Dokument archiwalny

OTWARTY KONKURS OFERT

 

PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

 

Na podstawie art. 13 ust. 1, ust. 2, ust. 3 i art. 15 ust. 1, ust. 2a, ust. 2b, ust. 2d, ust. 2da i ust. 2f ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 ze zm.),

 

ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji w okresie od 1 marca 2018 roku do 30 kwietnia 2019 roku zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka

pn. „Kluby Rodziców z dziećmi do lat 3”.

 

Tytuł zadania publicznego: „Kluby Rodziców z dziećmi do lat 3”.

 

Rodzaj zadania publicznego: działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka.

 

Komórka realizująca: Wydział Spraw Społecznych Urzędu Miasta Krakowa.

 

Termin realizacji zadania publicznego: 1 marca 2018 roku do 30 kwietnia 2019 roku.

 

Planowana wysokość środków publicznych na wsparcie realizacji zadania publicznego:

 

1) w okresie od 1 marca 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku – 560 000 zł (słownie: pięćset sześćdziesiąt tysięcy złotych),

2) w okresie od 1 stycznia 2019 roku do dnia 30 kwietnia 2019 roku - 225 000 zł (słownie: dwieście dwadzieścia pięć tysięcy złotych).

 

Maksymalna kwota dotacji na jeden Klub Rodzica z dziećmi do lat 3 może wynieść:

 

1) 112 000 zł (słownie: sto dwanaście tysięcy złotych) na realizację zadania publicznego w okresie od 1 marca 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku, w tym do 7 000 zł (słownie: siedem tysięcy złotych) z przeznaczeniem na doposażenie Klubu,

 

2) 45 000 zł (słownie: czterdzieści pięć tysięcy złotych) na realizację zadania publicznego w okresie od 1 stycznia 2019 roku do dnia 30 kwietnia 2019 roku.

 

Miejsce realizacji zadania publicznego: lokale na terenie miasta Krakowa (preferuje się: Dzielnicę VIII Dębniki, Dzielnicę XI Podgórze Duchackie, Dzielnicę XV Mistrzejowice, Dzielnicę XVI Bieńczyce, Dzielnicę XVII Wzgórza Krzesławickie), do których oferenci posiadają tytuł prawny, co najmniej na okres realizacji zadania publicznego.

 

Ilekroć w niniejszym ogłoszeniu mówi się o ustawie, oznacza to ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 ze zm.)

 

Zasady przyznania dotacji:

