ZCK-2

ZARZĄD CMENTARZY KOMUNALNYCH


Pochowanie do istniejącego grobu ziemnego, murowanego, niszy urnowej


Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

1) Rozpatrzenie sprawy zgodnie z tą procedurą wymaga podania danych osobowych wnioskodawcy w zakresie: imienia, nazwiska, adresu do korespondencji lub adresu zamieszkania, nr PESEL Zarządowi Cmentarzy Komunalnych w Krakowie z siedzibą ul. Rakowicka 26, 31-510 Kraków

( dalej ZCK).

2) Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku:

a) Administratorem danych osobowych Wnioskodawcy jest Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Krakowie z siedzibą ul. Rakowicka 26,

31-510 Kraków.

b) Dane osobowe Wnioskodawcy są przetwarzane w celu realizacji usług statutowych i niezbędnych w tym celu procedur zewnętrznych ZCK .

c) Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych: adres pocztowy: ul. Rakowicka 26, 31-510 Kraków;

e-mail: iod@zck-krakow.pl.

d) Podstawę prawną przetwarzania stanowi:

- art. 6 ust.1 lit. e) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (Dz. Urz. UE L 119, s.1) - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym; ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r.

o cmentarzach i chowaniu zmarłych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 912.; Uchwała nr L/342/92 Rady Miasta Krakowa z dnia 24 kwietnia 1992r. w sprawie utworzenia zakładu budżetowego pod nazwą Zarząd Cmentarzy Komunalnych Krakowie; Uchwała nr CXIII/1142/06 Rady Miasta Krakowa z dnia 21 czerwca 2006 r. w sprawie nadania statutu Zarządowi Cmentarzy Komunalnych w Krakowie (Dz. Urz. Województwa Małopolskiego z 2006 r., Nr 382, poz. 2438)

- Podstawę prawną przetwarzania danych w zakresie numeru telefonu, adresu poczty elektronicznej oraz wizerunku stanowi dobrowolna zgoda Wnioskodawcy potwierdzona podpisem, która może zostać odwołana przez Wnioskodawcę w dowolnym czasie bez wpływu na zgodność

z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem - art. 6 ust.1 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (Dz. Urz. UE L 119, s.1).

e) Przewidywane kategorie odbiorców: wyłącznie na podstawie przepisów prawa.

f) Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego i organizacji międzynarodowych.

g) Dane osobowe Wnioskodawcy będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach ( Dz.U. 2018 poz. 217 ze zm.) oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

h) Wnioskodawca ma prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,

a także prawo do przenoszenia swoich danych.

i) Wnioskodawca ma również prawo do wniesienia skargi do krajowego organu nadzorczego w zakresie ochrony swoich danych osobowych.

j) Podanie danych osobowych jest wymogiem rozpatrzenia niniejszego wniosku. Konsekwencją niepodania adresu ( gdy nie ma możliwości ustalenia tego adresu na podstawie posiadanych danych) jest pozostawienie wniosku bez rozpoznania.

k) Administrator nie przewiduje profilowania danych osobowych Wnioskodawcy.

 Załatw sprawę elektronicznie

Nie dotyczy.Sprawę załatwia

Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Krakowie

Rejon Rakowice (cmentarze: Rakowicki, Bronowice, Mydlniki)

ul. Rakowicka 26, 31-510 Kraków

Biuro Obsługi Klienta

Tel.: 12 619 99 11 lub 12

 

Rejon Podgórze (cmentarze: Stary i Nowy Podgórski, Prokocim, Wola Duchacka, Pychowice, Maki Czerwone, Kobierzyn-Lubostroń)

ul. Wapienna 13, 30-544 Kraków

Biuro Obsługi Klienta

Tel.: 12 656 17 25

 

Cmentarz Prądnik Czerwony (Batowice)

ul. Powstańców 48, 31-422 Kraków

Biuro Obsługi Klienta

Tel.: 12 410 65 50 lub 12 410 65 62

 

Cmentarz Grębałów

ul. Darwina 1g, 31-764 Kraków

Biuro Obsługi Klienta

Tel.: 12 645 31 14 lub 12 645 44 34Obejrzyj wersję w języku migowym

Procedura dostępna w języku migowym


Loading the player...Dokumenty od wnioskodawcy (klienta)

1) Dokument tożsamości do wglądu

2) Pisemna zgoda dysponenta grobu (udzielona w obecności pracownika Zarządu Cmentarzy Komunalnych, bądź zawierająca podpis poświadczony notarialnie)

3) Karta zgonu / akt urodzenia (w przypadku martwo urodzonego dziecka)

4) Świadectwo kremacji – w przypadku pochowania szczątków będących popiołami powstałymi w wyniku spopielenia zwłok

5) W przypadku zwłok, szczątków lub prochów ludzkich sprowadzanych

z obcego państwa:

6) zezwolenie Prezydenta Miasta Krakowa na sprowadzenie zwłok, szczątków lub prochów ludzkich wydane przez Wydział Spraw Administracyjnych UMK,

7) zezwolenie polskiego urzędu konsularnego na ich przewiezienie,

8) w przypadku dokumentów wymienionych w pkt 3) i 4) a sporządzonych

w języku obcym – tekst dokumentu przetłumaczony przez tłumacza przysięgłego (ewentualnie międzynarodowy akt zgonu z odnośnikami

w języku polskim)

 

Osoba uprawniona do pochowania zwłok, szczątków lub prochów ludzkich zobowiązana jest przedstawiać do wglądu oryginały ww. dokumentów

z zastrzeżeniem, iż egzemplarz karty zgonu dla celów pochowania zwłok, szczątków lub prochów pozostawia się w aktach grobu w oryginale.

 Opłaty

1) Wszelkie opłaty cmentarne pobierane są zgodnie z obowiązującym cennikiem.

2) W przypadku złożenia dokumentu pełnomocnictwa pobierana jest opłata skarbowa w kwocie 17 zł. Zwolnienie z przedmiotowej opłaty dotyczy małżonka, wstępnych, zstępnych i rodzeństwa.

 Forma załatwienia

Ustalenie terminu pochowania zwłok, szczątków lub prochówTermin załatwienia

Niezwłocznie.Dokumenty uzyskiwane w postępowaniu

Protokół z odkrywki dendrologicznej (w uzasadnionych przypadkach)Tryb odwoławczy

Nie dotyczy.Podstawa prawna

1) Art. 8, 11, 14 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 912)

2) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 marca 2008 r. w sprawie wymagań, jakie muszą spełnić cmentarze, groby i inne miejsca pochówku zwłok

i szczątków (Dz. U. z 2008 r., Nr 48, poz. 284)

3) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2001 r. w sprawie postępowania ze zwłokami i szczątkami ludzkimi (Dz. U. z 2001 r., Nr 153, poz. 1783 ze zm.)

4) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie wydawania pozwoleń i zaświadczeń na przewóz zwłok i szczątków ludzkich (Dz. U. z 2007 r., Nr 249, poz. 1866)

5) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 marca 2011 r., w sprawie sposobu przechowywania zwłok i szczątków (Dz. U. z 2011 r. Nr 75,

poz. 405)

6) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 lutego 2015 r. w sprawie wzoru karty zgonu (Dz. U. z 2015 r., poz. 231)

7) Uchwała Nr VIII/69/11 Rady Miasta Krakowa z dnia 16 lutego 2011 r.

w sprawie zasad korzystania z cmentarzy komunalnych oraz opłat za korzystanie z cmentarzy i urządzeń cmentarnych (Dz. Urz. Województwa Małopolskiego z 2011 r., Nr 132, poz. 1104)

8) Uchwała nr CXIII/1142/06 Rady Miasta Krakowa z dnia 21 czerwca 2006 r.

w sprawie nadania statutu Zarządowi Cmentarzy Komunalnych w Krakowie

(Dz. Urz. Województwa Małopolskiego z 2006 r., Nr 382, poz. 2438)

9) Zarządzenie Nr 411/2012 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 23 lutego

2012 r. w sprawie opłat za usługi świadczone przez Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Krakowie (Dz. Urz. Województwa Małopolskiego

z 2012 r., poz. 1341)

