Dokument archiwalny

Regulamin określający zasady usuwania przez Gminę Miejską Kraków wyrobów zawierających azbest oraz odpadów azbestowych w roku 2016.

 

 

Uchwałą Nr CX/1666/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 25 czerwca 2014r., zmienioną uchwałą Nr XXI/342/15 Rady Miasta Krakowa z dnia 8 lipca 2015r., został przyjęty Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Krakowa do 2032 r.

 

W celu realizacji Programu w roku 2016 wprowadza się regulamin określający tryb usuwania przez Gminę Miejską Kraków:

 

1) wyrobów zawierających azbest z pokryć dachowych obiektów wykorzystywanych przez osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej lub użytkowanych przez miejskie jednostki organizacyjne

 

2) wyrobów zawierających azbest pokrywających elewacje obiektów wykorzystywanych przez osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej lub użytkowanych przez miejskie jednostki organizacyjne

 

3) odpadów azbestowych składowanych na terenie nieruchomości należących do osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej lub użytkowanych przez miejskie jednostki organizacyjne

 

stanowiący załącznik do Zarządzenia Nr 1443/2016 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 03.06.2016r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego zasady usuwania przez Gminę Miejską Kraków wyrobów zawierających azbest oraz odpadów azbestowych.

 

Poniżej zamieszczamy wzory wniosków, które mogą składać osoby zainteresowane świadczeniem usługi usuwania wyrobów zawierających azbest lub odpadów azbestowych zorganizowanej przez Gminę Miejską Kraków. Wnioski mogą być składane do 17 października 2016r.

 

Na zadania związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest oraz zgromadzonych odpadów azbestowych w Budżecie Miasta Krakowa na rok 2016 została zarezerwowana kwota 100 724 zł.

Wnioski rozpatrywane będą do wyczerpania limitu środków budżetowych przeznaczonych

w 2016 r. na realizację Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Krakowa do 2032 r.

 

W przypadku przekroczenia w 2016r. limitu środków przeznaczonych na świadczenie ww. usług, rozpatrzenie kolejnych wniosków nastąpi w kolejnym roku budżetowym w ramach wyznaczonego limitu. W razie zmiany regulaminu wymagane będzie wystąpienie z nowym wnioskiem.

 

 

Wniosek o usunięcie pokrycia dachowego z azbestu:

• wniosek - dokument do pobrania

- pełnomocnictwo - dokument do pobrania

 

 

Wniosek o usunięcie elewacji z azbestu:

• wniosek - dokument do pobrania

- pełnomocnictwo - dokument do pobrania

 

Wniosek o usługę transportu odpadów azbestowych:

• wniosek - dokument do pobrania

- pełnomocnictwo - dokument do pobrania

 

 

 

Informacja o wyrobach zawierających azbest - dokument do pobrania

 

Stopień pilności usunięcia wyrobach zawierających azbest (punkt 8 „Informacji.." ) określa się na podstawie „oceny stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest” - dokument do pobrania