 1. Do złożenia ofert w konkursie uprawnione są organizacje pozarządowe oraz podmioty, wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, prowadzące działalność pożytku publicznego odpowiednio do terytorialnego zakresu działania Gminy Miejskiej Kraków, niedziałające w celu osiągnięcia zysku oraz których działalność statutowa zgodna jest z dziedziną zlecanego zadania.
 2. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest wypełnienie oferty na obowiązującym druku, będącym załącznikiem nr 1 do Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (załącznik nr 1 do ogłoszenia) przy wykorzystaniu generatora wniosków aplikacyjnych dostępnego na stronie internetowej www.gwa.nawikus.krakow.pl lub www.nawikus.krakow.pl zgodnie z Zarządzeniem nr 2851/2017 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 27.10.2017 r. w sprawie wprowadzenia w Gminie Miejskiej Kraków systemu NAWIKUS - Narzędzia Analizy Wartości Kontraktowanych Usług Społecznych i regulaminu jego funkcjonowania.
 3. Po wypełnieniu formularza, ofertę należy wydrukować, podpisać przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentacji i dostarczyć osobiście do Pełnomocnika Prezydenta Miasta Krakowa ds. Rodziny, wyłącznie w lokalizacji Plac Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków, pokój 322 lub przesłać pocztą lub kurierem (decyduje data wpływu na Plac Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków). Szczegółowe zasady i termin składania ofert określone są w dziale niniejszego ogłoszenia pn. Termin i sposób składania ofert.
 4. Oferent winien przedstawić ofertę zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji, gwarantując wykonanie zadania publicznego w sposób efektywny, oszczędny i terminowy.
 5. Oferent odpowiada za rzetelność, poprawność i kompletność oferty oraz zawartych w niej informacji.
 6. Terminowe złożenie poprawnej i kompletnej oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.
 7. Jedna oferta może dotyczyć prowadzenia wyłącznie jednego Klubu Rodziców z dziećmi do lat 3, przy czym ten sam Oferent może złożyć więcej niż jedną ofertę.
 8. W konkursie do realizacji może zostać wybrana więcej niż jedna oferta. Dotacja na prowadzenie jednego Klubu może wynieść maksymalnie:
  1) 112 000 zł (słownie: sto dwanaście tysięcy złotych) na realizację zadania publicznego w okresie od 1 marca 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku, w tym do 7 000 zł (słownie: siedem tysięcy złotych) z przeznaczeniem na doposażenie Klubu
  2) 45 000 zł (słownie: czterdzieści pięć tysięcy złotych) na realizację zadania publicznego w okresie od 1 stycznia 2019 roku do dnia 30 kwietnia 2019 roku.
  Oferty, w których wnioskowana kwota dotacji będzie przekraczać możliwą maksymalną dotację będą odrzucane jako niespełniające wymogów formalnych.
 1. Dofinansowanie nastąpi w trybie wspierania realizacji zadania publicznego.
 2. Wymagany minimalny wkład finansowy Oferenta (rozumiany jako środki finansowe własne lub środki finansowe z innych źródeł przyznane na realizację zadania publicznego będącego przedmiotem ogłaszanego konkursu ofert) wynosi 3% kwoty wnioskowanej dotacji. Oferty niezawierające wymaganego minimalnego wkładu finansowego Oferenta będą odrzucane jako niespełniające wymogów formalnych.
 3. Wymagany minimalny wkład osobowy Oferenta (praca społeczna członków i świadczenia wolontariuszy) wynosi 7% kwoty wnioskowanej dotacji. Maksymalna stawka godzinowa przy obliczaniu kosztów pracy wolontariuszy i pracy społecznej członków wynosi - 100 zł w przypadku specjalisty lub osoby prowadzącej zajęcia/warsztaty, dla pozostałych osób - 25 zł. Oferty niezawierające wymaganego minimalnego wkładu osobowego będą odrzucane jako niespełniające wymogów formalnych.
 4. W ramach realizacji zadania publicznego nie dopuszcza się pobierania świadczeń pieniężnych od odbiorców zadania publicznego.
 5. W kalkulacji przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego w 2018 r. można uwzględnić zakup doposażenia Klubu, przy czym koszt ten nie może przekroczyć 7 000 zł (słownie: siedem tysięcy złotych). Koszt ten należy wykazać w kosztach obsługi zadania publicznego.
 6. W celu wyeliminowania podwójnego dofinansowania z budżetu Gminy Miejskiej Kraków może być przyznana tylko jedna dotacja na realizację konkretnej oferty zgłoszonej do konkursu w ramach poszczególnych zadań.
 7. W przypadku zlecania realizacji zadania publicznego organizacjom, które złożyły ofertę wspólną, w umowie o wsparcie realizacji zadania publicznego wskazane zostaną prawa i obowiązki każdej z organizacji, w tym zakres ich świadczeń składających się na realizowane zadanie publiczne.
 8. Po rozstrzygnięciu konkursu, w przypadku, gdy Oferent otrzyma dotację w wysokości niższej niż wnioskowana, przed podpisaniem umowy Wydział Spraw Społecznych Urzędu Miasta Krakowa oraz Oferent dokonują uzgodnień, których celem jest doprecyzowanie warunków i zakresu realizacji zadania publicznego lub odstępują od jego realizacji.
 9. Decyzja o przyznaniu dotacji nie jest decyzją administracyjną w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego.
 10. Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
 11. Dotacja będzie przekazana:
  1) w 2018 roku w trzech transzach, pierwsza w terminie do 7 dni roboczych od dnia zawarcia umowy, jednakże nie wcześniej niż 1 marca 2018 r.; kolejne do 20 lipca i 20 października.
  2) w 2019 roku jednorazowo w terminie do 20 stycznia,
  - przy czym przekazanie drugiej i kolejnych transzy dotacji uzależnione będzie od złożenia wymaganych sprawozdań i wykorzystania minimum 50% przekazanych środków dotacyjnych.
 1. Upoważnieni przedstawiciele Oferenta zobowiązani są do zgłoszenia się do sekretariatu Pełnomocnika Prezydenta Miasta Krakowa ds. Rodziny Plac Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków, pokój 322, tel.: 12 616-19-70 w celu uzgodnienia warunków umowy, w terminie do 7 dni od ogłoszenia wyników konkursu.
 2. Niedotrzymanie powyższego terminu jest równoznaczne z rezygnacją z przyznanej dotacji.
 3. Oferent przyjmując zlecenie realizacji zadania publicznego zobowiązuje się do wykonania zadania publicznego w zakresie i na zasadach określonych w umowie.
 4. Oferent, któremu udzielono dotacji na realizację zadania publicznego będzie zobowiązany m.in. do:
  1) prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej środków otrzymanych z dotacji na realizację zadania publicznego oraz wydatków dokonywanych z tych środków,
  2) przedkładania stosownych sprawozdań dokumentujących realizację zadania publicznego.
 1. Dotacje niewykorzystane w terminie podlegają zawrotowi do budżetu Gminy Miejskiej Kraków w terminie i na zasadach określonych umową.
 2. Dotacje udzielone z budżetu Gminy Miejskiej Kraków i wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem, pobrane nienależnie lub w nadmiernej wysokości podlegają zwrotowi do budżetu wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, na zasadach określonych w umowie.
 3. Z wykonania zadania publicznego objętego umową Oferent sporządza sprawozdania: kwartalne, przy czym pierwsze sprawozdanie w 2018 r. obejmować będzie okres od marca do czerwca 2018 r., roczne i końcowe na formularzu stanowiącym załącznik nr 5 do Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (załącznik nr 2 do ogłoszenia) oraz przedkłada informacje związane z realizacją zadania publicznego określone umową.

