Edukacyjna Wartość Dodana (EWD)

 

Metoda edukacyjnej wartości dodanej została opracowana w wyniku realizacji projektu pn. „Badania dotyczące rozwoju metodologii szacowania wskaźnika edukacyjnej wartości dodanej” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu III - Wysoka jakość systemu oświaty, Działania 3.2 Rozwój systemu egzaminów zewnętrznych, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

 

Metoda EWD pełni rolę instrumentu statystycznego, który wykorzystuje wyniki egzaminacyjne do ewaluacji pracy szkół. Służy ona przede wszystkim dyrektorom oraz nauczycielom w ocenie jakości nauczania w swojej szkole, ale także nadzorowi szkolnemu oraz samorządom. Wykorzystanie tej metody umożliwia skupienie uwagi na tym, co w nauczaniu najważniejsze, czyli na postępach uczniów w danym cyklu nauczania.

 

Więcej o metodzie edukacyjnej wartości dodanej znajduje się TUTAJ