MOPS-1

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ


Skierowanie do Domu Pomocy Społecznej


Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych przez
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie

 

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą przy ul. Józefińskiej 14, 30-529 Kraków, jako administrator Pani/Pana danych osobowych, na podst. art. 13 rozporządzenia nr 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, informuje, że:

1.       Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przyznania świadczeń z pomocy społecznej , na podstawie art. 6 ust.1 lit. c, ust.3, art. 9 ust.2 lit. b RODO, art.16 oraz art. 100 ust.2 ustawy o pomocy społecznej.

2.       Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione następującym kategoriom odbiorców danych (w rozumieniu art. 4 pkt 9 RODO): podmiotom realizującym świadczenie oraz podmiotom wskazanym do odbioru świadczenia, podmiotom świadczącym asystę techniczną oprogramowania służącego do przetwarzania danych osobowych, podmiotom zajmującym się niszczeniem dokumentacji archiwalnej.

3.       Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres: 10 lat od zaprzestania korzystania z pomocy licząc od 1 stycznia roku następującego po roku, w którym zaprzestano korzystania z pomocy, lub przez okres 5 lat w przypadku  świadczeń pieniężnych, zapewnienia usług specjalistycznych, opłacenia składek na ubezpieczenie emerytalno-rentowe, udzielenia pomocy rzeczowej, kierowania do ośrodków wsparcia, poradnictwa specjalistycznego lub pracy socjalnej (jeżeli dokumentacja dot. tych  świadczeń jest przechowywana zbiorczo w aktach świadczeniobiorcy, okres przechowywania wynosi 10 lat), z zastrzeżeniem pkt 4.

4.       W przypadku zakwalifikowania Pani/Pana dokumentacji decyzją Dyrektora Archiwum Narodowego w Krakowie do kategorii archiwalnej „A”, Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej przez okres 25 lat, liczony analogicznie, jak w pkt 3, a następnie zostaną przekazane do Archiwum Narodowego.

5.       W zakresie przetwarzania Pani/Pana danych osobowych ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

6.       Ma Pani/Pan prawo do żądania od Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie:

1) dostępu do swoich danych osobowych (na zasadach określonych w  art. 15 RODO);

2)   sprostowania Pani/Pana danych osobowych ( na zasadach określonych w art. 16 RODO).

7.       Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym.

8.       Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe.

 

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych:

Inspektor Ochrony Danych, ul. Józefińska 14, 30-529 Kraków lub iod@mops.krakow.pl.Załatw sprawę elektronicznie

Nie dotyczySprawę załatwia

Filia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie właściwa według miejsca zamieszkania wnioskodawcy:

a) Filia nr 1 os. Teatralne 24, tel.: 12 430-45-46, fax: 12 643-07-06, e‑mail: f1@mops.krakow.pl, dla osób zamieszkałych na obszarze Dzielnic III, XIV i XV Miasta Krakowa,

b) Filia nr 2 ul. Radzikowskiego 39, tel.: 12 636-77-98, fax: 12 636-75-24, e‑mail: f2@mops.krakow.pl, dla osób zamieszkałych na obszarze Dzielnicy IV Miasta Krakowa,

c) Filia nr 3 ul. Rzeźnicza 2, tel.: 12 257-00-07, fax: 12 257‑00- 08, e‑mail: f3@mops.krakow.pl, dla osób zamieszkałych na obszarze Dzielnic IX, X, XIII Miasta Krakowa oraz północnej części obszaru Dzielnicy XI, wyznaczonej w następujący sposób:

-   od zachodu granicą Dzielnicy XI z Dzielnicą IX, do ulicy Witosa,

-   od północy granicą Dzielnicy XI z Dzielnicą XIII,

-   od wschodu granicą Dzielnicy XI z Dzielnicą XII, do ul. Nowosądeckiej,

-   od południa granicę stanowią północne strony ul. Witosa i ul. Nowosądeckiej,

d) Filia nr 4 os. Szkolne 34, tel.: 12 425-75-64, fax: 12 643-72-78, e‑mail: f4@mops.krakow.pl, dla osób zamieszkałych na obszarze Dzielnicy XVIII

