Grzegorz Ostrzołek

Społeczny Doradca Prezydenta Miasta Krakowa ds. ekonomicznych

Grzegorz Ostrzołek - zdjęcie

Plac Wszystkich Świętych 3-4

31-004 Kraków

pokój 322 (sekretariat)

telefon: +48 12 616 19 70

fax: + 48 12 616 19 83

e-mail: Grzegorz.Ostrzolek@um.krakow.pl

 

Zadania Doradcy Prezydenta Miasta Krakowa ds. ekonomicznych określa Zarządzenie nr 229/2015 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 3 lutego 2015 r. w sprawie utworzenia oraz określenia kierunków działania Zespołu Społecznych Doradców Prezydenta Miasta Krakowa.

 

Do zadań Doradcy należy:

  1. Pełnienie funkcji opiniotwórczo-doradczej, w tym udzielanie Prezydentowi Miasta Krakowa wsparcia i porad w zakresie posiadanej wiedzy i umiejętności.
  2. Wpływanie na wizerunek Miasta Krakowa poprzez działanie doradcze.
  3. Dokonywanie analiz i oceny sytuacji miasta oraz współuczestnictwo w opracowywaniu planów strategicznych dla miasta.
  4. Opiniowanie projektów o charakterze strategicznym, istotnych dla szeroko rozumianego rozwoju Miasta Krakowa.
  5. Współpraca z organami administracji rządowej, samorządowej, parlamentarzystami i środowiskami  społeczno - gospodarczymi w zakresie przygotowania odpowiednich analiz i ocen.
  6. Reprezentowanie miasta Kraków w stosunkach zewnętrznych i w kontaktach z podmiotami, instytucjami krajowymi oraz koordynowaniu opracowywania projektów i realizacji zadań, w ramach indywidualnych zleceń Prezydenta Miasta Krakowa.
  7. Pozyskiwanie wszelkich materiałów i informacji, do przekazywania których zobowiązani są kierujący komórkami organizacyjnymi urzędu i miejskich jednostek organizacyjnych.

 

Biogram

Ekonomista; ukończył studia na kierunkach: rachunkowość i finanse, zarządzanie i marketing, MBA.

Ukończył również studia podyplomowe na kierunku bezpieczeństwo narodowe (praca dyplomowa – „Bezpieczeństwo energetyczne Polski”)

Doświadczenie zawodowe: głównie w sektorze finansowym, sektorze finansów publicznych i w kierowaniu przedsiębiorstwami komunalnymi.

Kierował strukturami regionalnymi czołowych banków (Kredyt Bank, Bank Gospodarki Żywnościowej). Był Pełnomocnikiem Prezydenta Miasta Krakowa ds. Funduszy i Mechanizmów Finansowania Inwestycji. Od 2010 w Zarządzie Krakowskiego Holdingu Komunalnego SA.

Zaangażowany w prace Komitetu Monitorującego Małopolski Regionalny Program Operacyjny. Był członkiem Zespołu-Komitetu Sterującego Europejskiego Mechanizmu Finansowego, a także - z ramienia Unii Metropolii Polskich - Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka. Uczestniczył w pracach powołanego przez Marszałka Województwa Małopolskiego - Komitetu Sterującego ds. opracowania projektu Planu Gospodarki Odpadami Województwa Małopolskiego.

Prowadził wykłady z zakresu funduszy i finansów europejskich na Politechnice Krakowskiej. Publikuje artykuły naukowe z dziedziny finansów publicznych, partnerstwa publiczno-prywatnego, finansowania inwestycji samorządowych. Jest współautorem pracy zbiorowej "Nowe zarządzanie finansami publicznymi w warunkach kryzysu" (PWE) pod red. prof. S. Owsiaka.