BIP MJO - Zarząd Inwestycji Miejskich w Krakowie
Zarząd Inwestycji Miejskich w Krakowie

OGŁASZA NABÓR

 

na wolne stanowiska Inspektora w Dziale Organizacyjno-Administracyjnym – 2 etaty

nr ref. 2-ZIM-2018

 

 

I. WYMAGANIA NIEZBĘDNE (FORMALNE):

1. spełnienie wymagań z art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych określonych dla stanowisk urzędniczych;

2. wykształcenie średnie;

3. co najmniej 4 lata stażu pracy.

Uwaga: Osoby, które nie spełniają wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu (ocena zerojedynkowa).

 

II. WYMAGANIA DODATKOWE (będące przedmiotem oceny):

1. podstawowa wiedza z zakresu funkcjonowania samorządu terytorialnego w Polsce;

2. znajomość Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji

i zakresu działania archiwów zakładowych z dnia 18 stycznia 2011 r. (Dz.U. Nr 14, poz. 67);

 

Dodatkowym atutem będą:

1. praktyka w prowadzeniu obsługi kancelaryjnej;

2. znajomość struktury organizacyjnej Gminy Miejskiej Kraków.

 

Uwaga: Po analizie przedłożonych dokumentów potwierdzających spełnienie powyżej wymienionych wymagań zastrzega się prawo zaproszenia na rozmowy kwalifikacyjne, jedynie wybranych osób.

 

III. ZAKRES WYKONYWANYCH ZADAŃ NA STANOWISKU:

1. Prowadzenie kancelarii Zarządu, do zadań której należy w szczególności:

a. przyjmowanie korespondencji, elektroniczna ewidencja oraz rozdzielanie pism, dokumentów, korespondencji zewnętrznej i wewnętrznej Zarządu zgodnie z dekretacją Dyrektora Zarządu i jego Zastępców,

b. udzielanie informacji klientom Zarządu, kierowanie ich do odpowiednich komórek organizacyjnych oraz łączenie rozmów telefonicznych,

c. ekspedycja pism wychodzących z Zarządu.

2. Organizacja pracy sekretariatu jednostki, do zadań którego należy w szczególności:

a. prowadzenie terminarza spotkań i wyjazdów służbowych Dyrektora Zarządu oraz jego Zastępców,

b. sporządzanie, przepisywanie i skanowanie pism na zlecenie Dyrektora Zarządu oraz jego Zastępców,

c. przyjmowanie i łączenie rozmów telefonicznych Dyrektora Zarządu oraz jego Zastępców,

d. dbałość o wyposażenie i sprzęt techniczny znajdujący się w gabinetach Dyrektora Zarządu oraz jego Zastępców.

3. Organizowanie, nadzorowanie i rozliczanie wykorzystania środków transportowych, w tym bilety MPK i kart taxi.

4. Zaopatrywanie sekretariatu w artykuły spożywcze.

5. Należyte wyposażenie apteczki Zarządu.

6. Sporządzanie zbiorczych informacji, zestawień, odpowiedzi na polecenia, pisma okólne z zakresu realizowanych czynności służbowych.

7. Wykonywanie innych czynności wchodzących w zakres działania Zarządu zleconych przez Dyrektora, jego zastępców.

 

IV. WARUNKI ZATRUDNIENIA:

1. wymiar czasu pracy: 1 etat

2. płaca zasadnicza w wysokości z przedziału 2 500 zł brutto do 4 000 zł brutto

3. miejsce pracy: Zarząd Inwestycji Miejskich w Krakowie, ul. W. Reymonta 20

4. zgodnie z obowiązującą ustawą o pracownikach samorządowych kandydat zostanie zatrudniony na podstawie umowy o pracę, na okres 6 miesięcy z obowiązkiem odbycia służby przygotowawczej.

 

V. INFORMACJA O WSKAŹNIKU ZATRUDNIENIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W JEDNOSTCE W MIESIĄCU POPRZEDZAJĄCYM DATĘ UPUBLICZNIENIA OGŁOSZENIA.

W Zarządzie Inwestycji Miejskich w Krakowie w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych,

w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był niższy niż 6%.

 

VI. WYMAGANE DOKUMENTY:

1. CV;

2. dokumenty poświadczające wykształcenie, dodatkowe uprawnienia, kwalifikacje;

3. dokumenty potwierdzające staż pracy;

4. oświadczenia wg załączonego wzoru.

 

VII. ZASADY NABORU:

Wymagane dokumenty należy składać drogą elektroniczną (w przypadku załączników mile widziane będą skany dokumentów scalone w jeden plik pdf) na adres: sekretariat@zim.krakow.pl

do dnia 29 stycznia 2018 r. do godziny 13.00.

Zgłoszenia przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.

 

Oryginały wymaganych dokumentów należy przedstawić w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej.

Złożone przez kandydatów dokumenty nie będą zwracane.

Zastrzega się możliwość zakończenia postępowania rekrutacyjnego w każdym czasie bez podania przyczyn i bez wyłaniania kandydatów.

 

VIII. TERMIN ROZMÓW KWALIFIKACYJNYCH

Przeprowadzenie rozmów kwalifikacyjnych na ww. stanowisko planuje się w dniach 1 - 2 lutego 2018 r. w siedzibie Zarządu Inwestycji Miejskich w Krakowie, ul. W. Reymonta 20.

 

Wybrani kandydaci zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej drogą elektroniczną na podany adres e-mailowy.

 

Informacja o wyniku naboru zostanie przekazana wyłącznie kandydatom, którzy brali udział

w rozmowach kwalifikacyjnych, drogą elektroniczną na podany adres e-mailowy w terminie do dnia 6 lutego 2018 r.

 

Informacja o nazwisku kandydata wyłonionego na stanowisko Inspektora w Dziale Organizacyjno-Administracyjnym będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.krakow.pl/zim najpóźniej do dnia 10 lutego 2018 r.

 

Dyrektor Zarządu Inwestycji Miejskich w Krakowie

 

Janina Pokrywa

Wyniki naboru na stanowisko Inspektora w dziale Organizacyjno-Administracyjnym w Zarządzie Inwestycji Miejskich w Krakowie (nr ref. 2-ZIM-2018)