Miasta Krakowa,

e) Filia nr 5 ul. Praska 52, tel.: 12 269-05-54, fax: 12 266-82-75, e‑mail: f5@mops.krakow.pl, dla osób zamieszkałych na obszarze Dzielnicy VIII Miasta Krakowa,

f) Filia nr 6 ul. Dietla 64, tel.: 12 423-23-15, fax: 12 422-17-74, e‑mail: f6@mops.krakow.pl, dla osób zamieszkałych na obszarze Dzielnic I i II Miasta Krakowa,

g) Filia nr 7 ul. Mazowiecka 4-6, tel.: 12 632-00-22, fax: 12 632-66-20, e‑mail: f7@mops.krakow.pl, dla osób zamieszkałych na obszarze Dzielnic V, VI i VII Miasta Krakowa,

h) Filia nr 8 ul. Na Kozłówce 27 (II piętro), tel.: 12 659-12-68, fax: 12 651-21-60, e‑mail: f8@mops.krakow.pl, dla osób zamieszkałych na obszarze Dzielnicy XII i południowej części Dzielnicy XI Miasta Krakowa wyznaczonej w następujący sposób:

-   od północy granicę stanowią południowe strony ul. Witosa i ul. Nowosądeckiej,

-   od zachodu granicą Dzielnicy XI z Dzielnicą IX, od ulicy Witosa,

-   od południa granicą Dzielnicy XI z Dzielnicą X,

-   od wschodu granicą Dzielnicy XI z Dzielnicą XII, od ul. Nowosądeckiej,

i) Filia nr 9 os. Teatralne 24, tel.: 12 644-76-09, fax: 12 644-80-34, e‑mail: f9@mops.krakow.pl, dla osób zamieszkałych na obszarze Dzielnicy XVI, XVII Miasta Krakowa,

2) Dział Pomocy Bezdomnym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie os. Teatralne 24, tel.: 12 430-45-46, fax: 12 644-07-06, e‑mail: db@mops.krakow.pl.Obejrzyj wersję w języku migowym

Film z tłumaczeniem opisu usługi na język migowy.


Loading the player...Dokumenty od wnioskodawcy (klienta)

1)      Wniosek o pomoc w formie umieszczenia w domu pomocy społecznej.

2)      Dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość - do wglądu.

3)      Wnioskodawca może wraz z wnioskiem, przedłożyć dokumenty według wzorów stanowiących załączniki od 1 do 9 procedury.Opłaty

Postępowanie nie podlega opłatom.Forma załatwienia

Wydanie decyzji administracyjnej o przyznaniu lub odmowie przyznania świadczenia w formie skierowania do domu pomocy społecznej oraz decyzji ustalającej opłatę za wyżej wymienione świadczenie.Termin załatwienia

Bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu jednego miesiąca od dnia wszczęcia postępowania, a w sprawie szczególnie skomplikowanej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.Dokumenty uzyskiwane w postępowaniu

1)      W razie ustnego zgłoszenia podania o pomoc – protokół z ustnego zgłoszenia podania o udzielenie pomocy.

2)      Kwestionariusz rodzinnego wywiadu środowiskowego.

3)      Dokumenty, o których mowa w sekcji 5 pkt 3 procedury w razie nie przedłożenia ich z wnioskiem.

4)      Pisemna zgoda klienta lub jego przedstawiciela ustawowego na umieszczenie
w domu pomocy społecznej.

5)      W przypadku osoby ubezwłasnowolnionej – zgoda opiekuna prawnego lub kuratora wraz z postanowieniem sądu o wyrażeniu zgody na skierowanie do domu pomocy społecznej.

6)      W przypadku osób, o których mowa w art. 38 i 39 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2017 r. poz. 882 z późn. zm.) – postanowienie sądu o skierowaniu do domu pomocy społecznej bez zgody osoby.

7)      W przypadku osób pobierających zasiłek stały – decyzja o przyznaniu zasiłku stałego, pisemna zgoda na ponoszenie opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej oraz pisemna zgoda na potrącenie z zasiłku stałego opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej.

