Obowiązujący plan SWOSZOWICE - UZDROWISKO Logo
 

UWAGA:

Wyrokiem z dnia 8 kwietnia 2015 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie
(sygn. akt II SA/Kr 156/15) stwierdził nieważność uchwały Nr XII/130/11 Rady Miasta Krakowa z dnia 13 kwietnia 2011 r. z późniejszymi zmianami w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "SWOSZOWICE - UZDROWISKO" w części dotyczącej działek o numerach: 443/2, 456/1, 463/2 i 463/3.
link zewnętrznyOdnośnik do orzeczenia WSA
Orzeczenie jest prawomocne od dnia 12 czerwca 2015 r.

 

Powierzchnia planu - 163,1 ha
Jednostka ewidencyjna Podgórze
Dzielnica X Swoszowice

Lokalizacja1. UCHWAŁA NR XII/130/11 Rady Miasta Krakowa z dnia 13 kwietnia 2011 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "SWOSZOWICE - UZDROWISKO" z późn. zm.
OBWIESZCZENIE Rady Miasta Krakowa z dnia 23 października 2013 r. w sprawie przyjęcia oraz ogłoszenia TEKSTU JEDNOLITEGO - ogłoszone w DZIENNIKU URZĘDOWYM WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia 22 listopada 2013 r., poz. 6863:

dokument pdf-tekst

Treść uchwały Nr LXXXVII/1288/13 z dnia 23 października 2013 r. w sprawie przyjęcia oraz ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr XII/130/11 Rady Miasta Krakowa z dnia 13 kwietnia 2011 r.

dokument pdf-tekst

TEKST USTALEŃ PLANU
Załącznik nr 1 do uchwały

dokument pdf-rysunek

RYSUNEK PLANU - Załącznik nr 2 do uchwały (ok. 6 MB)
- zaktualizowany na dzień 12 czerwca 2015 r.

dokument pdf-rysunek

Rysunek planu - Załącznik nr 2 do uchwały (ok. 6 MB)
- uchwalony w dniu 23 października 2013 r.

dokument pdf-rysunek

Rysunek infrastruktury technicznej - Wodociąg i kanalizacja
Załącznik nr 3 do uchwały (ok. 4 MB)

dokument pdf-rysunek

Rysunek infrastruktury technicznej - Elektroenergetyka, gazownictwo
Załącznik nr 4 do uchwały (ok. 4 MB)

dokument pdf-tekst

Treść obwieszczenia Rady Miasta Krakowa
Załącznik do uchwały Nr LXXXVII/1288/13 z dnia 23 października 2013 r.

strona bip

Strona źródłowa BIP
z uchwałą Nr LXXXVII/1288/13 z dnia 23 października 2013 r.

link zewnętrzny

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia 22 listopada 2013 r., poz. 6863 - ogłoszenie obwieszczenia Rady Miasta Krakowa z dnia 23 października 2013 r. (Odnośnik do strony edziennik.malopolska.uw.gov.pl)
plik spakowany w rar


Elementy planu w DGN

dokument pdf-tekst


Informacja do pliku DGN


2. UCHWAŁA NR LXXIX/1181/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 10 lipca 2013 r. w sprawie uchwalenia ZMIANY miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "SWOSZOWICE - UZDROWISKO" - ogłoszona w DZIENNIKU URZĘDOWYM WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia 18 lipca 2013 r., poz. 4581 - obowiązuje od dnia 2 sierpnia 2013 r.:

dokument pdf-tekst

Treść zmiany planu
(Uchwała w sprawie uchwalenia zmiany planu)

dokument pdf-rysunek

Rysunek zmiany planu
Załącznik nr I do uchwały (ok. 7 MB)

dokument pdf-rysunek

Rysunek infrastruktury technicznej - Wodociąg i kanalizacja
Załącznik nr II do uchwały (ok. 6 MB)

dokument pdf-rysunek

Rysunek infrastruktury technicznej - Elektroenergetyka, gazownictwo
Załącznik nr III do uchwały (ok. 6 MB)

dokument pdf-tekst

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag dotyczących projektu zmiany planu
Załącznik nr IV do uchwały
(wyłączona jawność)*

dokument pdf-tekst

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej
Załącznik nr V do uchwały

strona bip

Strona źródłowa BIP
z uchwałą z dnia 10 lipca 2013 r.

