Archiwum BIP MJO - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Dokument archiwalny

Spotkanie w Punkcie Diakonijnym Parafii Ewangelicko-Augsburskiej

 

W dniu 21.01.13 r. w Punkcie Diakonijnym Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Krakowie odbyło się spotkanie pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z przedstawicielami Diakonii Polskiej i Niemieckiej. W spotkaniu wziął udział ks.Klaus – Dieter K. Kotnik – były Prezydent Diakonisches Werk der EKD, obecnie doradca Diakonii Polskiej. Przedstawiciele Diakonii zostali zapoznani z systemem pomocy społecznej w Krakowie jak również z działalnością i funkcjonowaniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

 

 

 

Wizyta studyjna pracowników MOPS w Paryżu

 

W ramach projektu „Druga szansa”- pilotażowego wdrożeniem standardów usług w zakresie bezdomności oraz testowaniem Gminnego Standardu Wychodzenia z Bezdomności (GSWB) przedstawiciele Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej wzięli udział w wizycie studyjnej w Paryżu. W trakcie wizyty uczestnicy mieli możliwość zapoznania się z systemem pomocy osobom bezdomnym we Francji, odwiedzili placówki dla osób bezdomnych, mieszkania chronione, centrum wsparcia dla osób bezdomnych oraz organizację zajmująca się wsparciem bezdomnych Polaków.

 

 

Wolontariusze z Niemiec z wizytą w PAL pn.: „Streetwork – odkryj potencjał osiedla”


W dniu 26 marca 2013 w siedzibie Programu Aktywności Lokalnej pn.: „Streetwork – odkryj potencjał osiedla” odbyło się spotkanie z 26 osobową grupą wolontariuszy z Niemiec. Wizyta została zorganizowana przez IBB (Międzynarodową Organizację Kształcenia i Spotkań), która od 25 lat przeprowadza wyjazdy i seminaria edukacyjne dla dorosłych i młodzieży. Osoby, które wzięły udział w spotkaniu pracują wolontaryjnie w ośrodkach pomocy społecznej lub medycznej, angażując się w pracę integracyjną z dziećmi i młodzieżą.

W trakcie spotkania uczestnikom zostały zaprezentowane cele i planowane działania PAL pn.: „Streetwork – odkryj potencjał osiedla”. Gościom z Niemiec została przedstawiona również historia projektów realizowanych z wykorzystaniem metodologii streetwork w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej.

 

 

Studentki z Hamburga w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej


W dniu 3 kwietnia 2013 odbyło się w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej spotkanie ze studentkami pracy socjalnej z Hamburga. Studentki z Niemiec odbywały praktykę w Krakowie na Uniwersytecie Pedagogicznym w ramach Programu Erasmus. Podczas spotkania w Ośrodku zostały zapoznane z systemem pomocy społecznej w Krakowie oraz z funkcjonowaniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

 

 

Wizyta studentów pracy socjalnej z Austrii

W dniu 16 kwietnia 2013 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej gościł grupę studentów pracy socjalnej z Fachhochschule OÖ w Linz. Głównym celem wizyty było zapoznanie uczestników z systemem pomocy społecznej w Krakowie oraz z funkcjonowaniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Uczestnicy spotkania zostali zapoznani również z działalnością i funkcjonowaniem jednostek pomocy społecznej udzielającym pomocy i wsparcia: dzieciom, młodzieży, niepełnosprawnym i osobom starszym w Krakowie.

Podczas spotkania zostały przedstawione uczestnikom najważniejsze informacje dotyczące systemu pomocy społecznej w Polsce. Zaprezentowano jego cele i główne założenia, opisano także strukturę i zadania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

 

 

3 000 EURO dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie od miasta Solura

 

9 sierpnia Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie, pani Józefa Grodecka, odebrała 3 tysiące EURO z rąk przedstawicieli miasta Solura - burmistrza Solury Kurta Fluri i towarzyszących mu członków Rady i Urzędu Miasta Solury. Solura, czyli Solothurn w Szwajcarii, jest miastem partnerskim Krakowa od ponad 20 lat. Raz na 4 lata Kraków odwiedza delegacja przedstawicieli Rady i Urzędu Miasta Solury, przekazując datek pieniężny na wyznaczony cel dobroczynny. Beneficjentami tej tradycji zostały w poprzednich latach: Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego, Specjalistyczny Miejski Szpital im. Gabriela Narutowicza i Szpitalny Oddział Ratunkowy. Pieniądze, które odebrała Dyrektor MOPS zostaną przeznaczone na wyposażenie placówki dla dzieci, która niebawem zostanie uruchomiona. W przeznaczonym przez Gminę Miejską Kraków lokalu przy ul. Działkowej zostanie uruchomiona filia Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej przy ul. Parkowej. W Nowym domu zamieszka i znajdzie opiekę 12 dzieci, w wieku od 10 lat. MOPS planuje uruchomienie placówki jeszcze w tym roku. Umowa o partnerstwie pomiędzy Krakowem i szwajcarską Solurą została podpisana 6 listopada 1990 r. Solura i Kraków chętnie współpracują ze sobą przede wszystkim w dziedzinie kultury, współpracy samorządów oraz pomocy socjalnej. Naturalną więź między Krakowem i Solurą stanowi osoba Tadeusza Kościuszki, który pod koniec życia osiedlił się i zmarł w Solurze.


