BEZPIECZEŃSTWO NA OBSZARACH WODNYCH

 

Od 2013 roku Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego (OC) pełni rolę koordynatora działań związanych z realizacją zapisów ustawy o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (ustawa). Straż Miejska Miasta Krakowa (SMMK) przygotowała dokument pod nazwą Analiza zagrożeń oraz identyfikacji miejsc, w których występuje zagrożenie dla bezpieczeństwa osób wykorzystujących obszar wodny do pływania, kąpania się, uprawiania sportu i rekreacji znajdujących się w obrębie Gminy Miejskiej Kraków, w którym jest zawarta charakterystyka obszarów wodnych leżących w granicach administracyjnych Gminy Miejskiej Kraków (GMK) oraz podstawowe informacje dotyczące działań podejmowanych w ramach utrzymania wysokiego poziomu bezpieczeństwa i porządku publicznego na tych terenach.

 

W roku 2016 obszary wodne były oznakowane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 6 marca 2012 roku w sprawie sposobu oznakowania

i zabezpieczenia obszarów wodnych oraz wzorów znaków zakazu, nakazu oraz znaków informacyjnych i flag. Podczas sezonu zimowego część znaków uległa zniszczeniu, a część została zdewastowana – ilość znaków wraz z ich lokalizacją została przekazana do OCw raporcie pochodzącym z wizji lokalnej wykonanej w maju br. w lokalizacjach:

 

1. Przylasek Rusiecki

2. Zalew Nowohucki

3. Zakrzówek

4. Bagry

5. Staw przy ul. Kaczeńcowej

6. Staw Płaszowski

7. Rzeka Wisła

 

Jak wynika z analizy, głównymi zagrożeniami stwierdzonymi na wskazanych zbiornikach są: kąpiel w miejscach objętych zakazem, brak umiejętności pływackich, korzystanie ze sprzętu pływającego bez stosownych uprawnień i po spożyciu alkoholu, spożywanie alkoholu, możliwość upadku z dużej wysokości.

Do zadań ustawowych realizowanych przez GMK, mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego na zbiornikach, zalicza się m.in.:

1. bieżącą aktualizację Analizy zagrożeń, w tym identyfikacji miejsc,

w których występuje zagrożenie dla bezpieczeństwa osób wykorzystujących obszar wodny do pływania, kąpania się, uprawiania sportu i rekreacji oraz objęcia nadzorem miejsc niebezpiecznych;

2. wizje lokalne obszarów wodnych znajdujących się na terenie GMK;

3. prowadzenie działań profilaktycznych w zakresie bezpieczeństwa osób przebywających na obszarach wodnych;

4. objęcie doraźnym dozorem miejsc zwyczajowo wykorzystywanych do kąpieli – Bagry, Przylasek Rusiecki, Zalew Nowohucki, Zalew Zakrzówek;

5. kontrole jednostek pływających na rzece Wiśle.

 

Zgodnie z tabelą kompetencyjną Zarząd Infrastruktury Sportowej (ZIS) jest odpowiedzialny m.in. za wykonywanie obowiązków zarządzającego wyznaczonym obszarem wodnym (oznakowanie, regulaminy, itp.) oraz za usunięcie statku lub innego obiektu pływającego.

 

W roku 2016 ZIS nie odnotował żadnej sytuacji naruszającej postanowienia ustawy określone w art. 30, tj. dotyczące usuwania statków lub innych obiektów pływających, prowadzonych przez osobę znajdującą się w stanie po użyciu alkoholu, środka działającego podobnie do alkoholu lub będącej pod wpływem środka odurzającego. Przygotowano uchwałę Rady Miasta Krakowa nr LXV/1561/17 z dnia 1 marca 2017 r., w sprawie ustalenia opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających w roku 2017. Regularnie są prowadzone kontrole sprzętu ratunkowego (koła ratunkowe, rzutki) oraz czytelności oznakowań informacyjnych o zagrożeniu osób przebywających nad wodą (znaki ostrzegające, regulaminy korzystania z obiektów sportowo – rekreacyjnych położonych nad wodą) w zakresie obiektów będących w zarządzie ZIS.

W trakcie przeprowadzonych kontroli nie stwierdzono żadnych uchybień, a obowiązki wynikające z zapisów ww. ustawy i rozporządzenia, były przestrzegane przez poszczególnych operatorów obiektów sportowo – rekreacyjnych.

Kontrolą basenów i nadzorem nad nimi zajmuje się Wydział Sportu, który przeprowadza kontrole na obiektach zgodnie z art. 5 i art. 6 ustawy. Baseny objęte kontrolami znajdują się w placówkach oświatowo-wychowawczych o charakterze sportowo-rekreacyjnym przy ul. Francesco Nullo 23, os. Kolorowym 29b, al. PowstaniaWarszawskiego 6, ul. Grochowskiej 20 i ul. Wysłouchów 34a.

 

WOPR wraz z Komisariatem Wodnym Policji przy współpracy SMMK oraz Zarządu Zieleni Miejskiej (ZZM), jednostki miejskiej odpowiedzialnej za ustawienie znaków na terenach przywodnych znajdujących się w granicach administracyjnych gminy, przeprowadził kontrolę obszarów wodnych oraz analizę zagrożeń wraz z identyfikacją miejsc zagrożonych.

Na terenie województwa małopolskiego odnotowano 10 utonięć z czego 6 na terenie Gminy Miejskiej Kraków – 3 na rzece Wiśle, 2 w zalewie Zakrzówek i 1 w stawie Dąbie.

 

Wyznaczeni przez Prezydenta Miasta Krakowa zarządcy terenów zwyczajowo wykorzystywanych do kąpieli zostali poinformowani o zmianach w zapisach ustawy Prawo wodne, które będą obowiązywały od 1 stycznia 2018 roku oraz wezwani do uaktualnienia dokumentacji oraz działań związanych m.in. z nową procedurą tworzenia kąpielisk i miejsc wykorzystywanych do kąpieli zgodnie ze znowelizowaną ustawą. Wnioski o zgodę na utworzenie kąpieliska złożyły następujące podmioty:

  • Polski Związek Wędkarski Oddział w Krakowie na zalewie w Przylasku Rusieckim,
  • Centrum Nurkowe KRAKEN na zalewie Zakrzówek,
  • Stowarzyszenie OMEGA na zalewie Bagry.

 

Zarządzający obszarami wodnymi są odpowiedzialni za oznakowanie terenów oraz zapewnienie na nich dozoru ratowniczego.

 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU DOTACJI