KM-3
URZĄD MIASTA KRAKOWA
Wydział Ewidencji Pojazdów i Kierowców

Dokonanie lub wykreślenie adnotacji w dowodzie rejestracyjnym (współwłaściciela, zastawu rejestrowego, GAZ, HAK, TAXI, NAUKA JAZDY, EURO,VAT, PIT, CIT, BUS 100 km/h)


Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Szanowny Kliencie, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 unijnego ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (tzw. RODO) informujemy, że administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest Prezydent Miasta Krakowa z siedzibą Pl. Wszystkich Świętych, 3-4, 31-004 Kraków. Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez nas w celu prowadzenia i aktualizacji danych w centralnej ewidencji pojazdów.

 

Informujemy, że:

1. Masz prawo do żądania od administratora dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

2. Twoje dane osobowe będą przetwarzane do czasu załatwienia sprawy dla potrzeb której Twoje dane zostały zebrane, a następnie będą przechowywane u nas przez co najmniej 10 lat od daty zbycia lub wyrejestrowania pojazdu, po czym mogą ulec zniszczeniu lub zostaną przekazane do Archiwum Narodowego w Krakowie.

3. Masz prawo do wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

4. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i ma charakter obowiązkowy.

5. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości załatwienia sprawy.

6. Podstawę prawną przetwarzania Twoich danych stanowi przepis prawa: Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym.

 

Ponadto informujemy, że masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

 

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych:

adres – e-mail: iod@um.krakow.pl

adres pocztowy: Wielopole 17a, 31-072 Kraków

 Załatw sprawę elektronicznie

Nie można załatwić sprawy elektronicznieSprawę załatwia

Wydział Ewidencji Pojazdów i Kierowców

Referaty Rejestracji PojazdówObejrzyj wersję w języku migowym

Film z tłumaczeniem opisu usługi na język migowy.


Loading the player...Dokumenty od wnioskodawcy (klienta)

Wpis adnotacji w dowodzie rejestracyjnym

 

I. Wniosek o dokonanie adnotacji w dowodzie rejestracyjnym.

II. Załączniki do wniosku w zależności od adnotacji:

 

1) Adnotacja o współwłaścicielu:

a) Oryginał dowodu własności części pojazdu (np. umowa sprzedaży, darowizny).

b) Dowód rejestracyjny pojazdu.

c) Karta pojazdu, jeżeli była wydana.

d) Potwierdzenie aktualnego ubezpieczenia OC do wglądu.

 

2) Adnotacja o zastawie rejestrowym:

a) Aktualny lub pełny odpis z rejestru zastawów.

lub

b) Zaświadczenie wydawane przez centralną informację o zastawach rejestrowych wskazujące, że dany podmiot jako zastawca określonego przedmiotu zastawu rejestrowego jest wpisany do rejestru zastawów pod daną pozycją rejestru zastawów.

c) Dowód rejestracyjny pojazdu.

d) Karta pojazdu, jeżeli była wydana.

 

3) Adnotacja GAZ (instalacja gazowa):

a) Wyciąg ze świadectwa homologacji sposobu montażu instalacji przystosowującej pojazd do zasilania gazem (oryginał).

b) Faktura VAT albo rachunek za montaż instalacji gazowej (oryginał).

c) Dowód rejestracyjny pojazdu.

d) Karta pojazdu, jeżeli była wydana.

e) Potwierdzenie aktualnego ubezpieczenia OC do wglądu.

 

4) Adnotacje HAK, TAXI, NAUKA JAZDY,VAT, PIT, CIT, BUS 100km/h:

a) Zaświadczenie o wykonanym dodatkowym badaniu technicznym pojazdu, wystawione przez Stację Kontroli Pojazdów (dla VAT, PIT, CIT, BUS 100km/h zaświadczenie wydaje Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów).

b) Dowód rejestracyjny pojazdu.

c) Karta pojazdu, jeżeli była wydana.

d) Potwierdzenie aktualnego ubezpieczenia OC do wglądu.

 

5) Adnotacja EURO (poziom emisji spalin)

W przypadku samochodu osobowego, samochodu ciężarowego, samochodu specjalnego, ciągnika samochodowego lub autobusu adnotacji EURO dołącza się:

a) oświadczenie producenta pojazdu lub jego upoważnionego przedstawiciela, w przypadku zarejestrowanego samochodu osobowego, ciężarowego lub specjalnego o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t, autobusu, samochodu ciężarowego, specjalnego lub ciągnika samochodowego o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t. lub na podstawie roku produkcji pojazdu.

b) Dowód rejestracyjny pojazdu.

c) Karta pojazdu, jeżeli była wydana.

d) Potwierdzenie aktualnego ubezpieczenia OC do wglądu.

Przy rejestracji nowego samochodu osobowego, samochodu ciężarowego, samochodu specjalnego, ciągnika samochodowego lub autobusu wpisu EURO dokonuje się na podstawie dokumentów homologacyjnych pojazdu.

