BIP MJO - Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie

Do zakresu działania Miejskiego Architekta Krajobrazu należy kreowanie spójnego wizerunku terenów zieleni, zintegrowanie działań różnych podmiotów w zakresie kształtowania terenów zieleni oraz podejmowanie działań na rzecz harmonijnego rozwoju systemu terenów zieleni, w szczególności poprzez:

 1. pełnienie funkcji koordynatora nadzorującego wdrażanie Kierunków Rozwoju i Zarządzania Terenami Zieleni w Krakowie na lata 2017 - 2030 jako spójnej, planowej i długoterminowej polityki rozwoju terenów zieleni, opartej na następujących założeniach:
  1. integracja rozproszonej struktury zieleni w ciągły system,
  2. tworzenie nowych terenów zieleni miejskiej i ochrona terenów cennych przyrodniczo,
  3. zachowanie istniejących terenów zieleni miejskiej i ich rozwój,
  4. zapobieganie procesowi rozpraszania odpowiedzialności za stan zieleni zakładanej i istniejącej;
 2. udział w sporządzaniu opracowań dotyczących rozwoju Gminy w zakresie dotyczącym ochrony i kształtowania systemu zieleni miejskiej oraz planowania i ochrony krajobrazu
 3. podejmowanie współpracy z innymi jednostkami miejskimi, Urzędem Miasta Krakowa oraz podmiotami zewnętrznymi, w celu zintegrowania działań na rzecz kształtowania i rozwoju terenów zieleni
 4. określanie wytycznych i opiniowanie koncepcji oraz projektów zagospodarowania terenów zieleni, realizowanych w ramach zakresu działania ZZM oraz sporządzanych przez inne podmioty;
 5. nadzór nad wprowadzaniem standardów zakładania i pielęgnacji terenów zieleni
 6. udział w posiedzeniach Rady Programowej ds. Zieleni, Zespołu Zadaniowego ds. Ochrony Zieleni oraz innych zespołów, których celem jest wypracowanie rozwiązań dotyczących kształtowania i rozwoju terenów zieleni;
 7. opiniowanie wniosków dotyczących gospodarowania nieruchomościami Gminy Miejskiej Kraków
 8. wskazywanie lokalizacji dla nasadzeń kompensacyjnych w zamian za usuwane drzewa, realizowanych na nieruchomościach Gminy Miejskiej Kraków
 9. koordynowanie spraw związanych z budżetem obywatelskim w zakresie zadań związanych z działalnością Zarządu Zieleni Miejskiej