Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego – odmienne zasady dotyczące Barw i Symboli Miasta

 

1. Znaki towarowe znajdujące się w dysponowaniu prawnym Gminy Miejskiej Kraków – Urzędu Miasta Krakowa – Kancelarii Prezydenta podlegają udostępnieniu na zasadach określonych zarządzeniem Nr 390/2012 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 21 lutego 2012 r. w sprawie zasad zarządzania znakami towarowymi Gminy Miejskiej Kraków;

2. Symbole Miasta Krakowa, w tym herb należą do kategorii dóbr osobistych, zatem podlegają ochronie prawnej na gruncie ustawy o samorządzie gminnym (zgoda Rady Miasta Krakowa w przypadku herbu), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r Kodeks Cywilny, a w szczególności korzystanie z tych dóbr prawnych nie może prowadzić do ich używania w sposób godzący w dobre imię i wizerunek Gminy (deprecjacja oznaczenia lub obniżenia prestiżu Gminy);

3. Nazwa Miasta Krakowa znajdująca się w dysponowaniu prawnym Gminy Miejskiej Kraków – Urzędu Miasta Krakowa – Kancelarii Prezydenta podlega udostępnieniu zgodnie z treścią art. 131 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej oraz zarządzenia Zarządzenie Nr 315/2014 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 5 lutego 2014 r. w sprawie zasad udostępniania nazwy Kraków w znaku towarowym podmiotu uprawnionego.