BIP MJO - Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. Bronisława Rutkowskiego

 

MODYFIKACJA (1) ZAPROSZENIA DO SKŁADANIA OFERT(w tym zmiana terminu składania ofert)

 

Nowe formularze (aktualne od dnia 27.07.2017 r.):

 

Zaproszenie do składania ofert – Modyfikacja

 

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy,

 

Załącznik nr 2 – Oświadczenie dot. osób, które będzie uczestniczyć ze strony Wykonawcy w wykonaniu zamówienia,

 

Załącznik nr 3 – Przedmiar robót,

 

Załącznik nr 4 - Wzór umowy

 

Załącznik nr 5 – Projekt remontu elewacji frontowej wraz z wymianą stolarki okiennej oraz drzwi do ogrodu w budynku Szkoły Muzycznej na dz. nr 90 przy ul. Józefińskiej 10-12 w Krakowie opracowany przez Bartosza Ludomirskiego – październik 2015 r.,

 

Załącznik nr 6 – Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych dla remontu elewacji frontowej wraz z wymianą stolarki okiennej oraz drzwi do ogrodu w budynku Szkoły Muzycznej na dz. nr 90 przy ul. Józefińskiej 10-12 w Krakowie, opracowanie B. Ludomirski, październik – listopad 2015 r.,

 

Załącznik nr 7 – Decyzja nr 3351/2015 z dnia 28.12.2015 r. Prezydenta Miasta Krakowa w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę,

 

Załącznik nr 8 – Pozwolenie nr 1114/15 z dnia 20.11.2015 r. Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na prowadzenie robót budowlanych, prac konserwatorskich i restauratorskich przy obiekcie wpisanym do rejestru zabytków,

 

Załącznik nr 9 – Wykaz robót

 

– zamieszczono dnia 27.07.2017 r.

 

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

- zamieszczono dnia 01.09.2017 r.

 

 

 


 

Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. B. Rutkowskiego, ul. Józefińska 10, 30-529 Kraków, tel/faks: +48 12 656 09 45, strona internetowa: www.sm1krakow.pl, e-mail: sekretariat@sm1krakow.pl, NIP: 679-20-90-759, REGON: 120811850, zwana w dalszym ciągu Zamawiającym, działając w imieniu Gminy Miejskiej Kraków zaprasza do składania ofert na zadanie pn:

 

„Remont elewacji frontowej w budynku Szkoły Muzycznej I i II stopnia przy ul. Józefińskiej 10-12 w Krakowie”.

 

Zaproszenie do składania ofert

 

Formularz ofertowy

 

Przedmiar robót - Modyfikacja przedmiaru robót – zamieszczono na stronie w dniu 21.07.2017 r.

 

Projekt remontu elewacji frontowej

 

Specyfikacja techniczna

 

Pozwolenie na budowę

 

Pozwolenie Małopolskiego Konserwatora Zabytków

 

Wykaz robót

 

Zamieszczono na stronie internetowej w dniu 19.07.2017 r.