ZTPK-6

ZARZĄD TRANSPORTU PUBLICZNEGO W KRAKOWIE


Wygaszenie zezwolenia na wykonywanie regularnych lub regularnych specjalnych przewozów osób na terenie Krakowa oraz na terenie Krakowa i powiatu sąsiadującego


Załączniki do procedury:
Wygaszenie zezwolenia

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Rozpatrzenie sprawy zgodnie z tą procedurą wymaga podania danych osobowych pełnomocnika (jeśli występuje), w zakresie: imienia, nazwiska, numeru ewidencyjnego PESEL, adresu do korespondencji/ adres zamieszkania, adres

e-mail, numeru telefonu, a także danych osobowych strony umowy cywilnoprawnej, zawartej z osobą fizyczną, z którą podpisano na wykorzystanie z przystanku zlokalizowanego poza drogą publiczną, w zakresie: imienia, nazwiska, adresu zamieszkania, numeru telefonu, a także numerów rejestracyjnych wskazanych do obsługi linii ZTP z siedzibą ul. Wielopole 1, 31-072 Kraków, który będzie ich administratorem.

 

Informujemy Pana/Panią, że podane dane osobowe są przetwarzane w celu wydania zezwolenia na wykonywanie regularnych lub regularnych specjalnych przewozów osób na terenie Krakowa oraz na terenie powiatu sąsiadującego.

 

Informujemy, że ma Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania; prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Ponadto ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do krajowego organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych. Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych nie powoduje cofnięcia skutków ich dotychczasowego przetwarzania. Twoje dane będą przechowywane przez okres wynikający z zapisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. 2018 poz. 217 ze zm.) w związku z Instrukcją Kancelaryjną, Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt, Instrukcją Archiwalną, stanowiącymi załącznik do Zarządzenia Nr 1 Dyrektora Zarządu Transportu Publicznego w Krakowie

z dnia 24 grudnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia przepisów kancelaryjnych i archiwalnych.

 

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych:

Łukasz Franek , e-mail: sekretariatdt@ztp.krakow.pl

 

 

Podstawę prawną przetwarzania Twoich danych osobowych stanowi art. 18 ust. 1, pkt 1 lit. a-d1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2019 r.,

poz. 58), art. 55 § 1, art. 63 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.).

 Załatw sprawę elektronicznie

Nie dotyczy.Sprawę załatwia

Dział Nadzoru i Kontroli oraz Obsługi Przewoźników Zarządu Transportu Publicznego w Krakowie, ul. Wielopole 1, 31-072 Kraków, dalej zwany ZTP.Obejrzyj wersję w języku migowym

Nie dotyczy.Dokumenty od wnioskodawcy (klienta)

1) Pisemny wniosek o wygaszenie zezwolenia na wykonywanie regularnych

lub regularnych specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym.

2) Dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 10 zł.

 Opłaty

1) Opłata skarbowa:

a. za wydanie decyzji w wysokości 10 zł,

b. od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury

albo jego odpisu, wypisu lub kopii wynosi 17 zł (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu,

lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej).

2) Wpłat z tytułu opłaty skarbowej można dokonywać na rachunek bankowy Urzędu Miasta Krakowa (np. na poczcie, przelewem bankowym) lub bez ponoszenia dodatkowych opłat w placówkach PKO Bank Polski S.A na terenie Krakowa, kasach Urzędu Miasta Krakowa. Dowód wniesienia opłaty skarbowej należy załączyć

do wniosku. Internetowy dowód wpłaty powinien precyzyjnie określać przedmiot

tej opłaty oraz w którym urzędzie/jednostce/wydziale ma być dokonana czynność urzędowa.

 

NUMER KONTA

Opłata skarbowa - 49 1020 2892 2276 3005 0000 0000

 

 

 Forma załatwienia

Decyzja administracyjna.Termin załatwienia

Do 30 dni.Dokumenty uzyskiwane w postępowaniu

Brak.Tryb odwoławczy

Od wydanej decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Dyrektora ZTP, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.Podstawa prawna

1) Art. 24 ust. 3, pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym;

2) Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego;

3) Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.

 

 

 

 Dostępność procedury