Archiwum BIP MJO - Krakowski Teatr VARIETE
Dokument archiwalny

Postępowanie 01/14

Dostawa mebli i elementów wyposażenia wnętrz w podziale na części

 

Termin składania ofert: 28.10.2014 r. godz. 11:00

Miejsce składania ofert: ul. Warszawska 5 lok. 103, 31-155 Kraków (tymczasowa siedziba)

 

 

 

 

Kraków: Dostawa mebli i elementów wyposażenia wnętrz w podziale na części

Numer ogłoszenia: 349504 - 2014; data zamieszczenia: 20.10.2014

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Krakowski Teatr VARIETE , ul. Grzegórzecka 71, 31-559 Kraków, woj. małopolskie. Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.bip.krakow.pl/?bip_id=566 I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: samorządowa instytucja kultury.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa mebli i elementów wyposażenia wnętrz w podziale na części.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: przedmiotem zamówienia jest dostawa mebli i elementów wyposażenia wnętrz w podziale na części: część 1 - siedziska, krzesła, fotele, sofy, część 2 - sofy, część 3 - łóżka, szafki nocne, toaletki, lustra, szafy, część 4 - stoły, część 5 oświetlenie (lampy), część 6 - szafy i regały, część 7 - biurka, część 8 - wieszaki, stojaki. Realizacja przedmiotu zamówienia w ramach każdej z części obejmuje w szczególności: 1) ustalenia z Zamawiającym harmonogramu dostaw i montażu, zawierającym numer pomieszczenia montażu wyposażenia, 2) dostarczenia wyposażenia zgodnego z opisem Zamawiającego wraz z jego wniesieniem, montażem i rozmieszczeniem we wskazanych pomieszczeniach budynku przy ul. Grzegórzeckiej 71 w Krakowie, 3) wyczyszczenie mebli po ich rozmieszczeniu i montażu tj. wytarcie z kurzu, usunięcie pozostałości po montażu (opiłek z drewna, resztek folii, elementów zabezpieczających itp.), 4) usunięcia wszelkich zabrudzeń i uszkodzeń powstałych na skutek wnoszenia i montażu wyposażenia, 5) przekazanie wyposażenia protokołem odbioru, do którego należy dołączyć m.in. : wszelkie atesty, dopuszczenia do użytkowania, instrukcje, rysunki, 6) zapewnienie serwisu gwarancyjnego i w zakresie rękojmi na zasadach określonych we wzorze umowy.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.10.00.00-3, 31.52.00.00-7.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 8.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA

SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian zgodnie ze Specyfikacją istotnych warunków zamówienia

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: https://www.bip.krakow.pl/?bip_id=566

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: na stronie www Zamawiającego oraz w siedzibie Krakowskiego Teatr Variete (tymczasowa siedziba): ul. Warszawska 5 lok. 103, 31-155 Kraków.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 28.10.2014 godzina 11:00, miejsce: tymczasowa siedziba Krakowskiego Teatr Variete: ul. Warszawska 5 lok. 103, 31-155 Kraków.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zamówienie jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Gminy Miejskiej Kraków, w ramach zadania pn. Zakupy inwestycyjne dla Krakowskiego Teatru VARIETE.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Siedziska, krzesła, fotele, sofy.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa siedzisk, krzeseł, foteli, sof.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.10.00.00-3.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 28.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Sofy.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa sof.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.10.00.00-3.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 28.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Łóżka, szafki nocne, toaletki, lustra, szafy.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa łóżek, szafek nocnych, toaletek, luster, szaf.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.10.00.00-3.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 14.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Stoły.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa stołów.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.10.00.00-3.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 14.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: Oświetlenie (lampy).

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa oświetlenia (lamp).

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.10.00.00-3, 31.52.00.00-7.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 14.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 6 NAZWA: Szafy i regały.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa szaf i regałów.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.10.00.00-3.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 14.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 7 NAZWA: Biurka.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa biurek.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.10.00.00-3.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 28.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 8 NAZWA: Wieszaki, stojaki.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa wieszaków, stojaków.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.10.00.00-3.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 28.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

 

Pliki do pobrania:

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ

SIWZ

ZAŁĄCZNIK CZ.1 - SIEDZISKA, KRZESŁA, FOTELE, SOFY

ZAŁĄCZNIK CZ.2 - SOFY

ZAŁĄCZNIK CZ.3 - ŁÓŻKA, SZAFKI NOCNE, TOALETKI, LUSTRA, SZAFY

ZAŁĄCZNIK CZ.4 - STOŁY

ZAŁĄCZNIK CZ.5 - OŚWIETLENIE (LAMPY)

ZAŁĄCZNIK CZ.6 - SZAFY, REGAŁY

ZAŁĄCZNIK CZ.7 - BIURKA

ZAŁĄCZNIK CZ.8 - WIESZAKI, STOJAKI