Park Kulturowy Nowa HutaObserwując pozytywne efekty jakie osiągnięto poprzez funkcjonowanie Parku Kulturowego Stare Miasto oraz w odpowiedzi na licznie zgłaszane przez mieszkańców postulaty, Prezydent Miasta Krakowa podjął działania związane z utworzeniem parków kulturowych dla innych obszarów Miasta.

 

11 czerwca 2014 r., na wniosek Prezydenta, Rada Miasta Krakowa podjęła uchwałę w sprawie zamiaru utworzenia parków kulturowych na obszarze Gminy Miejskiej Kraków pn.: „Park Kulturowy Nowa Huta” oraz „Park Kulturowy Stare Podgórze z Krzemionkami”. Akt ten wyraził troskę o przestrzeń publiczną, krajobraz i walory urbanistyczno-architektoniczne oraz historyczne obu tych części Krakowa.

 

Na zlecenie Prezydenta Miasta Krakowa przygotowany został projekt „Planu ochrony Parku Kulturowego Nowa Huta”, co jest spełnieniem wymagań ustawowych, obligatoryjnych dla każdego parku kulturowego. Autorem opracowania jest zespół naukowców z Politechniki Krakowskiej pod kierownictwem prof. Zbigniewa Myczkowskiego. Ten sam zespół był w 2013 r. laureatem Nagrody Miasta Krakowa za „Plan ochrony Parku Kulturowego Stare Miasto”. Projekt „Planu ochrony Parku Kulturowego Nowa Huta” został pozytywnie zaopiniowany przez Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

 

Obszar, który ma być objęty ochroną w postaci parku kulturowego to prawie 377 hektarów tzw. „starej” Nowej Huty, wraz z klasztorem cystersów w dawnej Mogile, dworem Jana Matejki w Krzesławicach oraz budynkami centrum administracyjnego kombinatu metalurgicznego. Granice planowanego parku zostały skonsultowane z Małopolskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

 

Ze względu na rozległość opracowania projekt „Planu ochrony Parku Kulturowego Nowa Huta” był realizowany w dwóch etapach na przestrzeni 2015 i 2016 roku. Etap pierwszy obejmował analizę zasobu krajobrazowego i uwarunkowań widokowo-kompozycyjnych wnętrz architektoniczno-krajobrazowych. Etap drugi to waloryzacja i diagnoza trwających przemian oraz wytyczne w zakresie ochrony i kształtowania krajobrazu.

 

Wykonany projekt „Planu ochrony Parku Kulturowego Nowa Huta” jest opracowaniem autorskim i specjalistycznym. Stanowi analizę uwarunkowań historycznych i stanu faktycznego oraz zawiera identyfikację zjawisk i problemów, które powinny zostać rozwiązane poprzez objęcie ochroną w formie parku kulturowego, jak również wskazówki i wytyczne do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i projektu uchwały o utworzeniu parku.

 

9 listopada 2016 r. Rada Miasta Krakowa podjęła uchwałę w sprawie ogłoszenia o podjęciu prac nad utworzeniem parku kulturowego pod nazwą Park Kulturowy Nowa Huta. W ten sposób rozpoczęto formalną procedurę prowadzącą do utworzenia w tej dzielnicy specjalnej strefy ochrony. Pierwszym etapem było zebranie w terminie od 14 listopada 2016 r. do 30 czerwca 2017 r. wniosków dotyczących nowego parku kulturowego. W 2016 i 2017 r. odbyło się kilka spotkań informacyjnych dotyczących Parku.

 

W maju i czerwcu 2017 r. odbyły się konsultacje społeczne w sprawie utworzenia Parku Kulturowego Nowa Huta, przeprowadzone na zlecenie UMK przez stowarzyszenie Pracownia Obywatelska. Konsultacje zostały zapoczątkowane spotkaniem Open space, a następnie odbyło się 8 spotkań w poszczególnych rejonach, na które podzielony został obszar przyszłego Parku. Przeprowadzono również 2 spacery badawcze. Wnioski i uwagi zgłoszone podczas spotkań znalazły się w Raporcie z konsultacji.

 

Zebrane wnioski oraz wytyczne z projektu „Planu ochrony Parku Kulturowego Nowa Huta” stanowiły materiał do opracowania projektu uchwały o utworzeniu Parku. Projekt ten został pozytywnie zaopiniowany przez Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Utworzenie Parku Kulturowego Nowa Huta planowane jest do końca 2019 r., jako istotny element obchodów 70-lecia Nowej Huty.

 

 

PROJEKT UCHWAŁY W SPRAWIE UTWORZENIA PARKU KULTUROWEGO NOWA HUTA

 


PROJEKT PLANU OCHRONY PARKU KULTUROWEGO NOWA HUTA

 

Etap I Tom I - Tekst

ETAP I dodatek do tomu I - Karty osiedli cz. 1

ETAP I dodatek do tomu I - Karty osiedli cz. 2

ETAP I tom II Plansza 1 Uwarunkowania historyczne

plansza

ETAP I tom II Plansza 2 Uwarunkowania planistyczne, komunikacyjne, zieleń

plansza

ETAP I tom II Plansza 3 Uwarunkowania widokowo-kompozycyjne

plansza

ETAP I tom II Plansza 4 Modele i ZWAK 

plansza

ETAP II tom I - Tekst

ETAP II tom II Tabela 1 Waloryzacja

ETAP II tom II Tabela 2 Wytyczne

ETAP II tom II Tabela 3 Wykaz działań szczegółowych w ZWAK

ETAP II tom II Tabela 4 Ustalenia w zakresie zieleni w MPZP

ETAP II tom II Tabela 5 Integracja ustaleń MPZP i wytycznych

ETAP II tom II Plansza 1 Waloryzacja ZWAK

plansza

ETAP II tom II Plansza 2 Waloryzacja ekspozycji

plansza

ETAP II tom II Plansza 3 Granice osiedli, ZWAK i modeli, pozwolenia na budowę

plansza

ETAP II tom II Plansza 4 Wytyczne ochrony

plansza

ETAP II tom II Plansza 5 Plan ochrony. Plansza podstawowa

plansza

ETAP II tom II Plansza 6 Plan ochrony. Plansza syntezy

plansza

ETAP II tom III - SyntezaRAPORT Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH W SPRAWIE ZAMIARU UTWORZENIA PARKU KULTUROWEGO NOWA HUTA
 

 

Osoba odpowiedzialna:
KATARZYNA OLESIAK - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
BOGUSŁAWA PRESZ
Data wytworzenia:
2016-12-13
Data publikacji:
2016-12-15
Data aktualizacji:
2019-10-30