RYBITWY - REJON ULICY GOLIKÓWKA – Ogłoszenia Prezydenta Miasta Krakowa

 OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 22 maja 2020 r.

o podjęciu procedur planistycznych, które zostały zawieszone z dniem 31 marca 2020 r.


Działając na podstawie art. 15 ust. 1, w związku z art. 17 ust. 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 293) oraz w związku z ustawą z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. poz. 875),

zawiadamiam, że z dniem 24 maja 2020 r.

z mocy prawa następuje podjęcie procedur planistycznych, dotyczących następujących sporządzanych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obszarów:


- AZORY-ZACHÓD,

- CENTRUM NOWEJ HUTY II-CZĘŚCI A, B, C,

- GÓRKA NARODOWA-OS. GOTYK,

- KLEPARZ,

- RYBITWY-REJON ULICY GOLIKÓWKA.


Równocześnie zawiadamiam, że:

1. został wydłużony termin składania uwag do projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obszarów:

- AZORY-ZACHÓD, (przystąpienie na podstawie uchwały Nr XLIV/793/16 Rady Miasta Krakowa z dnia 25 maja 2016 r.),

- RYBITWY-REJON ULICY GOLIKÓWKA
, (przystąpienie na podstawie uchwały Nr LXX/1707/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 kwietnia 2017 r.).

Uwagi można wnosić w nieprzekraczalnym terminie do dnia 1 czerwca 2020 r.

2. został wydłużony termin wyłożenia do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obszarów:

- CENTRUM NOWEJ HUTY II-CZĘŚCI A, B, C, (przystąpienie na podstawie uchwały Nr LXXXV/2114/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 11 października 2017 r.),

- GÓRKA NARODOWA-OS. GOTYK, (przystąpienie na podstawie uchwały Nr LIX/1298/16 Rady Miasta Krakowa z dnia 7 grudnia 2016 r.),

- KLEPARZ, (przystąpienie na podstawie uchwały Nr XL/701/16 Rady Miasta Krakowa z dnia 30 marca 2016 r.).

Wyłożenia do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz niezbędną dokumentacją zostają wydłużone dodatkowo do dnia 10 lipca 2020 r.

Uwagi do projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego można wnosić w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24 lipca 2020 r.

Dyskusje publiczne nad rozwiązaniami przyjętymi w projektach planów miejscowych odbędą się w Urzędzie Miasta Krakowa, pl. Wszystkich Świętych 3-4, Sala Obrad, w następujących terminach:

- CENTRUM NOWEJ HUTY II-CZĘŚCI A, B, C - 9 lipca 2020 r., początek o godz. 15.30

- GÓRKA NARODOWA-OS. GOTYK - 2 lipca 2020 r., początek o godz. 16.00

- KLEPARZ - 7 lipca 2020 r., początek o godz. 15.30

W przypadku zmiany przepisów, terminy dyskusji publicznych mogą ulec zmianie.

Zasady udostępnienia projektów planów miejscowych wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz niezbędną dokumentacją w ramach wyłożenia do publicznego wglądu:

• bezpośredni kontakt i obsługa obywateli odbywa się wyłącznie po uprzednim umówieniu i potwierdzeniu wizyty – w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Krakowa, ul. Mogilska 41, w godz. 8.00-15.00 (z wyjątkiem sobót, niedziel i świąt) – mailowo pod adresem: bp.umk@um.krakow.pl lub telefonicznie pod numerami: 12 616-8526, 12 616-8542;

• projekty planów udostępnione są na stronach internetowych:

- CENTRUM NOWEJ HUTY II-CZĘŚCI A, B, C (-> Odnośnik do strony planu)

- GÓRKA NARODOWA-OS. GOTYK (-> Odnośnik do strony planu)

- KLEPARZ (-> Odnośnik do strony planu)

Ponadto do wszystkich ww. planów miejscowych obowiązują następujące zasady składania uwag:

Uwagi – własnoręcznie podpisane, z podaniem imienia, nazwiska i adresu lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu oraz oznaczeniem nieruchomości, której uwaga dotyczy, można wnosić:

• na piśmie w Urzędzie Miasta Krakowa - poprzez wrzucenie pisma z uwagą do odpowiedniego pojemnika umieszczonego w pobliżu wejścia do budynku Urzędu Miasta Krakowa lub – w przypadku uruchomienia Punktów Obsługi Mieszkańców – na stanowiskach informacyjno-podawczych,

• drogą pocztową na adres: Urząd Miasta Krakowa, Wydział Planowania Przestrzennego, ul. Mogilska 41, 31-545 Kraków,

• drogą elektroniczną: za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP lub opatrzone bezpiecznym, kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

- przykładowy formularz uwagi do pobrania:przykładowy formularz wniosku w docprzykładowy formularz wniosku w pdf

odnośnik do karty usługi ePUAP- odnośnik do karty usługi ePUAP

UWAGA: Liczy się data wpływu do tut. urzędu, a pisma niespełniające powyżej wskazanych warunków pozostawi się bez rozpoznania.

