Dokument archiwalny

INFORMACJA

 

Gmina Miejska Kraków nie finansuje organizacji Światowych Dni Młodzieży 2016 w Krakowie. Zadania realizowane przez gminę wynikają bezpośrednio z Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U z 2015 poz 1515 i 1890 ). Zadania określone w art. 7 tej ustawy są stale realizowane, bez względu na organizowane w Krakowie wydarzenia.

 

Kwoty, które utożsamiane są z kosztem organizacji ŚDM w Krakowie są kosztami realizacji zadań własnych gminy, (między innymi takich jak np. zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa na terenie Miasta, remonty ulic, prace remontowe w krakowskich placówkach oświatowych). Zadania te były planowane do realizacji w różnej perspektywie czasowej, ale ich zakończenie przewidziano przed ŚDM. Inwestycje te będą służyć mieszkańcom Krakowa także po zakończeniu uroczystości.

Katalog zadań, które są przewidziane do realizacji przed ŚDM podlega cały czas weryfikacji przez członków powołanego przez Prezydenta Miasta Krakowa Zespołu Zadaniowego zarówno co do zakresu realizowanych zadań, jak i kwot przewidzianych na ich realizację.

 

W trakcie trwania prac nad przygotowaniem projektu budżetu Miasta Krakowa na rok 2016, katalog zadań, których realizację zaplanowano na I półrocze 2016 był stale modyfikowany. Weryfikacji podlegał zakres tych zadań jak i kwoty przeznaczone na ich realizację, dlatego publikacja informacji, które często tego samego dnia stają się nieaktualne była niecelowa. Informacje o aktualnych na dany dzień planach budżetowych były przekazywane Radzie Miasta Krakowa, zarówno w formie sprawozdań jak i informacji przedstawianej na nadzwyczajnej sesji RMK w dniu 16 września 2015 poświęconej przygotowaniom do ŚDM. Ostateczny wykaz zadań jakie będą realizowane w I półroczu 2016 zawierał będzie budżet Miasta Krakowa po jego uchwaleniu przez Radę Miasta Krakowa. Do czasu jego uchwalenia katalog zadań, stanowi materiał wyjściowy i może jeszcze ulec zmianom.

 

W związku z faktem, że organizacja ŚDM oraz wizyty Papieża Franciszka w Krakowie wiąże się z większymi nakładami na niektóre zadania własne (np. koszty gospodarki odpadami, transportu zbiorowego) Gmina Miejska Kraków wystąpiła do Wojewody Małopolskiego z wnioskiem o dofinansowanie z budżetu państwa niektórych zadań własnych gminy na łączną kwotę około 100 mln złotych.

 

Zasady udostępniania placówek oświatowych pod miejsca noclegowe dla pielgrzymów, oraz koszty z tym związane zostały określone w Zarządzeniu nr 1737/2015 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 3 lipca 2015 roku. Zasady udostępnienia terenów pod pola namiotowe, pola zbiorowego żywienia, czy organizację uroczystości religijnych regulują szczegółowe umowy z Komitetem Organizacyjnym.

 

Miasto nie planuje uzyskania jakichkolwiek bezpośrednich „zysków” z organizowanego w Mieście wydarzenia, poza niematerialnymi wartościami, takimi jak wzrost świadomości marki Krakowa na świecie i umocnienie dobrego wizerunku Miasta w oczach milionów pielgrzymów i turystów, którzy w tym czasie odwiedzą stolicę Małopolski. Według szacunków organizatora Kraków odwiedzi 2,5 mln pielgrzymów, co stwarza szerokie możliwości promocji Krakowa na świecie. Doświadczenia innych Miast – Organizatorów ŚDM wskazują, że duża ilość uczestników uroczystości, odwiedza w późniejszym czasie te miasta jako turyści.

 

W załącznikach znajduje się wykaz zadań wraz z kosztami, które zostały zrealizowane w tym roku i są planowane do realizacji w roku przyszłym. Wykaz zadań na 2016 rok zawiera zinwentaryzowane koszty Miasta, ale ich ostateczny zakres wynikał będzie między innymi z informacji od Komitetu Organizacyjnego o ostatecznej ilości uczestników uroczystości i ich programie.

 

ROK 2015

 

ROK 2016

 

PODSUMOWANIE ZWIEKSZONYCH WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH GMINY ORAZ OTRZYMANYCH DOTACJI