 

Ponadto:

 

1) Potwierdzenie wniesienia opłat w przypadku:

a) Wpisanie lub wykreślenie współwłaściciela.

b) Wymiany dowodu rejestracyjnego.

2) Dokument określający tożsamość:

a) działającego osobiście właściciela dla osoby fizycznej, w tym również osoby prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą oraz osoby wchodzącej w skład spółki cywilnej,

b) przedstawiciela.

3) W przypadku spółki cywilnej umowa spółki cywilnej.

4) W przypadku działania przez przedstawiciela pełnomocnictwo [wzór pełnomocnictwa pkt. 4 f] dla osoby załatwiającej sprawę - za wyjątkiem sytuacji, w których uprawnienie do reprezentacji jest uwidocznione w publicznie dostępnych rejestrach.

W przypadku podmiotów, którym może przysługiwać własność i inne prawa rzeczowe, nie rejestrowanych w rejestrach dostępnych publicznie, przedstawienie do wglądu dokumentów potwierdzających uprawnienie do reprezentacji tego podmiotu.

5) Potwierdzenie aktualnego ubezpieczenia OC do wglądu.

 

Wykreślenie adnotacji w dowodzie rejestracyjnym

 

I. Wniosek o wykreślenie adnotacji w dowodzie rejestracyjnym.

II. Załączniki do wniosku:

 

1) Adnotacja o współwłaścicielu:

a) Oryginał dowodu własności części pojazdu (np. umowa sprzedaży, darowizny).

b) Dowód rejestracyjny pojazdu.

c) Karta pojazdu, jeżeli była wydana.

d) Potwierdzenie aktualnego ubezpieczenia OC do wglądu

e) Opłata za wykreślenie współwłaściciela lub wymianę dowodu rejestracyjnego.

 

2) Adnotacja o zastawie rejestrowym:

a) odpis prawomocnego postanowienia sądu, prowadzącego rejestr zastawów, o wykreśleniu zastawu rejestrowego na pojeździe z rejestru zastawów;

lub

b) pisemna informacja o wykreśleniu zastawu rejestrowego pod danym numerem pozycji rejestru zastawów wraz z podaniem daty wykreślenia oraz nazwy sądu, który wydał postanowienie o wykreśleniu tego zastawu.

c) Dowód rejestracyjny pojazdu.

d) Karta pojazdu, jeżeli była wydana.

e) Potwierdzenie aktualnego ubezpieczenia OC do wglądu.

 

3) Pozostałe adnotacje: HAK, TAXI, NAUKA JAZDY,VAT, PIT, CIT, BUS 100km/h:

a) Stosowne oświadczenie właściciela dotyczące wykreślenia adnotacji.

b) Dowód rejestracyjny pojazdu.

c) Karta pojazdu, jeżeli była wydana.

d) Potwierdzenie aktualnego ubezpieczenia OC do wglądu.

 Opłaty

1) Opłata skarbowa od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii 17 zł (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej).

2) Wpłat można dokonywać na odpowiedni rachunek bankowy Urzędu Miasta Krakowa (np. na poczcie, przelewem bankowym) lub bez ponoszenia dodatkowych opłat w placówkach PKO Bank Polski S.A. na terenie Krakowa i w kasach Urzędu.

3) Opłata dokonywana poza kasami Urzędu musi zawierać w tytule numer VIN/nadwozia i nr rejestracyjny pojazdu, którego sprawa dotyczy.

 

NUMERY KONT:

Opłaty związane z rejestracją pojazdu oraz opłata ewidencyjna:

92 1020 2892 2274 3035 0000 0000

 

Opłata skarbowa: 49 1020 2892 2276 3005 0000 0000

 Forma załatwienia

Zamieszczenie adnotacji w dowodzie rejestracyjnym lub wykreślenie w/w adnotacji.Termin załatwienia

Niezwłocznie po przedłożeniu kompletu niezbędnych dokumentów lub w umówionym ze stroną terminie.Podstawa prawna

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. nr 98 poz.602 wybierz tekst ujednolicony) wraz z przepisami wykonawczymi.Dostępność procedury

1) Wydział Ewidencji Pojazdów i Kierowców Urzędu Miasta Krakowa oraz Punkty Obsługi Mieszkańców.

2) Na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Krakowa (www.bip.krakow.pl/?sub_dok_id=22824)

 Informacje dodatkowe dla klienta

1) Wykreślenie adnotacji GAZ z dowodu rejestracyjnego dokonywane jest na podstawie oświadczenia właściciela pojazdu i po dokonaniu tej czynności ponowne wpisanie tej adnotacji będzie możliwe po przedstawieniu dokumentów wymienionych w pkt 5.II 3.

2) Organ rejestrujący obowiązany jest do przeprowadzenia kontroli spełnienia obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia OC pojazdu.