BIP MJO - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

 

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie realizuje w terminie od 1 marca 2017 r. do 28 lutego 2020 r. projekt pn.: „W sile wieku”, finansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

 

• OFERTA


Do projektu pn.: „W sile wieku” zapraszamy mieszkanki i mieszkańców Krakowa, którzy ze względu na podeszły wiek ( 60+), stan zdrowia lub niepełnosprawność wymagają opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania podstawowych czynności dnia codziennego oraz ich opiekunów faktycznych. Celem głównym projektu jest utrzymanie optymalnego stanu psychofizycznego seniorów ich samodzielności oraz aktywności.

 

Dla uczestniczek i uczestników przewidziano utworzenie na terenie Gminy Miejskiej Kraków 5 nowych placówek – klubów samopomocy (100 nowych miejsc) zapewniających dzienną aktywizację dla osób niesamodzielnych, w tym jednej placówki specjalistycznej dla osób po przebytym udarze mózgu, cierpiących na Alzheimera lub inne zespoły otępienne.

 

W ramach projektu zaplanowano realizację usług:

opiekuńczo – pielęgnacyjnych: pomoc w spożywaniu posiłków, w podstawowych czynnościach życiowych, opiekę higieniczną, dowóz dla wybranych uczestników z miejsca zamieszkania do i z klubu samopomocy;

aktywizująco – usprawniających: organizacja czasu wolnego, zajęcia terapeutyczne podnoszące sprawność i aktywizację w formie indywidualnej lub grupowej; imprezy integracyjne, rekreacyjno-turystyczne, terapie zajęciowe: kulinarna, reminiscencyjna, informatyczna, rozrywkowa, ergoterapia, ruchowa, logopedyczna, arteterapia, muzykoterapia, biblioterapia, choreoterapia etc.;

wspomagających: możliwość uzyskania wsparcia w postaci informacji, edukacji i poradnictwa

w formie indywidualnej poprzez bezpośredni kontakt pracownika socjalnego z uczestnikiem projektu (m.in. reprezentowanie interesów, pomoc w umawianiu wizyt u lekarza, pomoc w ustaleniu stopnia niepełnosprawności etc.) a także poprzez wsparcie świadczone dla opiekunów faktycznych (poradnictwo indywidualne, wsparcie psychologiczne, warsztaty tematyczne m.in. z zakresu: dbałości o zdrowie opiekunów osób starszych, higieny psychicznej opiekunów osób starszych etc.).

 

Pakiet usług jest dobierany indywidualnie po przeprowadzeniu identyfikacji potrzeb i potencjałów osoby, która spełnia warunki formalne i zdecyduje się na rozpoczęcie udziału w projekcie.

 

Aby skorzystać z pomocy w ramach projektu „W sile wieku”, należy złożyć wniosek wraz z zaświadczeniem lekarskim bezpośrednio w siedzibie MOPS w Krakowie ul. Józefińska 14, klubach samopomocy, lub w lokalach Filii MOPS za pośrednictwem poczty lub pracownika socjalnego.Po wspólnym omówieniu sytuacji życiowej zostanie ustalony plan pomocy w projekcie zwany Indywidualnym Planem Działania. Określa on w jakich zajęciach będzie brał/a udział uczestnik/uczestniczka i jakie usługi otrzyma.

 

• PROJEKT


Projekt pn.: „W sile wieku” kierowany jest do mieszkańców Krakowa, którzy ze względu na podeszły wiek, stan zdrowia lub niepełnosprawność wymagają opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania podstawowych czynności dnia codziennego oraz ich opiekunów faktycznych.

 

Obejmuje 3 grupy docelowe uczestników:

1) osoby niesamodzielne, które ukończyły 60 rok życia i ze względu na podeszły wiek, stan zdrowia lub niepełnosprawność wymagają opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego,

2) osoby niesamodzielne po przebytym udarze mózgu lub cierpiące na Alzheimera albo inne zespoły otępienne, które ukończyły 60 rok życia i ze względu na podeszły wiek, stan zdrowia lub niepełnosprawność wymagają specjalistycznej opieki, terapii lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego,

3) opiekunów faktycznych osób z grup 1 i 2, które zostaną objęte oddziaływaniami projektu.

Zasady rekrutacji uwzględniają politykę równych szans.

 

Uruchomienie 5 nowych klubów samopomocy na terenie Krakowa przyczyni się do rozwoju ww. usług świadczonych w lokalnych społecznościach zapobiegając procesowi izolacji osób należących do grupy docelowej projektu od rodziny i środowiska lokalnego.

 

Klub Samopomocy- Specjalistyczny

 

os. Krakowiaków 2, tel. 660 637 847

 

Klub Samopomocy –Aktywizacyjny

 

ul. Grzegórzecka 19/1-2, tel. 668 254 980

 

ul. Gdańska 5, tel. 660 637 805

 

ul. Okulickiego 51/279, tel. 668 375 795

 

ul. Bronowicka 19/5, tel. 12 626 04 67

 

• BUDŻET


Projekt pn.: „W sile wieku” finansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

 

Całkowita wartość projektu: 9 450 490,21 zł, w tym:

- 8 760 604,42 zł - wartość dofinansowania Unii Europejskiej

- 689 885,79 zł - wartość wkładu własnego MOPS.

 

REALIZATOR

Projekt realizowany jest przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, 30-529 Kraków ul. Józefińska 14.

 

• ZGŁOSZENIA

Aby zostać uczestnikiem Klubu Samopomocy należy skontaktować się z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Krakowie a mianowicie: Działem Realizacji Projektu "W sile wieku" ul. Józefińska 14, wsilewieku@mops.krakow.pl,  tel. 12 616 53 30 lub 660 637 756, klubem samopomocy lub z Filią MOPS zgodną z miejscem zamieszkania wnioskodawcy:

 

a) Filia nr 1 os. Teatralne 24, tel.: 12 430-45-46, fax: 12 643 07 06, e mail: f1@mops.krakow.pl,

dla osób zamieszkałych na obszarze Dzielnic III, XIV i XV Miasta Krakowa,

b) Filia nr 2 ul. Radzikowskiego 39, tel.: 12 636-77-98, fax: 12 636-75-24, e mail: f2@mops.krakow.pl,

dla osób zamieszkałych na obszarze Dzielnicy IV Miasta Krakowa,

c) Filia nr 3 ul. Rzeźnicza 2, tel.: 12 257-00-07, fax: 12 257 00 08, e mail: f3@mops.krakow.pl,

dla osób zamieszkałych na obszarze Dzielnic IX, X, XIII Miasta Krakowa oraz północnej części obszaru Dzielnicy XI, wyznaczonej w następujący sposób:

- od zachodu granicą Dzielnicy XI z Dzielnicą IX, do ulicy Witosa,

- od północy granicą Dzielnicy XI z Dzielnicą XIII,

- od wschodu granicą Dzielnicy XI z Dzielnicą XII, do ul. Nowosądeckiej,

- od południa granicę stanowią północne strony ul. Witosa i ul. Nowosądeckiej,

d) Filia nr 4 os. Szkolne 34, tel.: 12 425-75-64, fax: 12 643-72-78,

e mail: f4@mops.krakow.pl,

dla osób zamieszkałych na obszarze Dzielnicy XVIII Miasta Krakowa,

e) Filia nr 5 ul. Praska 52, tel.: 12 269-05-54, fax: 12 266-82-75, e mail: f5@mops.krakow.pl,

dla osób zamieszkałych na obszarze Dzielnicy VIII Miasta Krakowa,

f) Filia nr 6 ul. Dietla 64, tel.: 12 423-23-15, fax: 12 422-17-74, e mail: f6@mops.krakow.pl,

dla osób zamieszkałych na obszarze Dzielnic I i II Miasta Krakowa,

g) Filia nr 7 ul. Mazowiecka 4-6, tel.: 12 632-00-22, fax: 12 632-66-20, e mail: f7@mops.krakow.pl,

dla osób zamieszkałych na obszarze Dzielnic V, VI i VII Miasta Krakowa,

h) Filia nr 8 ul. Na Kozłówce 27 (II piętro), tel.: 12 659-12-68, fax: 12 651-21-60, e mail: f8@mops.krakow.pl,

dla osób zamieszkałych na obszarze Dzielnicy XI i XII Miasta Krakowa oraz południowej części Dzielnicy XI wyznaczonej w następujący sposób:

- od północy granicę stanowią południowe strony ul. Witosa i ul. Nowosądeckiej,

- od zachodu granicą Dzielnicy XI z Dzielnicą IX, od ulicy Witosa,

- od południa granicą Dzielnicy XI z Dzielnicą X,

- od wschodu granicą Dzielnicy XI z Dzielnicą XII, od ul. Nowosądeckiej,

i) Filia nr 9 os. Teatralne 24, tel.: 12 644-76-09, fax: 12 12 644-80-34, e mail: f9@mops.krakow.pl,

dla osób zamieszkałych na obszarze Dzielnicy XVI, XVII Miasta Krakowa;

 

Złożyć formularz zgłoszeniowy ( Wniosek / Deklaracja dosępne poniżej) wraz z zaświadczeniem lekarskim osobiście na dzienniku podawczym w ww. placówkach lub elektronicznie przesłać na adres: do@mops.krakow.pl / wsilewieku@mops.krakow.pl.

 

Wniosek osoby ubiegającej się o uczestnictwo w Klubie Samopomocy

Deklaracja opiekuna faktycznego uczestnika Klubu Samopomocy

 

Regulamin Klubów Samopomocy