Warunki realizacji zadania publicznego.

Niniejszy konkurs ma na celu wybór oferty/ofert w zakresie realizacji zadania publicznego pn. „Kluby Rodziców z dziećmi do lat 3”.

 

Celem projektu jest w szczególności utworzenie i prowadzenie Klubów Rodziców z dziećmi do lat 3, w których rodzice oraz osoby oczekujące na potomstwo będą mogli się spotykać, wymieniać doświadczeniami, otrzymać wsparcie, zdobyć wiedzę, wzmocnić kompetencje rodzicielskie, rozwijać umiejętności dzieci oraz tworzyć nieformalne grupy wsparcia.

 

1. Adresaci zadania publicznego.

Adresatami zadania publicznego są zamieszkali na terenie Gminy Miejskiej Kraków rodzice (poprzez których rozumie się także opiekunów prawnych lub faktycznych) i ich małe dziećmi, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci w wieku do lat 3 oraz osoby oczekujące na potomstwo.

 

2. Zadania Klubu Rodziców z dziećmi do lat 3 zwanego także „Klubem”.

Realizacja zadania publicznego obejmuje w szczególności prowadzenie stacjonarnych Klubów Rodziców z dziećmi do lat 3, miejsc spotkań i integracji rodziców z dziećmi, w szczególności w wieku do lat 3 oraz osób oczekujących na potomstwo. W ramach działalności Klubu winny być stworzone przyjazne warunki do dzielenia się doświadczeniami, problemami i dobrymi praktykami związanymi przede wszystkim z wychowywaniem dzieci. Klub powinien także prowadzić działania mające na celu podnoszenie kompetencji rodzicielskich, w tym opiekuńczo-wychowawczych, a także prowadzić zajęcia rozwijające szeroko rozumiane umiejętności i zainteresowania dzieci i rodziców.

