
1 etat  
Dyrektor Krzysztof Kowal

 

Lista kandydatów spełniających wymogi formalne

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy w Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie - Inspektor Nadzoru w Dziale Planowania i Realizacji Inwestycji nr ref. 01/2018