Dokument archiwalny

Zmiana mpzp obszaru Swoszowice - Uzdrowisko – Procedura

  1. Ogłoszenie/obwieszczenie Prezydenta Miasta Krakowa o przystąpieniu do sporządzenia zmiany planu - 16 marca 2012 r.
 2. Termin składania wniosków do zmiany planu - do 13 kwietnia 2012 r.
 3. Rozpatrzenie wniosków do zmiany planu - Zarządzenie Nr 3592/2012 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 3 grudnia 2012 r.
 4. Ogłoszenie/obwieszczenie Prezydenta Miasta Krakowa o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany planu - 22 marca 2013 r.
 5. Wyłożenie do publicznego wglądu projektu zmiany planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko - od 2 kwietnia do 30 kwietnia 2013 r.
 6. Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w wyłożonym projekcie zmiany planu - 16 kwietnia 2013 r.
 7. Termin wnoszenia uwag dotyczących wyłożonego projektu zmiany planu - do 14 maja 2013 r.
 8. Rozpatrzenie uwag dotyczących wyłożonego projektu zmiany planu - Zarządzenie Nr 1555/2013 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 3 czerwca 2013 r.
 9. Przekazanie pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały w sprawie uchwalenia planu - Zarządzenie Nr 1604/2013 z dnia 7 czerwca 2013 r.
 10. Uchwalanie zmiany planu - Sesja Rady Miasta Krakowa - 26 czerwca 2013 r. - pierwsze czytanie projektu uchwały.
 11. Uchwalanie zmiany planu - Sesja Rady Miasta Krakowa - 10 lipca 2013 r. - drugie czytanie projektu uchwały - Uchwała Nr LXXIX/1181/13 Rady Miasta Krakowa w sprawie uchwalenia zmiany planu.
 12. Ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego z dnia 18 lipca 2013 r., poz. 4581.


strona bipPowrót do strony głównej zmiany planu