 

Program zajęć Klubu winien być odpowiedzią na zapotrzebowanie rodziców, dzieci do lat 3 oraz osób oczekujących na potomstwo. Rekomenduje się opracowywanie programu zajęć przy udziale adresatów zadania publicznego oraz w oparciu o ich potrzeby i pomysły.

 

Klub realizuje swoje zadania w szczególności poprzez:

 

1) pełnienie funkcji przyjaznego miejsca spotkań, integracji oraz wymiany doświadczeń;

2) realizację spotkań w różnorodnej formie ze specjalistami (co najmniej 1 spotkanie w tygodniu, czas trwania każdego spotkania - minimum 60 minut) tj.: psychologiem, pielęgniarką środowiskową, położną, logopedą, dietetykiem, pedagogiem, ratownikiem medycznym, prawnikiem i inni specjalistami w zależności od potrzeb osób korzystających z Klubu;

3) realizację zajęć/warsztatów (co najmniej 3 razy w tygodniu, czas trwania – po minimum 60 minut), w tym:

 1. edukacyjnych, kulturalnych i rekreacyjnych dla rodziców oraz osób oczekujących na potomstwo – np.: podnoszących świadomość w zakresie planowania oraz funkcjonowania rodziny, rozwijających umiejętności rodzicielskie, w tym opiekuńczo-wychowawcze, z zakresu wiedzy o laktacji, promujących zdrowy tryb życia, w tym żywienia, ułatwiających powrót do pracy po urlopie macierzyńskim, doradztwo zawodowe, warsztaty wizażu, zajęcia ze stylistką, brafitterką, fitness dla rodziców z dziećmi, joga dla kobiet w ciąży, zajęcia dedykowane ojcom (także przyszłym), zajęcia językowe;
 2. ogólnorozwojowych dla dzieci – np. zajęcia umuzykalniające, plastyczne, nauka języka obcego przez zabawę.

4) organizację i prowadzenie spotkań integracyjnych i zapobiegających izolacji;

5) stymulowanie powstawania nieformalnych grup wsparcia;

6) prowadzenie działalności upowszechniania i ochrony praw dziecka;

7) realizację innych działań według pomysłu oferenta.

 

Program zajęć Klubu należy szczegółowo opisać w punkcie IV podpunkt 6 oferty.

Zleceniobiorca zobowiązany będzie do prowadzenia statystyk, w tym w zakresie liczby rodzin i osób korzystających z Klubu.

 

3. Funkcjonowanie Klubu i warunki lokalowe.

 

Klub ma funkcjonować na terenie miasta Krakowa, w lokalu do którego oferent posiada tytuł prawny. Preferowane dzielnice: VIII Dębniki, XI Podgórze Duchackie, XV Mistrzejowice, XVI Bieńczyce, XVII Wzgórza Krzesławickie.

 

Klub powinien być otwarty co najmniej we wszystkie dni robocze (od poniedziałku do piątku), przez minimum 4 godziny dziennie, w tym co najmniej jeden dzień w tygodniu do 19.00,

z zastrzeżeniem, że w tym dniu powinno odbyć się spotkanie ze specjalistą lub realizowane winny być zajęcia/warsztaty. Klub winien być dostępny nieodpłatnie. Od adresatów zadania publicznego nie mogą być pobierane jakiekolwiek opłaty.

 

Zajęcia ze specjalistami winny odbywać się co najmniej jeden raz w tygodniu, a zajęcia/warsztaty co najmniej trzy razy w tygodniu. Przez cały okres funkcjonowania Klubu, w godzinach jego otwarcia, do dyspozycji rodzin powinien być co najmniej jeden animator dla dzieci. W Klubie dzieci mogą przebywać wyłącznie z rodzicem. Podmiot prowadzący Klub będzie zobowiązany do wywieszania w Klubie, co najmniej miesięcznego harmonogramu spotkań oraz zajęć/warsztatów oraz na stronie internetowej lub innych mediach społecznościowych, z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem.

 

Lokal, w którym Oferent zamierza prowadzić Klub, powinien posiadać warunki zapewniające odpowiedni poziom realizowanych działań oraz być dostosowany do charakteru prowadzonych zajęć.

 

Osoby korzystające z oferty Klubu winny mieć możliwość otrzymania bezpłatnego napoju (co najmniej: herbaty, kawy, soku lub wody).

 

Na spotkania ze specjalistami oraz na prowadzone w Klubie zajęcia/warsztaty mogą obowiązywać wcześniejsze zapisy.

 

Informacje w zakresie tytułu prawnego do lokalu, w którym oferent zamierza realizować zadanie publiczne oraz szczegółowe warunki lokalowe i wyposażenia należy przedstawić w punkcie IV podpunkt 1 oferty. Komisja konkursowa zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia wizji lokalnej lokalu, w którym oferent zamierza realizować zadanie publiczne.

 

W okresie realizacji zadania publicznego z oferty Klubu powinno korzystać co najmniej 100 osób miesięcznie. Ta sama osoba możne być liczona wielokrotnie, z tym, że w danym dniu tylko raz.

 

4. Kadra Klubu.

 

Celem realizacji zadań Klubu, Oferent winien zapewnić profesjonalnych specjalistów

do prowadzenia spotkań oraz zajęć/warsztatów. Klub przez cały okres jego funkcjonowania powinien także zapewniać animatora dla dzieci.

 

Termin i sposób składania ofert:

 1. Organizacja zainteresowana udziałem w niniejszym otwartym konkursie ofert, rejestruje się na stronie internetowej pod adresem https://gwa.nawikus.krakow.pl// i tworzy Profil Organizacji.
 2. Założony Profil służy do sporządzenia i przesłania oferty za pośrednictwem systemu informatycznego NAWIKUS.
 3. Obligatoryjnym jest łączne składanie oferty do otwartego konkursu: w postaci elektronicznej z wykorzystaniem systemu informatycznego NAWIKUS - https://gwa.nawikus.krakow.pl// oraz w wersji papierowej.
 4. Termin składania ofert na realizację zadania publicznego upływa z dniem 25 stycznia 2018 roku o godz. 15.00. Oferty należy dostarczyć osobiście, wysłać pocztą lub kurierem w zaklejonych kopertach wyłącznie do Pełnomocnika Prezydenta Miasta Krakowa ds. Rodziny, wyłącznie w lokalizacji Plac Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków, pokój 322 – z zaznaczeniem na kopercie nazwy i adresu Oferenta/Oferentów oraz tytułu zadania publicznego, którego dotyczy oferta.
 5. Oferty złożone w innej lokalizacji niż wskazana w pkt 4 (powyżej) lub dostarczone po upływie terminu składania ofert (decyduje data wpływu do lokalizacji Plac Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków) uznane będą za niespełniające wymogów formalnych.

Tryb i kryteria stosowane przy wyborze oferty oraz termin dokonania wyboru ofert:

