Sortuj:  
ZBK-11

Udzielanie obniżek czynszu w lokalach mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Kraków

ZBK-29

Sprzedaż na rzecz najemców lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste lub sprzedażą ułamkowej części gruntu pod budynkiem

ZBK-1

Najem lokalu użytkowego drogą bezprzetargową

ZBK-34

Udzielanie ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Miejskiej Kraków z tytułu korzystania z lokali użytkowych w tym garaży

ZBK-6

Udzielanie ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Miejskiej Kraków z tytułu korzystania z lokalu mieszkalnego i pracowni twórczej

ZBK-31

Zmiana ilości osób zamieszkujących w lokalu mieszkalnym/pomieszczeniu tymczasowym i zmiana ilości osób korzystających z pracowni twórczej

ZBK-2

Najem lokalu użytkowego w trybie przetargu

ZBK-16

Rozwiązanie umowy najmu na wniosek strony oraz wydanie lokalu użytkowego za protokołem zdawczo-odbiorczym

 

ZBK-19

Dopisanie współnajemcy

ZBK-33

Montaż i legalizacja indywidualnych wodomierzy w lokalu mieszkalnym/ pomieszczeniu tymczasowym/ pracowni twórczej