link zewnętrzny

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia 18 lipca 2013 r., poz. 4581 - ogłoszenie uchwały Nr LXXIX/1181/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 10 lipca 2013 r. (Odnośnik do strony edziennik.malopolska.uw.gov.pl)


3. UCHWAŁA NR XII/130/11 Rady Miasta Krakowa z dnia 13 kwietnia 2011 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "SWOSZOWICE - UZDROWISKO" - ogłoszona w DZIENNIKU URZĘDOWYM WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NR 261, poz. 2109 z dnia 19 maja 2011 r. - obowiązuje od dnia 19 czerwca 2011 r.:

dokument pdf-tekst

Tekst ustaleń planu
(Uchwała w sprawie uchwalenia planu)

dokument pdf-rysunek

Rysunek planu
Załącznik nr 1 do uchwały (ok. 18 MB)

dokument pdf-rysunek

Rysunek infrastruktury technicznej - Wodociąg i kanalizacja
Załącznik nr 2 do uchwały (ok. 11 MB)

dokument pdf-rysunek

Rysunek infrastruktury technicznej - Elektroenergetyka, gazownictwo
Załącznik nr 3 do uchwały (ok. 11 MB)

dokument pdf-tekst

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag dotyczących projektu planu
Załącznik nr 4 do uchwały
(wyłączona jawność)*

dokument pdf-tekst

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej
Załącznik nr 5 do uchwały

strona bip

Strona źródłowa BIP
z uchwałą z dnia 13 kwietnia 2011 r.

link zewnętrzny

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NR 261, poz. 2109 z dnia 19 maja 2011 r. - ogłoszenie uchwały Nr XII/130/11 Rady Miasta Krakowa z dnia 13 kwietnia 2011 r. (Odnośnik do strony edziennik.malopolska.uw.gov.pl)strona bip

HISTORIA SPORZĄDZENIA PLANU:
Projekty rysunków i ustaleń planu / Rozpatrzenia wniosków i uwag do planu / Stenogramy /
Prognoza oddziaływania na środowisko

strona bip

HISTORIA SPORZĄDZENIA ZMIANY PLANU:
Projekty rysunków i ustaleń zmiany planu / Rozpatrzenia wniosków i uwag do zmiany planu / Stenogramy /
Prognoza oddziaływania na środowisko


strona bip

PRZYDATNE LINKI  (m.in. procedury dot. wydawania wypisów i wyrysów z planów miejscowych oraz zaświadczeń z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego celem urzędowego potwierdzenia określonych faktów lub stanu prawnego)


* wyłączenie jawności na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych

Rysunek planu w pdf
Odnośnik do rysunku planu


Prace nad sporządzeniem planu prowadzone były przez wykonawcę zewnętrznego -
BIURO PROJEKTÓW URBANISTYKA ARCHITEKTURA INŻYNIERIA Sp. z o.o. w Krakowie

Obszar planu obejmuje ustanowione strefy "A" i "B" Uzdrowiska Swoszowice oraz częściowo strefę "C". Szczegółowe zasady zagospodarowania poszczególnych stref ochronnych określa ustawa o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego pozwoli stabilizować zasady zagospodarowania przestrzennego w całym obszarze oraz koordynować zagospodarowanie w sposób umożliwiający prawidłową działalność lecznictwa uzdrowiskowego.


Prace nad sporządzeniem zmiany planu prowadziło BIURO
ob. WYDZIAŁ PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO URZĘDU MIASTA KRAKOWA

Przyjęta przez Sejm RP w dniu 4 marca 2011 r. ustawa o zmianie ustawy o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.Nr 73 poz. 390 z dnia 6 kwietnia 2011 r.) wprowadziła m.in. zmiany umożliwiające w ograniczonym zakresie powiększenie terenów przeznaczonych dla realizacji inwestycji z zakresu zakładów lecznictwa uzdrowiskowego i urządzeń lecznictwa uzdrowiskowego, a także innych obiektów służących lecznictwu uzdrowiskowemu, w szczególności pensjonatów, restauracji i kawiarni. Aspekt ten uwzględnia zmiana planu miejscowego. Ponadto zmiana planu uwzględnia zgłaszane przez Radnych Miasta Krakowa w końcowej fazie procedury uchwalania planu miejscowego oczekiwania, dotyczące zmian m.in. w zakresie układu komunikacyjnego.

Lista planów obowiązującychLista planów obowiązujących  |  Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznegostrona bip