10) Ustawa o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1044)

 Dostępność procedury

Procedura jest dostępna:
a) w Biurach Obsługi Klienta w Zarządzie Cmentarzy Komunalnych,
b) na stronie internetowej ZCK (www.zck-krakow.pl) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa (www.bip.krakow.pl).Informacje dodatkowe dla klienta

1) Dysponentem grobu:

a) ziemnego czasowego jest osoba wymieniona w art. 10 ust. 1 ustawy

z dnia 31 stycznia 1959 roku o cmentarzach i chowaniu zmarłych (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r., poz. 912) która uiściła obowiązujące opłaty (pozostały małżonek osoby zmarłej, jej krewni zstępni, krewni wstępni, krewni boczni do 4 stopnia pokrewieństwa, powinowaci w linii prostej do 1 stopnia)

b) murowanego czasowego/stałego lub niszy urnowej jest osoba, która zawarła umowę na budowę (nabycie) grobu (niszy) z Zarządem Cmentarzy Komunalnych lub która nabyła prawo dysponowania grobem (niszą urnową) na podstawie wyroku sądowego bądź dyspozycji dotychczasowego dysponenta złożonej na wypadek śmierci, dziedziczenia lub umowy cywilnej

c) dysponentem stałego (wieczystego) grobu ziemnego może być fundator grobu lub osoba która nabyła prawo do grobu na podstawie wyroku sądu, zastrzeżeń poprzednika prawnego lub reguł dziedziczenia.

2) Osobami uprawnionymi do pochowania zwłok lub szczątków są:

a) pozostały małżonek osoby zmarłej,

b) krewni zstępni osoby zmarłej,

c) krewni wstępni osoby zmarłej,

d) krewni boczni osoby zmarłej do 4 stopnia pokrewieństwa,

e) powinowaci osoby zmarłej w linii prostej do 1 stopnia,

f) organy wojskowe – w przypadku osób wojskowych zmarłych w czynnej służbie wojskowej,

g) organy państwowe, instytucje i organizacje społeczne – w przypadku zwłok osób zasłużonych wobec Państwa i społeczeństwa,

h) inne osoby, które się do tego dobrowolnie zobowiązały.

3) Pochowanie do istniejącego grobu ziemnego może nastąpić po spełnieniu łącznie następujących warunków:

a) wyrażenie zgody przez dysponenta grobu na pochowanie, przy czym zgoda ta nie jest wymagana:

- gdy osoba zmarła była dysponentem tego grobu, a opłacona przez nią nienaruszalność grobu jeszcze nie wygasła,

- gdy osoba zmarła posiadała prawo do pochowania przyznane przez dysponenta/fundatora grobu (dotyczy wyłącznie grobów stałych (wieczystych),

b) istnienie wolnego miejsca w grobie ziemnym (nie dotyczy pochowań urnowych) tj.:

- dochowanie drugiej osoby do grobu pogłębionego

- dochowanie po upływie 20 lat od ostatniego pogrzebu

c) pochowanie nie spowoduje naruszenia przepisów o ochronie zabytków

i ochronie zieleni,

4) Pochowanie do istniejącego grobu murowanego lub niszy urnowej może nastąpić po spełnieniu następujących warunków:

a) wyrażenie zgody przez dysponenta(ów) grobu na pochowanie, przy czym zgoda ta nie jest wymagana:

- gdy osoba zmarła była dysponentem tego grobu,

- gdy osoba zmarła posiadała prawo do pochowania przyznane przez dysponenta(ów)/fundatora grobu

b) istnienie wolnego miejsca w grobie murowanym (niszy urnowej)

5) Wnioskodawca może występować przez pełnomocnika, ustanowionego:

b) w akcie notarialnym,

c) w formie pisemnej z podpisem mocodawcy notarialnie uwierzytelnionym,

d) osobiście złożonego i podpisanego przez wnioskodawcę w siedzibie ZCK.

Pełnomocnictwo wraz z dowodem uiszczenia wymaganej opłaty skarbowej dołącza się do wniosku.

 Sondy i ankiety

Czy według Pana/Pani karta usługi jest: