Archiwum BIP MJO - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Dokument archiwalny

Spotkanie robocze w Canterbury, Wielka Brytania

 

W dn.16-19.02.11 r. odbyło się spotkanie robocze członków zespołu międzynarodowego projektu pn.„Zwiększenie dostępu do środowiskowych form opieki dla osób starszych, mieszkających w domach" o akronimie PROGRESS. Na spotkaniu zaprezentowano strategie dostępu do usługi poradnictwa, opracowane przez zespoły narodowe partnerów projektu oraz omówiono szczegóły procesu wdrażania strategii, które zostaną przetestowane i poddane ewaluacji w II fazie projektu w Polsce, Austrii oraz na Litwie. Zaprezentowano wyniki oceny pierwszej fazy projektu oraz działania wszystkich partnerów w ramach rozpowszechniania projektu.

 

 

Wizyta gości z Sankt Petersburga w Krakowie

 

15 września przedstawiciel Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej wziął udział w krakowsko-petersburskich obradach okrągłego stołu nt. edukacji i spraw społecznych. Podczas wspólnego spotkania, które odbyło się w Urzędzie Miasta Krakowa, została przedstawiona gościom z Rosji prezentacja dotycząca obszaru opieki nad dzieckiem i osobami starszymi, oraz przedstawiony system wsparcia seniorów w Krakowie. Strona Rosyjska zaprezentowała natomiast interesujące rozwiązania w zakresie polityki ds. młodzieży, polityki socjalnej oraz opieki nad osobami niepełnosprawnymi.
Delegacja z Rosji odwiedziła również Centrum Kultury i Rekreacji Seniorów, gdzie zapoznali się z działalnością jednostki oraz obejrzeli wystawę prac seniorów artystów z Frankfurtu nad Menem i Krakowa.
Goście z Rosji przebywali w naszym mieście w ramach obchodów „Dni Sankt Petersburga
w Krakowie".

 

 


Delegacja z Wilna w Krakowie

 

17 października w Urzędzie Miasta Krakowa odbyło się spotkanie przedstawicieli Urzędu Miasta Wilno z panią Jolantą Chrzanowską - Zastępcą Dyrektora MOPS. Litewskim gościom zajmującym się problematyką pomocy społecznej, został zaprezentowany system wsparcia osób starszych i niepełnosprawnych w Krakowie.

 

 


MOPS Kraków w prezydencji Polski w UE
Wizyta gości z Unii Europejskiej w KIS i Pal Sikorki

 

Od czerwca br. Polska objęła 6-miesięczną prezydencję w Radzie Unii Europejskiej. Nakłada to na nasz kraj obowiązki, ale stwarza też wiele okazji do zaprezentowania dorobku w różnych dziedzinach. 17 i 18 października gościliśmy w Krakowie ponad czterystuosobową grupę delegatów z krajów Unii Europejskiej na Dorocznej Konwencji Europejskiej Platformy Przeciwdziałania Ubóstwu i Wykluczeniu Społecznemu. Obrady w drugim dniu spotkania przeniosły się z sali Collegium Maximum do kilkunastu miejsc w Krakowie, gdzie podczas wizyt studyjnych goście mieli możliwość poznania stosowanych w Polsce metod pracy z osobami bezrobotnymi, niepełnosprawnymi, uzależnionymi i zagrożonymi wykluczeniem społecznym z różnych powodów.
Dwie spośród wizyt studyjnych zaplanowanych przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej odbyły się w placówkach krakowskiego MOPS, gdzie gości witała oraz uczestniczyła w dyskusjach Dyrektor MOPS, pani Józefa Grodecka.
Klub Integracji Społecznej na os. Słonecznym gościł Pana Laszlo Andora, komisarza UE ds. zatrudnienia, spraw społecznych i wykluczenia społecznego. Towarzyszyła mu minister pracy i polityki społecznej Pani Jolanta Fedak, sekretarz stanu w MPiPS Pan Jarosław Duda i dyrektor Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej Pani Krystyna Wyrwicka. Do KIS przybyli również akredytowani przedstawiciele branżowych mediów europejskich i komisarze europejscy z Belgii, Grecji, Luksemburga, Holandii, Rumunii, Włoch, Węgier i Polski. Na spotkaniu obecny był również przewodniczący Zarządu Rady Dzielnicy XV, pan Piotr Serafin.
Goście zostali zapoznani z funkcjonowaniem MOPS oraz zadaniami i sposobami pracy KIS oraz z założeniami realizowanego projektu systemowego „Pora na aktywność', współfinansowanego ze środków UE. Z zainteresowaniem przyglądali się organizacji pracy w warsztacie „Złota rączka", odwiedzili Klub Miłośników Kwiatów, warsztat „Sztuka", gdzie obejrzeli modele wykonane przez pana Andrzeja Wałegę. Znaleźli też chwilę na rozmowę z uczestnikami warsztatów, prowadzącymi zajęcia i pracownikami KIS.
Równie owocne i ciekawe było spotkanie w PAL Sikorki. Goście z Czech, Finlandii, Wielkiej Brytanii, Francji, Portugalii, Węgier, Włoch, Norwegii, Estonii i Słowenii - głównie przedstawiciele ministerstw pracy i spraw społecznych, działacze organizacji pozarządowych i pracownicy naukowi - zwiedzili lokal, w którym realizowany jest program dla mieszkańców bloku socjalnego. Dzięki zgromadzonym zdjęciom mieli możliwość porównania wyglądu terenu zielonego wokół bloku sprzed działalności PAL ze stanem obecnym. W gościnnych murach firmy KBH AKORD, która ma siedzibę tuż obok, odbyła się prezentacja projektu „Pora na aktywność". Pracownicy PAL przedstawili założenia programu i omówili efekty swojej ponadrocznej pracy. Był czas na dyskusję, pytania, wymianę doświadczeń i poczęstunek. Zebrani zostali poczęstowani wspaniałym tortem z napisem „Sikorki", który na tę okazję upiekła jedna z mieszkanek, uczestniczka PAL.
Liczna grupa gości - zarówno dziennikarzy jak i osób zawodowo związanych z pomocą społeczną i działalnością na rzecz przeciwdziałania bezrobociu - przejawiała duże zainteresowanie formami pracy KIS, prowadzonymi tam warsztatami, realizowanym programem aktywności lokalnej i metodami pracy socjalnej.


1. Informacje o MOPS, projekcie „Pora na aktywność", KIS i PAL „Sikorki"
2. Prezentacja projektu „Pora na aktywność"
3. Prezentacja KIS
4. Prezentacja PAL „Sikorki"
English version
5. Information about Social Welfare Centre in Kraków, The system project TIME FOR ACTIVITY, SOCIAL INTEGRATION CLUB and Local Activity Programme LAP SIKORKI
6. The system project TIME FOR ACTIVITY
7. SOCIAL INTEGRATION CLUB
8. Local Activity Programme LAP SIKORKI