Karta usługi AU-2 Przeniesienie decyzji o ustaleniu warunków zabudowy na innego inwestora

Karta zawiera szczegółowy opis procedury załatwienia sprawy

 

Wniosek składany za pośrednictwem platformy

Nazwa usługi na ePUAP:
Przeniesienie decyzji o ustaleniu warunków zabudowy na innego inwestora


Sposoby przesłania dokumentów:

osobiście pocztą faxem elektronicznie

Tak z uwagami poniżej 1

Tak

Tak z uwagami-1.1

Tak z uwagami-1.1

 

Sposoby odbioru dokumentów:

osobiście pocztą faxem elektronicznie

Tak

Tak

Nie

Nie

 

Uwagi !

1. Złożenie wniosku bez załączników skutkuje wezwaniem do usunięcia braków:


- kserokopię decyzji o ustaleniu warunków zabudowy z potwierdzoną jej ostatecznością,


- oświadczenie podmiotu, na rzecz którego decyzja została wydana, o wyrażeniu zgody na przeniesienie tej decyzji na rzecz wskazanego podmiotu lub podmiotów /oryginał/,


- oświadczenie podmiotu, na rzecz którego decyzja ma być przeniesiona o przyjęciu na siebie wszystkich warunków zawartych w decyzji o ustaleniu warunków zabudowy /oryginał/,


- w przypadku działania przez przedstawiciela - pełnomocnictwo do reprezentowania wnioskodawcy /oryginał lub jego odpis urzędowo poświadczony Adwokat, radca prawny, rzecznik patentowy, a także doradca podatkowy mogą sami uwierzytelnić odpis udzielonego im pełnomocnictwa oraz odpisy innych dokumentów wykazujących ich umocowanie/.

 

Dokument potwierdzający sposób reprezentacji inwestora (np. KRS) - oryginał lub odpis poświadczony za zgodność z oryginałem przez notariusza albo przez występującego w sprawie pełnomocnika strony będącego adwokatem, radcą prawnym, rzecznikiem patentowym lub doradcą podatkowym.

 

Czas realizacji (dni): 30.


 

 

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
PIOTR BUKOWSKI - ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
MARCIN PIETRYGA - REDAKCJA BIP
Data wytworzenia:
2011-05-12
Data publikacji:
2011-05-13
Data aktualizacji:
2019-04-08