 1. Komisja konkursowa opiniuje oferty w terminie do 14 dni od daty określającej końcowy termin składania ofert.
 2. Komisja konkursowa proponuje wysokość kwoty dotacji w oparciu o kryteria określone w niniejszym ogłoszeniu.
 3. Oferta nie podlega ocenie merytorycznej i zostaje odrzucona z powodu następujących błędów formalnych:
  1) niewypełnienia wszystkich punktów formularza oferty;
  2) złożenia oferty po terminie;
  3) złożenia oferty bez wymaganych załączników;
  4) złożenia oferty w sposób niezgodny z ogłoszeniem konkursu (np. z pominięciem systemu NAWIKUS, przesłanie faksem, drogą elektroniczną),
  5) złożenie oferty na niewłaściwym formularzu, innym niż określony w ogłoszeniu o konkursie,
  6) złożenie oferty przez podmiot nieuprawniony,
  7) złożenie oferty przez organizację, która zgodnie z celami ujawnionymi w Krajowym Rejestrze Sądowym lub wg statutu lub innym rejestrze lub ewidencji nie prowadzi działalności w dziedzinie określonej konkursem,
  8) złożenie oferty zawierającej brak jednoznacznie zdefiniowanego zakresu zadania,
  9) złożenie oferty niepodpisanej przez osoby upoważnione do tego zgodnie z danymi ujawnionymi w Krajowym Rejestrze Sądowym lub w innym dokumencie potwierdzającym status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących. W przypadku zmian osobowych w reprezentacji organizacji pozarządowej nieujawnionych na dzień składania oferty w KRS, dla wykazania umocowania do działania w imieniu Oferenta należy przedłożyć uchwałę podjętą we właściwym dla Oferenta trybie oraz potwierdzenie złożenia wniosku o dokonanie wpisu zmian w KRS,
  10) złożenie oferty niezawierającej wymaganego wkładu finansowego,
  11) złożenie oferty niezawierającej wymaganego wkładu osobowego,
  12) złożenie oferty dotyczącej prowadzenia więcej niż jednego Klubu,
  13) złożenie oferty, w której wnioskowana dotacja przekracza maksymalną kwotę dotacji na jeden Klub, określoną w ogłoszeniu o konkursie.
 1. Komisja konkursowa może żądać od oferentów dodatkowych wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
 2. Komisja konkursowa zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia wizji lokalnej lokalu, w którym oferent zamierza realizować zadanie publiczne.
 3. Komisja konkursowa dokonuje oceny oferty pod względem formalnym na podstawie karty oceny formalnej stanowiącej załącznik nr 3 do niniejszego ogłoszenia.
 4. Po przeprowadzeniu oceny formalnej ofert, komisja konkursowa sporządza listę ofert spełniających wymogi formalne i listę ofert nieformalnych.
 5. Komisja konkursowa po zaopiniowaniu ofert spełniających wymogi formalne przystępuje do ich oceny pod względem merytorycznym, zgodnie z kartą oceny merytorycznej stanowiącą załącznik nr 4 do niniejszego ogłoszenia.
 6. Ocena merytoryczna dokonywana jest w oparciu o następujące kryteria:
  1) możliwość realizacji zadania publicznego przez oferenta;
  2) kalkulację kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania;
  3) proponowaną jakość wykonania zadania publicznego i kwalifikacje osób, przy udziale których oferent będzie realizować zadanie publiczne;
  4) planowany przez oferenta udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego;
  5) planowany przez oferenta wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków;
  6) analizę i ocenę realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku oferenta, który w latach poprzednich realizował zlecone zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków.
 1. Szczegółowe kryteria oceny merytorycznej ofert wraz z możliwą liczbą przyznawanych punktów określa karta oceny merytorycznej stanowiąca załącznik nr 4.
 2. Dotację może otrzymać Oferent jeżeli oferta otrzyma co najmniej 23 punkty.
 3. Ostatecznego wyboru oferty/ofert wraz z decyzją o wysokości kwoty dotacji dokonuje Prezydent Miasta Krakowa lub osoba przez niego upoważniona, w terminie do dnia 28 lutego 2018 roku.
 4. Od podjętych decyzji związanych z rozstrzygnięciem konkursu ofert nie przysługuje odwołanie.
 5. Każdy w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia wyników konkursu ofert może żądać uzasadnienia wyboru lub odrzucenia oferty.
 6. Informacje o ofertach niespełniających wymogów formalnych, jak również o odrzuceniu oferty lub udzieleniu dotacji na realizację zadania publicznego, zostaną zamieszczone w formie wykazu w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Krakowa oraz na miejskim portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl
 7. Otwarty konkurs ofert zostaje unieważniony w przypadku, gdy:
  a) nie zostanie złożona żadna oferta,
  b) żadna ze złożonych ofert nie będzie spełniać wymogów zawartych w niniejszym ogłoszeniu.

Informacja o zrealizowanych w 2016 i 2017 roku zadaniach publicznych tego samego rodzaju.