Staż studenta pracy socjalnej z Kingston University

 

W terminie 2 września -27 września student pracy socjalnej z Kingston University w Wielkiej Brytanii odbywał staż w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej.

Podczas odbywania praktyk student zapoznał się z systemem pomocy społecznej w Krakowie oraz z działalnością Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, a w szczególności z zadaniami wykonywanymi przez pracowników socjalnych na Filiach oraz realizujących Program Aktywności Lokalnej „PAL”.

 


Wizyta gości z Czech w ramach projektu „Współpraca międzynarodowa służb społecznych”


W dniach 24-27 września br. przebywała w Krakowie grupa pracowników z Azylový dům pro ženy matky s dětmi o.p.s. w Vsetín w Czechach. Goście przebywali w Krakowie w ramach umowy o współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, realizując wspólnie projekt pt.„Współpraca międzynarodowa służb społecznych”. Partnerem w tym przedsięwzięciu jest również miasto Stara Lubovna na Słowacji.

Celem projektu jest wymiana doświadczeń oraz dobrych praktyk wśród partnerów z Polski, Czech i Słowacji, na temat pomocy rodzinom z dziećmi. Azylový dům pro ženy matky s dětmi uzyskał dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację tego przedsięwzięcia.

Podczas pobytu w Krakowie goście z Czech uczestniczyli w polsko-czeskich warsztatach na temat pracy socjalnej z rodzinami z dziećmi oraz zapoznali się z funkcjonowaniem wybranych jednostek pomocy społecznej w Krakowie, szczególnie tych oferujących wsparcie rodzinom z dziećmi. Goście z Czech odwiedzili Ośrodek Interwencji Kryzysowej, Dom Matki i Dziecka im. Bł. Bernardyny Jabłońskiej. Zapoznali się również z działalnością Programu Aktywności Lokalnej SIEMASZKI „Sami dla Siebie”.

Wszystkie spotkania stanowiły okazję do wzajemnej wymiany doświadczeń między specjalistami zajmującymi się problematyką, związaną z obszarem pomocy społecznej, a w szczególności z tematyką, związaną z pomocą rodzinom z dziećmi.

 


 

Wizyta studyjna w Berlinie

 

W dniach 11-15 listopada przedstawiciel Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej wziął udział w wizycie studyjnej do Berlina. Wizyta została zorganizowana przez Instytut Rozwoju Służb Społecznych w ramach projektu „Koordynacja na rzecz aktywnej integracji ” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem wizyty było zaprezentowanie polityki senioralnej w Niemczech. Osoby uczestniczące w wyjeździe miały możliwość zapoznania się z mechanizmami i instrumentami stosowanymi w ramach polityki senioralnej w Niemczech, a także skonfrontowania się
z  problemami i wyzwaniami stojącymi przed systemem wsparcia socjalnego, kierowanego do osób starszych w Niemczech. Ponadto uczestnicy wizyty mieli okazję wizytowania środowiskowych i stacjonarnych placówek opieki nad osobami starszymi oraz możliwość udziału w spotkaniach z politykami lokalnymi jak również z przedstawicielami administracji socjalnej i organizacji pozarządowych. Spotkania były poświęcone współdziałaniu różnych podmiotów na rzecz rozwiązywania problemów i aktywizacji osób starszych. Przy organizowaniu wizyty położono duży nacisk na dobre praktyki oraz współpracę pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego i organizacjami pozarządowymi.

 


 

Wizyta w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej studentów z Francji

 

W dniu 19 listopada w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej gościła grupa studentów z Ecole des hautes études en santé publique (EHESP) w Rennes we Francji. Szkoła kształci kadrę zarządzająca do wykonywania pracy w ośrodkach systemu pomocy społecznej oraz w ośrodkach zdrowia publicznego. Grupa z Francji przebywała w Krakowie w ramach projektu badawczego mającego na celu poznanie systemu opieki nad osobnami starszymi
 i niepełnosprawnymi w Polsce.

Podczas spotkania w Ośrodku został zaprezentowany studentom system pomocy i wsparcia osobom styarszym i niepełniosptrawnym w Krakowie.


Wizyty studyjne pracowników MOPS w Niemczech i Francji

 

W ramach realizacji projektu „Pilotażowego wdrażania standardów usług i modeli instytucji pomocy i integracji Społecznej” przedstawiciele Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej uczestniczyli w wizytach studyjnych w Niemczech i we Francji. Celem wizyt w Berlinie, w Lille, Hamburgu oraz Brandenburgii była wymiana doświadczeń w zakresie świadczenia usług pomocy i integracji Społecznej. Podczas spotkań z przedstawicielami organizacji rządowych i pozarządowych bezpośrednio realizujących zadania pracy socjalnej, uczestnicy wizyt mieli szansę porównania rozwiązań przyjętych w polskim i innych europejskich systemach usług socjalnych.

Wizyty studyjne koncentrowały się na wymianie dobrych praktyk z zakresu pracy na rzecz osób starszych, niepełnosprawnych, w tym z zakresu pracy socjalnej i usług opiekuńczych dla osób starszych świadczonych w miejscu zamieszkania, a także rodzin doświadczających przemocy w rodzinie. Były także okazją do wymiany doświadczeń z realizacji projektu Pilotażowego wdrażania, gdyż ich uczestnikami byli przedstawiciele ośrodków pomocy społecznej i organizacji testujących standardy i modele z całej Polski.