Czynności, które zostały dokonane w okresie zawieszenia procedur planistycznych związanych ze sporządzeniem wszystkich ww. miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (tj. złożenie uwag w dniach od 31 marca do 23 maja 2020 r.) są skuteczne.

Uwagi są rozpatrywane przez Prezydenta Miasta Krakowa w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania. Rozpatrzenie następuje w formie Zarządzenia Prezydenta Miasta Krakowa publikowanego Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Krakowa na stronie internetowej: www.bip.krakow.pl
OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA O ZAWIESZENIU PROCEDUR PLANISTYCZNYCH

(ODWOŁANE OGŁOSZENIEM z dnia 22 maja 2020 r.)

Działając na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 293), w zw. z art. 15 zzr ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 15 zzs ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 374 z późn. zm.),

zawiadamiam

o zawieszeniu z dniem 31 marca 2020 r. do odwołania procedur planistycznych, związanych ze sporządzaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obszarów:

- AZORY-ZACHÓD,

- CENTRUM NOWEJ HUTY II-CZĘŚCI A, B, C,

- GÓRKA NARODOWA-OS. GOTYK,

- KLEPARZ,

- RYBITWY-REJON ULICY GOLIKÓWKA,

- OBOZOWA-SKOŚNA,

- LAS WITKOWICKI.

Mając na względzie treść art. 15 zzr ust. 5 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 568), wyjaśniam, iż czynności, które zostały dokonane w okresie zawieszenia procedury planistycznej związanej ze sporządzeniem ww. miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (tj. złożenie wniosków i uwag) są skuteczne.

Informacje o podjęciu dalszych prac planistycznych związanych ze sporządzeniem projektów ww. planów miejscowych zostaną opublikowane na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Krakowa - PLANOWANIE PRZESTRZENNE (-> Odnośnik do strony BIP)

Szczegółowe informacje dotyczące procedury planistycznej związanej ze sporządzeniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla poszczególnych obszarów są opublikowane na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Krakowa - PLANY SPORZĄDZANE (-> Odnośnik do strony BIP)
OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 7 lutego 2020 r.

(aktualizacja na dzień 16 marca dot. sposobów składania uwag - poniżej)

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Rybitwy - Rejon ulicy Golikówka" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i niezbędną dokumentacją.

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 ze zm.) i art. 54 ust. 2 w zw. z art. 39 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 ze zm.) a także w związku z uchwałą Nr LXX/1707/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 kwietnia 2017 r.

zawiadamiam

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Rybitwy - Rejon ulicy Golikówka" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz niezbędną dokumentacją.
Granice obszaru objętego planem szczegółowo określa załącznik graficznydokument pdf-rysunek
Projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz niezbędną dokumentacją udostępniony zostanie do wglądu w dniach od 18 lutego do 17 marca 2020 r., (z wyjątkiem sobót i niedziel) w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Krakowa, ul. Mogilska 41, w godzinach pracy Wydziału. Ponadto projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko udostępniony zostanie także na stronie internetowej: www.bip.krakow.pl

Szczegółowych informacji na temat przyjętych rozwiązań planistycznych udziela w okresie wyłożenia przedstawiciel zespołu projektowego, który dyżuruje w godzinach:

- poniedziałki: 13:00 - 15:00
- wtorki, środy, czwartki i piątki: 8:00 - 10:00

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu miejscowego obszaru "Rybitwy - Rejon ulicy Golikówka" zostanie przeprowadzona w dniu 5 marca 2020 r., w Urzędzie Miasta Krakowa, pl. Wszystkich Świętych 3-4, Sala Portretowa, początek o godz. 16:00.

Zgodnie z art. 18 ust. 1-3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 54 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, każdy ma prawo złożenia uwag do projektu planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Uwagi należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 marca 2020 r. - własnoręcznie podpisane z podaniem imienia, nazwiska i adresu lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu oraz oznaczeniem nieruchomości, której uwaga dotyczy.