 

W 2016 r. Gmina Miejska Kraków samodzielnie realizowała przedmiotowe zadanie publiczne w ramach działalności prowadzonej przez miejskie centra i ośrodki kultury. Koszt realizacji wyniósł 209 400 zł (słownie: dwieście dziewięć tysięcy czterysta złotych).

W 2016 r. nie zlecano i nie udzielono dotacji na realizację przedmiotowego zadania publicznego organizacjom pozarządowym lub podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy (NGO).

 

W 2017 r. Gmina Miejska Kraków realizowała przedmiotowe zadanie samodzielnie oraz we współpracy z NGO. Koszty realizacji zadania, samodzielnie przez Gminę, wyniosły 299 800 zł (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset złotych).

W 2017 r. zlecono realizację zadania publicznego dwóm NGO i udzielono dotacji w łącznej wysokości 60 000 zł (słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych), w tym w drodze otwartego konkursu ofert w wysokości 50 000 zł oraz w trybie art. 19a ustawy w wysokości 10 000 zł.

 

Prezydent Miasta Krakowa ogłasza nabór na członków komisji konkursowej.

 1. W celu dokonania oceny złożonych ofert w niniejszym otwartym konkursie ofert, ogłasza się nabór do komisji konkursowej do oceny ofert na realizację w okresie od 1 marca 2018 roku do 30 kwietnia 2019 roku zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka pn. „Kluby Rodziców z dziećmi do lat 3”. Komisja konkursowa powoływana jest w celu opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego określonego w niniejszym ogłoszeniu.
 2. W skład komisji konkursowej wchodzi do 7 osób z prawem głosu:
  1) przewodniczący komisji - przedstawiciel komórki realizującej, odpowiedzialnej za dany konkurs,
  2) do trzech przedstawicieli komórki realizującej, w tym zastępca przewodniczącego,
  3) do trzech osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, przy czym Krakowska Rada Działalności Pożytku Publicznego może rekomendować jedną z nich.
 1. Do prac komisji konkursowej przewodniczący komisji może zaprosić z głosem doradczym osoby posiadające specjalistyczną wiedzę w dziedzinie obejmującej zakres zadania publicznego, którego konkurs dotyczy.
 2. W skład komisji konkursowej nie mogą wchodzić osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, biorące udział w konkursie.
 3. Komisja konkursowa powoływana jest przez Prezydenta Miasta Krakowa lub osobę przez niego upoważnioną w drodze zarządzenia.
 4. Prezydent Miasta Krakowa lub osoba przez niego upoważniona wybiera do komisji przedstawicieli organizacji pozarządowych i innych podmiotów spośród zgłoszonych wcześniej kandydatur, kierując się przy tym posiadaną przez nich specjalistyczną wiedzą w dziedzinie obejmującej zakres zadania publicznego, którego dotyczy konkurs ofert.
 5. Kandydaci muszą spełniać łącznie następujące kryteria:
  1) są obywatelami RP i korzystają w pełni z praw publicznych,
  2) nie reprezentują organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy, biorących udział w konkursie,
  3) nie podlegają wyłączeniu określonemu w art. 24 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 poz. 1257),
  4) mają doświadczenie w przedmiocie określonego zadania publicznego oraz w zakresie działalności organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy,
  5) wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 poz. 922),
  6) zgłoszą swoją kandydaturę poprzez formularz zgłoszeniowy, stanowiący załącznik nr 5 do ogłoszenia, podpisany i wypełniony przez samego kandydata lub też przez podmiot zgłaszający kandydata,
  7) dostarczą wraz z formularzem zgłoszeniowym oświadczenie o zgodzie na udział w pracach komisji konkursowej oraz oświadczenie o bezstronności przy opiniowaniu ofert w stosunku do oferentów biorących udział w konkursie, stanowiących odpowiednio załącznik nr 6 i 7 do niniejszego ogłoszenia.
 1. Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny i za udział w posiedzeniach jej członkom nie przysługuje zwrot kosztów podróży.
 2. Termin zgłaszania kandydatów upływa z dniem 9 stycznia 2018 roku o godz. 14.00. Wypełniony formularz zgłoszeniowy wraz z załącznikami należy składać u Pełnomocnika Prezydenta Miasta Krakowa ds. Rodziny wyłącznie w lokalizacji Plac Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków, pokój 322.

