Park Kulturowy Nowa Huta 

20 listopada 2019 r. Rada Miasta Krakowa podjęła uchwałę Nr XXIX/757/2019 w sprawie utworzenia parku kulturowego pod nazwą Park Kulturowy Nowa Huta. Uchwałę podjęto dla ochrony krajobrazu kulturowego, zabytków oraz historycznego układu urbanistycznego Nowej Huty, w trosce o należyty wizerunek Miasta, w celu zachowania oraz kształtowania krajobrazu kulturowego i historycznego charakteru przestrzeni publicznej na tym obszarze.

 

Uchwała została opublikowana 28 listopada 2019 r. w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego pod pozycją 8347

 

 

Obszar, który ma być objęty ochroną w postaci parku kulturowego to prawie 377 hektarów tzw. „starej” Nowej Huty, wraz z klasztorem cystersów w dawnej Mogile, dworem Jana Matejki w Krzesławicach oraz budynkami centrum administracyjnego kombinatu metalurgicznego.

 

Granice Parku – mapka

 

Granice Parku - opis

 

Uchwała o Parku Kulturowym Nowa Huta zawiera regulacje dotyczące wielu zagadnień, mających wpływ na krajobraz kulturowy tej części miasta, w tym w zakresie: prowadzenia robót budowlanych, działalności usługowej w ogródkach gastronomicznych, działalności handlowej i usługowej, organizacji imprez, umieszczania tablic reklamowych, urządzeń reklamowych oraz reklam, instalowania urządzeń na elewacjach frontowych budynków oraz oświetlenia czy też składowania i magazynowania odpadów.

 

Zgodnie z § 14 uchwały wejdzie ona w życie po upływie 12 miesięcy od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego, tj. 29 listopada 2020 r. Dodatkowo w § 10 uchwały przewidziano 6-miesięczny okres przejściowy. Zatem do dnia 29 maja 2021 r. właściciele, zarządcy nieruchomości, użytkownicy obiektów i elementów zagospodarowania przestrzeni, położonych na terenie Parku, zobowiązani są do dostosowania się do przepisów uchwały, poprzez:

1) demontaż obiektów, o których mowa w uchwale, zlokalizowanych niezgodnie z jej postanowieniami;

2) dokonanie zmiany formy tablic reklamowych, urządzeń reklamowych i innych elementów zagospodarowania przestrzeni, o których mowa w uchwale.

 

Uchwałą Nr XXXV/901/20 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 lutego 2020 r. zatwierdzono „Plan ochrony Parku Kulturowego Nowa Huta”. Dokument Planu, na zlecenie Prezydenta Miasta Krakowa przygotowany został przez zespół naukowców z Politechniki Krakowskiej pod kierownictwem prof. Zbigniewa Myczkowskiego. Ten sam zespół był w 2013 r. laureatem Nagrody Miasta Krakowa za „Plan ochrony Parku Kulturowego Stare Miasto”. „Plan ochrony Parku Kulturowego Nowa Huta” został pozytywnie zaopiniowany przez Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Krakowie.

 

„Plan ochrony Parku Kulturowego Nowa Huta” projektowany był w dwóch etapach, na przestrzeni 2015 i 2016 roku. Etap pierwszy obejmował analizę zasobu krajobrazowego i uwarunkowań widokowo-kompozycyjnych wnętrz architektoniczno-krajobrazowych. Etap drugi to waloryzacja i diagnoza trwających przemian oraz wytyczne w zakresie ochrony i kształtowania krajobrazu. W styczniu 2020 roku dokument został w niezbędnym zakresie zaktualizowany przez Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego UMK.

„Plan ochrony Parku Kulturowego Nowa Huta” jest opracowaniem autorskim i specjalistycznym. Stanowi analizę uwarunkowań historycznych i stanu faktycznego oraz zawiera identyfikację zjawisk i problemów, które powinny zostać rozwiązane poprzez objęcie ochroną w formie parku kulturowego, jak również wskazówki i wytyczne do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

 

 

 

PLAN OCHRONY PARKU KULTUROWEGO NOWA HUTA

 

Etap I Tom I - Tekst


ETAP I dodatek do tomu I - Karty osiedli cz. 1


ETAP I dodatek do tomu I - Karty osiedli cz. 2


ETAP I tom II Plansza 1 Uwarunkowania historyczne

plansza

 

ETAP I tom II Plansza 2 Uwarunkowania planistyczne, komunikacyjne, zieleń

plansza

 

ETAP I tom II Plansza 3 Uwarunkowania widokowo-kompozycyjne

plansza

 

ETAP I tom II Plansza 4 Modele i ZWAK 

plansza

 

ETAP II tom I - Tekst


ETAP II tom II Tabela 1 Waloryzacja


ETAP II tom II Tabela 2 Wytyczne


ETAP II tom II Tabela 3 Wykaz działań szczegółowych w ZWAK


ETAP II tom II Tabela 4 Ustalenia w zakresie zieleni w MPZP


ETAP II tom II Tabela 5 Integracja ustaleń MPZP i wytycznych


ETAP II tom II Plansza 1 Waloryzacja ZWAK

plansza

 

ETAP II tom II Plansza 2 Waloryzacja ekspozycji

plansza

 

ETAP II tom II Plansza 3 Granice osiedli, ZWAK i modeli, pozwolenia na budowę

plansza

 

ETAP II tom II Plansza 4 Wytyczne ochrony

plansza

 

ETAP II tom II Plansza 5 Plan ochrony. Plansza podstawowa

plansza

 

ETAP II tom II Plansza 6 Plan ochrony. Plansza syntezy

plansza

 

ETAP II tom III - Synteza

RAPORT Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH W SPRAWIE ZAMIARU UTWORZENIA PARKU KULTUROWEGO NOWA HUTA
 

 

Osoba odpowiedzialna:
KATARZYNA OLESIAK - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
BOGUSŁAWA PRESZ
Data wytworzenia:
2016-12-13
Data publikacji:
2016-12-15
Data aktualizacji:
2020-02-14