Uwagi można wnosić:
- na piśmie w Urzędzie Miasta Krakowa - od 16.03.2020 r. do odwołania tylko poprzez wrzucenie specjalnej koperty do odpowiedniego pojemnika umieszczonego w pobliżu wejścia do urzędu (Informacja UMK i lista lokalizacji pojemników ->),
- drogą pocztową na adres: Urząd Miasta Krakowa, Wydział Planowania Przestrzennego, ul. Mogilska 41, 31-545 Kraków,
- drogą elektroniczną: za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP, lub opatrzone bezpiecznym, kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

UWAGA: Liczy się data wpływu do tut. urzędu, a pisma niespełniające powyżej wskazanych warunków pozostawi się bez rozpoznania.

Informuję, że:
1. Złożenie uwagi stanowić będzie odpowiedź na niniejsze Ogłoszenie.
2. Administratorem podanych w uwadze danych osobowych jest Prezydent Miasta Krakowa z siedzibą pl. Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków i są one podawane w celu składania uwag do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
3. Składający uwagę ma prawo do żądania od administratora dostępu do podanych danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
4. Podane dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia sprawy, po czym zostaną przekazane zgodnie z polskim prawem archiwalnym, jako dokumenty kategorii „A” (oznaczającej rodzaj dokumentów przechowywany wieczyście) do siedziby archiwum zakładowego Urzędu Miasta Krakowa, nad którym nadzór sprawuje Archiwum Narodowe.
5. Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest sporządzany przez wykonawcę wyłonionego w drodze przeprowadzonego przetargu, podane dane osobowe będą udostępnione Wykonawcy w zakresie niezbędnym do sporządzenia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (odbiorcą danych osobowych jest URBS – Planowanie Przestrzenne Anna Woźnicka i Sylwia Miszczak Sp. z o.o., ul. Rojna 39/74, 91-134 Łódź).
6. Składający uwagę ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
7. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i ma charakter obowiązkowy.
8. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest pozostawienie uwagi bez rozpoznania.
9. Podstawę prawną przetwarzania podanych danych stanowi art. 17 pkt 11 w związku z art. 18 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945) oraz § 12 pkt 16 w związku z załącznikiem nr 9 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. z 2003 r. Nr 164 poz. 1587), tzn. dane osobowe będą przetwarzane w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.
10. Składający uwagę ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją składającego uwagę – wobec przetwarzania podanych danych osobowych.
11. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych – e-mail: iod@um.krakow.pl

Uwagi są rozpatrywane przez Prezydenta Miasta Krakowa w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania. Rozpatrzenie następuje w formie Zarządzenia Prezydenta Miasta Krakowa publikowanego Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Krakowa na stronie internetowej: www.bip.krakow.pl
OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 19 maja 2017 r.

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Rybitwy - Rejon ulicy Golikówka".


Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 778 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 46 pkt 1 i art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm.)

zawiadamiam

o podjęciu przez Radę Miasta Krakowa Uchwały Nr LXX/1707/17 z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Rybitwy - Rejon ulicy Golikówka".
Granice obszaru objętego planem szczegółowo określa załącznik graficznydokument pdf-rysunek
Zgodnie z art. 17 pkt 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 54 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, każdy ma prawo złożenia wniosku do projektu planu miejscowego.

Wnioski należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 czerwca 2017 r. - własnoręcznie podpisane, z podaniem imienia i nazwiska i adresu lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu oraz oznaczeniem nieruchomości, której wniosek dotyczy.

Wnioski można wnosić:
- na piśmie w Urzędzie Miasta Krakowa w Punktach Obsługi Mieszkańców (stanowiska informacyjno-podawcze),
- drogą pocztową na adres: Urząd Miasta Krakowa, Biuro Planowania Przestrzennego, ul. Józefa Sarego 4, 31-047 Kraków,
- drogą elektroniczną: za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP lub w postaci elektronicznej, opatrzone bezpiecznym, kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

UWAGA: Pisma nie spełniające powyżej wskazanych warunków pozostawi się bez rozpoznania.

Wnioski zostaną rozpatrzone zgodnie z art. 17 pkt 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Sposób rozpatrzenia zostanie opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Krakowa na stronie internetowej: www.bip.krakow.plpowrótPowrót do strony głównej planu