Informacja dotycząca budowy linii tramwajowej KST etap IV (ul. Meissnera -Mistrzejowice) w formule PPP.

 

W kwietniu 2016 ZIKIT zgłosił projekt „Budowa linii tramwajowej KST etap IV (ul. Meissnera – Mistrzejowice)” do naboru organizowanego przez Ministerstwo Rozwoju. Celem naboru było wyłonienie kolejnych projektów, które będą charakteryzowały się dużym prawdopodobieństwem ich realizacji w formule PPP. W wyniku oceny wybrane zostały projekty, które będą mogły być objęte wsparciem doradczym Ministerstwa w procesie przygotowania do realizacji w modelu PPP. Projekt „Budowa linii tramwajowej KST etap IV (ul. Meissnera – Mistrzejowice)” w formule PPP został pozytywnie oceniony przez Ministerstwo Rozwoju i przyjęty do realizacji przy wsparciu Ministerstwa.

 

W pierwszym kwartale 2017 r. zostały przyjęte Ramowe zasady współpracy ZIKIT z Departamentem Partnerstwa Publiczno-Prywatnego Ministerstwa Rozwoju w zakresie realizacji zamówienia dot. doradztwa w zakresie przygotowania i realizacji projektu pn. Budowa Linii Tramwajowej KST, etap IV, które zakładają, iż:

 

• Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu (dalej Promotor) przygotowuje projekt pn. Budowa Linii Tramwajowej KST, etap IV (dalej projekt) w formule partnerstwa publiczno-prywatnego.

• Departament Partnerstwa Publiczno-Prywatnego Ministerstwa Rozwoju (dalej DPA) będzie wspierał Promotora w procesie przygotowania i realizacji projektu poprzez zaangażowanie zasobów DPA oraz konsultantów zewnętrznych.

• W celu zaangażowania konsultantów zewnętrznych DPA zawarł umowę ramową z trzema konsorcjami firm doradczych. Na podstawie umowy ramowej DPA będzie udzielać zamówień wykonawczych na realizację zadań potrzebnych do przygotowania projektu. Koszty zaangażowania konsultantów zewnętrznych ponosi DPA.

 

W marcu 2017 r został przygotowany Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia dla zamówienia wykonawczego (SOPZW). DPA uruchomił postępowanie zmierzające

do zawarcia umowy wykonawczej po uzgodnieniu przez strony prawidłowości przygotowania SOPZW. Uruchomienie postępowania nastąpiło poprzez przekazanie przez DPA do wykonawców zaproszenia do składania ofert wraz z SIWZ.

 

Po planowanym na II połowę kwietnia 2017 r wyborze wykonawcy lub zawarciu umowy DPA przekaże do ZIKIT kluczowe informacje dotyczące zamówienia wykonawczego: koszt, terminy realizacji, sposób odbioru prac, SOPZW, metodologię realizacji zamówienia, co pozwoli na rozpoczęcie prac z konsultantami zewnętrznymi.

 

Opis projektu:

 

Celem inwestycji jest połączenie istniejącej sieci tramwajowej poprzez poprowadzenie nowej linii tramwajowej od skrzyżowania al. Jana Pawła II z ul. Lema, Meissnera poprzez ul. Meissnera, ul. Młyńską, ul. Lublańską, ul. Dobrego Pasterza, ul. Krzesławicką, ul. Bohomolca, ul. ks. Kazimierza Jancarza do istniejącej pętli tramwajowej „Mistrzejowice”, o łącznej długości ok. 4526 m. Planowana inwestycja zlokalizowana jest w centralnej części miasta Krakowa (dzielnica Czyżyny) oraz w północnej części miasta Krakowa (dzielnica Mistrzejowice).

 

Cele projektu:

 

• Zwiększenie udziału przyjaznego środowisku transportu publicznego w obsłudze mieszkańców poprzez zwiększenie skomunikowanego za pomocą tramwajów obszaru Gminy Miejskiej Kraków oraz udziału pojazdów tramwajowych w transporcie publicznym.

• Poprawa dostępności komunikacyjnej poprzez zwiększenie liczby linii tramwajowych oraz skrócenie czasu dojazdu poprzez upłynnienie ruchu.

• Usprawnienie i podniesienie atrakcyjności miejskiej komunikacji zbiorowej poprzez skrócenia czasu podróży.

 

Zakres rzeczowy projektu:

 

Budowa linii tramwajowej o długości ok. 4,5 km podwójnego toru wraz z siecią trakcyjną, przystankami, towarzyszącą infrastrukturą techniczną (podstacja, sterowanie ruchem, informacja, itp.):

• rozbudowa istniejącej pętli tramwajowej Mistrzejowice,

• przebudowa istniejącego układu drogowego ulic: Lublańska, Młyńska, Meissnera

na długości ok. 2,2 km,

• przebudowa Ronda Polsadu i Ronda Młyńskiego,

• lokalne przebudowy fragmentów ulic: Dobrego Pasterza i Bohomolca, spowodowane przebiegiem torowiska tramwajowego,

• przebudowa skrzyżowania al. Jana Pawła II z ulicami: Mogilska - Meissnera w celu włączenia budowanej linii tramwajowej do istniejącej w ciągu al. Jana Pawła II

• przebudowa ul. Mogilskiej wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej, układu przystanków, chodników i ścieżek rowerowych oraz ekranów akustycznych.

 

Geneza projektu:

 

Realizacja projektu zgodna jest z zapisami dokumentów planistycznych, takich jak: Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Krakowa – dokument ujednolicony (Uchwała Nr XII/87/03 Rady Miasta Krakowa z dnia 16 kwietnia 2003 r., zmieniona uchwałą Nr XCIII/1256/10 Rady Miasta Krakowa z dnia 3 marca 2010 r. oraz uchwałą Nr CXII/1700/14 z dnia 9 lipca 2014 r.). Zgodnie z ww. dokumentem przyjmuje się, że podstawowymi środkami transportu zbiorowego będą tramwaj i metro, wraz z szybką koleją aglomeracyjną. Przewiduje się utrzymanie wszystkich istniejących linii tramwajowych i przekształcenie ich w linie tramwaju szybkiego, dla których trzeba wdrożyć techniczno-organizacyjne środki uprzywilejowania w ruchu. Ponadto, dla uzupełnienia systemu SKA-metro-tramwaj i objęcia komunikacją szynową wszystkich intensywnie zagospodarowanych obszarów miasta, przewiduje się realizację szeregu tras, w tym m.in. trasy o przebiegu: al. Jana Pawła II - ul. Meissnera – Rondo Barei – Mistrzejowice.

 

Z realizacją przedmiotowej trasy wiąże się również możliwość wykonania w przyszłości, w nawiązaniu do niej, odcinka trasy tramwajowej: Rondo Barei – Górka Narodowa, którego powstanie jest uwarunkowane możliwością powiązania z odcinkiem ww. trasy.

 

Projekt służy również realizacji celu wyznaczonego przez strategię rozwoju transportu publicznego w Krakowie, którym jest wykorzystanie tramwaju jako środka transportu bardziej przyjaznego środowisku, szczególnie przy połączeniach komunikacyjnych z centrum miasta. Realizacja tego celu wiązać się będzie z następującymi długoterminowymi oddziaływaniami:

 

• ograniczenie nadmiernego użytkowania samochodów prywatnych oraz promowanie zachowań, w efekcie których zwiększy się liczba osób korzystających z publicznego transportu zbiorowego,

• ograniczenie uciążliwości dla środowiska wynikających z aktualnie istniejących rozwiązań w zakresie komunikacji zbiorowej,

• poprawa warunków życia mieszkańców,

• poprawa jakości i komfortu podróży, skrócenie czasu podróży, usprawnienie organizacji transportu publicznego,

• integracja różnych podsystemów transportowych,

• rozwój układu ścieżek rowerowych.

 

Projekt stanowi kolejny etap realizowanej strategii rozwoju systemu transportu publicznego mającej na celu usprawnienie obsługi poszczególnych regionów miasta za pośrednictwem sieci szybkiego tramwaju. Przedsięwzięcie ma strategiczne znaczenie dla rozwoju miasta ze względu na połączenie komunikacją tramwajową z centrum Miasta osiedli zlokalizowanych w północnej części Krakowa: Olsza, Prądnik Czerwony, os. Oświecenia.