Sortuj:  
ZBK-29

Sprzedaż na rzecz najemców lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste lub sprzedażą ułamkowej części gruntu pod budynkiem

ZBK-11

Udzielanie obniżek czynszu w lokalach mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Kraków

ZBK-1

Najem lokalu użytkowego drogą bezprzetargową

ZBK-2

Najem lokalu użytkowego w trybie przetargu

ZBK-5

Najem lokalu użytkowego w trybie aukcji

ZBK-31

Zmiana ilości osób zamieszkujących w lokalu mieszkalnym

ZBK-16

Rozwiązanie umowy najmu na wniosek strony oraz wydanie lokalu użytkowego za protokołem zdawczo-odbiorczym

 

ZBK-19

Dopisanie współnajemcy

ZBK-34

Udzielenie ulgi w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających jednostkom organizacyjnym Gminy Miejskiej Kraków

ZBK-33

Montaż i legalizacja indywidualnych wodomierzy w lokalach mieszkalnych