Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Miejskiej Kraków

 

Zgodnie z art. 9tb. ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454, z późn. zm.), wójt, burmistrz lub prezydent miasta sporządza analizę stanu gospodarki odpadami komunalnymi obejmującą w szczególności:

  1. możliwości przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania i pozostałości z mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania;
  2. potrzeby inwestycyjne związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi;
  3. koszty poniesione w związku z odbieraniem, odzyskiem, recyklingiem i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych;
  4. liczbę mieszkańców;
  5. liczbę właścicieli nieruchomości, którzy nie zawarli umowy, o której mowa w art. 6 ust. 1, w imieniu których gmina powinna podjąć działania, o których mowa w art. 6 ust. 6–12;
  6. ilość odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie gminy;
  7. ilość zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych odbieranych z terenu gminy oraz powstających z przetwarzania odpadów komunalnych pozostałości z sortowania i pozostałości z mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania.

Analizę stanu gospodarki odpadami komunalnymi sporządza się w terminie do dnia 30 kwietnia za poprzedni rok kalendarzowy.

 

Raport z analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Miejskiej Kraków w II półroczu 2013 roku

 

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Miejskiej Kraków w 2014 roku

 

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Miejskiej Kraków w 2014 roku - wersja do wyszukiwania

 

Korekta analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Miejskiej Kraków w 2014 roku

 

Korekta analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Miejskiej Kraków w 2014 roku - wersja do wyszukiwania

 

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Miejskiej Kraków w 2015 roku

 

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Miejskiej Kraków w 2015 roku - wersja do wyszukiwania

 

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Miejskiej Kraków w 2015 roku (korekta)

 

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Miejskiej Kraków w 2015 roku (korekta) - wersja do wyszukiwania

 

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Miejskiej Kraków w 2016 roku

 

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Miejskiej Kraków w 2016 roku - wersja do wyszukiwania

 

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Miejskiej Kraków za 2016 rok (korekta)

 

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Miejskiej Kraków za 2016 rok (korekta) - wersja do wyszukiwania

 

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Miejskiej Kraków za 2017 rok

 

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Miejskiej Kraków za 2017 rok - wersja do wyszukiwania

 

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Miejskiej Kraków za 2018 rok

 

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Miejskiej Kraków za 2018 rok - wersja do wyszukiwania