Informacje dodatkowe:

 

Informacje dotyczące otwartego konkursu ofert można uzyskać od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.00:

 

1) w sekretariacie Pełnomocnika Prezydenta Miasta Krakowa ds. Rodziny, Plac Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków, pokój 322 w godz. 8.00-15.00 lub pod numerem tel. 12/616-19-70 - w zakresie warunków konkursu ofert,

2) pod numerem tel. 12/616-78-18 lub 12/616-78-23, w zakresie funkcjonowania systemu NAWIKUS.

 

Zasady użytkowania systemu NAWIKUS

 1. Zgodnie z Zarządzeniem Nr 2851/2017 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 27.10.2017 r. w sprawie wprowadzenia w Gminie Miejskiej Kraków systemu NAWIKUS – Narzędzia Analizy Wartości Kontraktowanych Usług Społecznych i regulaminu jego funkcjonowania jest obligatoryjnym narzędziem pomocniczym w przygotowaniu oferty, urealnienia harmonogramu i kosztorysu oraz sprawozdania z realizacji zadania publicznego.
 2. Regulamin działania systemu NAWIKUS określa załącznik nr 1 do Zarządzeniem Nr 2851/2017 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 27.10.2017 r. w sprawie wprowadzenia w Gminie Miejskiej Kraków systemu NAWIKUS – Narzędzia Analizy Wartości Kontraktowanych Usług Społecznych i regulaminu jego funkcjonowania.
 3. Ogłoszenie o konkursie znajduje się na stronie portalu informacyjnego www.nawikus.krakow.pl.
 4. Organizacja dokonuje rejestracji profilu na stronie internetowej www.gwa.nawikus.krakow.pl.
 5. Rejestracja profilu organizacji musi nastąpić, co najmniej 24 godziny przed zakończeniem terminu składania ofert, z pominięciem dni ustawowo wolnych od pracy.
 6. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek błędów czy zastrzeżeń do poprawnej pracy systemu, organizacja powinna dokonać zgłoszenia na adres nawikus.krakow@um.krakow.pl najpóźniej 12 godzin przed zakończeniem terminu składania ofert określonym w ogłoszeniu.
 7. Oferta złożona w wersji papierowej musi posiadać taki sam prefix, jak ta złożona w systemie.
 8. Organizacje, które nie mają dostępu do komputera lub Internetu mogą skorzystać z Punktu Obsługi NGO – NAWIKUS, w Biurze MOWIS, os. Centrum C 10, pokój nr 108 lub 101, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.30 do 15.30; w godzinach pracy UMK możliwa jest pomoc techniczna przy wprowadzaniu ofert, po wcześniejszym zgłoszeniu takiej potrzeby na nr telefonu: tel. 12/616-78-18 lub 12/616-78-23.
 9. Minimalne wymagania techniczne, które muszą być spełnione, by organizacja mogła korzystać z systemu informatycznego NAWIKUS: komputer z dostępem do Internetu, przeglądarka internetowa z obsługą HTML5 - zalecana Mozilla Firefox/Waterfox (w wersji 44 lub wyższej), Internet Explorer (w wersji 9 lub wyższej), zalecane minimalne ustawienie rozdzielczości ekranu: 1280×1024.
 10. Z uwagi na wykorzystywane technologie, zaleca się pracę z jednego loginu w danym momencie, tylko i wyłącznie nad jedną ofertą.
 11. Za ważną uznaje się ofertę wysłaną z wykorzystaniem systemu oraz złożoną w wersji papierowej w miejscu wskazanym przez ogłaszającego konkurs.
 12. Zgłoszenia błędów systemu należy dokonać na adres: nawikus.krakow@um.krakow.pl, najpóźniej 12 godzin przed zakończeniem terminu składania ofert, z pominięciem dni wolnych od pracy.