Projekt: Przystosowanie Pawilonu przy Polanie Lea w Krakowie na ośrodek edukacji ekologicznej

 

Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 2014-2020

 

Wartość: 4 936 904,17 PLN

 

Wartość dofinansowania: 2 988 548,24 PLN

 

Jednostka Realizująca: Zarząd Zieleni Miejskiej

 

Realizacja: 2016.08.01 – 2018.12.31

 

Opis projektu

Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na modernizacji budynku Pawilonu Okocimskiego oraz zagospodarowaniu terenu wokół w celu adaptacji na potrzeby ośrodka edukacji ekologicznej. Planuje się adaptację budynku na cele prowadzenia edukacji z zakresu ochrony środowiska i przystosowywania się do następujących zmian klimatu.

Pomieszczenia służyć będą organizowaniu wykładów i warsztatów o tematyce ekologicznej z różnych dziedzin: od planowania przestrzennego miasta i okolic, przez transport i komunikację, zagrożenia dla środowiska i działania w związku z tym wymagane, promocję działań zmierzających do ochrony i rewitalizacji środowiska i działań związanych ze zmianami klimatu, aż po edukację ekologiczną i przyrodniczą dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Powstające pracownie będą służyły do bardziej specjalistycznych szkoleń, dla wybranych grup zainteresowanych. Nowa funkcja wymaga drobnych zmian w istniejącym układzie funkcjonalnym, odtworzenia warstw posadzkowych i izolacyjnych oraz wykonania na nowo wszystkich instalacji. Ośrodek edukacji ekologicznej będzie się charakteryzował nowoczesnym podejściem, uczestnicy poza wiedzą teoretyczną będą mogli nabyć umiejętności praktyczne nie tylko z zakresu wzrostu świadomości i wiedzy na temat lokalnego i regionalnego środowiska przyrodniczego, kształtowania wrażliwości na piękno przyrody i krajobrazu, zmian klimatycznych i związanych z tym problemów, ochrony ale również wzrost świadomości z zakresu zdrowego odżywiania, lokalnych produktów rolnych, ekologii w środowisku miejskim i wiejskim.