Dokument archiwalny

NOC POEZJI 2014

Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Miasta Krakowa

ogłasza

KONKURS NA KSIĄŻKOWY DEBIUT POETYCKI

Regulamin

 1. W konkursie mogą wziąć udział wszyscy autorzy, którzy nie wydali wcześniej samodzielnej książki poetyckiej.
 2. Warunki udziału w konkursie:

  a) nadesłanie zestawu nie publikowanych w postaci książkowej wierszy stanowiących artystyczną całość i opatrzonych tytułem oraz godłem (w postaci wydruków w formacie A4, bez projektu okładki i stron redakcyjnych),

  b) zestaw należy przesłać w trzech jednakowych egzemplarzach,

  c) dołączenie wersji elektronicznej (CD),

  d) w osobnej kopercie, opatrzonej tym samym godłem co zestaw wierszy, należy zamieścić następujące dane: imię i nazwisko, adres, telefon kontaktowy, e-mail, krótką notę biograficzną,

  e) nadesłanie ww. materiału w terminie do 30 maja 2014 roku (decyduje data stempla pocztowego) na adres:

                                     Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego UMK,
                                     Plac Wszystkich Świętych 11
                                     31-004 Kraków
                   (z dopiskiem KONKURS: NOC POEZJI 2014),

  f) niespełnienie któregokolwiek z ww. warunków jest równoznaczne z nieuwzględnieniem zestawu w konkursie.
 3. Tematyka prac  jest dowolna.
 4. Powołane przez organizatora Jury przyzna jedną nagrodę oraz do dwóch wyróżnień.
 5. Nagrodę stanowić będzie profesjonalne wydanie zgłoszonego do konkursu tomiku wierszy, spotkanie autorskie i promocja tomiku podczas 4 edycji NOCY POEZJI w dniu 4 października 2014.Książka poetycka zostanie rozdysponowana w ramach NOCY POEZJI 2014 w dniu 4 października 2014.
 6. Wyróżnione zestawy zostaną opublikowane wyłącznie w wersji on-line (pdf) na stronie MAGICZNEGO KRAKOWA.
 7. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w zakresie koniecznym do prawidłowej współpracy z Organizatorem, zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych Dz U nr 101 z 2002, poz. 926 z późniejszymi zmianami.
 8. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 10 lipca 2014, zaś wydanie tomiku do 4 października 2014 roku. Wszyscy uczestnicy zostaną powiadomieni mailowo o jego wyniku. Jury zastrzega sobie możliwość nie przyznania głównej nagrody.
 9. Werdykt zostanie ogłoszony uroczyście podczas Nocy Poezji 2014 i zamieszczony na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Krakowa: https://www.bip.krakow.pl/ oraz na stronie Miejskiej Platformy Internetowej Magiczny Kraków (http://www.krakow.pl/).
 10. Organizator zastrzega sobie, iż z chwilą ogłoszenia wyników konkursu nabywa nieodpłatną licencję do jednokrotnej publikacji nagrodzonych prac.
 11. Zgłoszenie do udziału w konkursie przez nadesłanie tomiku traktowane jest jako akceptacja wszystkich warunków regulaminu.

Dodatkowe informacje pod numerem tel. 12 616 1917 w godzinach od 8.00 do 15.00.