8)      W przypadku osób pobierających rentę lub emeryturę – decyzja organu emerytalno-rentowego ustalającego wysokość emerytury lub renty oraz pisemna zgoda na ponoszenie opłaty i na jej potrącenie przez właściwy organ emerytalno-rentowy ze świadczenia emerytalnego lub rentowego.

9)      W przypadku kombatantów i innych osób uprawnionych, o których mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz.U. z 2018 r. poz. 276) – zaświadczenie o którym mowa w art. 22 tej ustawy.

10)  Rodzinny wywiad środowiskowy przeprowadzony u osób zobowiązanych do opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej, czyli małżonka, zstępnych i wstępnych.

11)  Kwestionariusz ankiety oceniającej zasadność przyznania pomocy w formie skierowania do domu pomocy społecznej.

12)  W razie konieczności inne dokumenty potwierdzające sytuację wnioskodawcyTryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie za pośrednictwem organu, który ją wydał, w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji. Odwołanie należy składać do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie, ul. Józefińska 14. Odwołanie nie podlega opłatom.Podstawa prawna

1)      Art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.).

2)      Art. 17 ust. 1 pkt 16, art. 19 pkt 10, art. 54 ust. 1 i 2, art. 55, art. 59 ust. 1-3, art. 61, art. 106 ust. 1 i 4, art. 110 ust. 1 i 7, art. 112 ust. 2 i 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1508 z późn. zm.).

3)      Art. 38 i art. 39 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego  (Dz. U. z 2017 r. poz. 882 z późn. zm.).

4)      Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r.
w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 734).

5)      Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1788).

6)      Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1358).Informacje dodatkowe dla klienta

Prawo do umieszczenia w domu pomocy społecznej przysługuje osobie spełniającej łącznie następujące warunki, tj.:

1)      znajdującej się w podeszłym wieku, chorej lub niepełnosprawnej;

2)      wymagającej z uwagi na wiek, chorobę lub niepełnosprawność całodobowej opiek;

3)      nie mogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu;

4)      której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych (niezależnie od tego przez kogo pomoc jest świadczona).

Dom pomocy społecznej świadczy usługi bytowe, opiekuńcze, wspomagające
i edukacyjne na poziomie obowiązującego standardu, w zakresie i formach wynikających z indywidualnych potrzeb osób w nim przebywających. Organizacja domu pomocy społecznej, zakres i poziom usług świadczonych przez dom uwzględnia w szczególności wolność, intymność, godność i poczucie bezpieczeństwa mieszkańców domu oraz stopień ich fizycznej i psychicznej sprawności. W razie niemożności umieszczenia w domu pomocy społecznej
z powodu braku wolnych miejsc, powiadamia się osobę o wpisaniu na listę osób oczekujących oraz o przewidywanym terminie oczekiwania na umieszczenie
w domu pomocy społecznej. W momencie uzyskania wolnego miejsca w domu pomocy społecznej, wydawana jest decyzja o umieszczeniu w domu pomocy społecznej.

Pobyt w domu pomocy społecznej jest odpłatny. Obowiązani do wnoszenia opłaty za pobyt są w kolejności:

1)  mieszkaniec domu, nie więcej jednak niż  70% swojego dochodu;

2)  małżonek, zstępni przed wstępnymi – zgodnie z zawartą umową w trybie art. 103 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej;

a)      w przypadku osoby samotnie gospodarującej, jeżeli dochód jest wyższy niż 2 103,00 zł, z tym że kwota dochodu pozostająca po wniesieniu opłaty nie może być niższa niż 2 103,00 zł;

b)      w przypadku osoby w rodzinie, jeżeli posiadany dochód na osobę jest wyższy niż
1 584,00 zł, z tym, że kwota dochodu pozostająca po wniesieniu opłaty nie może być niższa niż 1 584,00 zł na osobę w rodzinie;

3)  gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej –
w wysokości różnicy między średnim kosztem utrzymania w domu pomocy społecznej a opłatami wnoszonymi przez osoby, o których mowa w pkt. 2 a i b.

Opłatę za pobyt mogą również wnosić inne osoby niż wymienione powyżej.Sondy i ankiety

Czy według Pana/Pani karta usługi jest: