Dokument archiwalny

WYNIKI KONKURSU PROJEKTÓW DLA KLUBÓW SPORTOWYCH 2017

 

Na podstawie § 13 ust. 4 uchwały Nr LVIII/1234/16 Rady Miasta Krakowa z dnia 23 listopada 2016 roku w sprawie określenia warunków i trybu udzielania i rozliczania dotacji służących sprzyjaniu rozwojowi sportu w Krakowie oraz kontroli ich wykorzystania ( Dz. Urz. Woj. Małop. z 5 grudnia 2016 r. poz.7071), Wydział Sportu informuje o wynikach konkursu projektów dla klubów sportowych na realizację w roku 2017 zadań własnych Gminy Miejskiej Kraków w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu w Krakowie pn. „Droga do mistrzostwa” oraz „Sportowy sukces”, zgodnie z Zarządzeniem Nr 469/2017 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 23 lutego 2017 r.

 

 

Jednocześnie przypominamy, że zgodnie z zapisami § 15. 1. w.w. Uchwały, upoważnieni przedstawiciele beneficjenta zobowiązani są w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia rozstrzygnięcia konkursu projektów do osobistego zgłoszenia się w Wydziale Sportu w celu uzgodnienia warunków umowy.