ZTPK-2

ZARZĄD TRANSPORTU PUBLICZNEGO W KRAKOWIEInformacja o przetwarzaniu danych osobowych

Rozpatrzenie sprawy zgodnie z tą procedurą wymaga podania danych osobowych pełnomocnika (jeśli występuje) w zakresie: imienia, nazwiska, numeru ewidencyjnego PESEL, adresu do korespondencji / adres zamieszkania, adresu e-mail, numeru telefonu ZTP z siedzibą: ul. Wielopole 1, 31-072 Kraków, który będzie

ich administratorem.

 

Informujemy Pana/Panią, że podane dane osobowe są przetwarzane w celu zmiany zaświadczenia lub załącznika do zaświadczenia na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego.

 

Informujemy, że ma Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania; prawo

 

 

do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Ponadto ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do krajowego organu nadzorczego

w zakresie ochrony danych osobowych. Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych nie powoduje cofnięcia skutków ich dotychczasowego przetwarzania. Twoje dane będą przechowywane przez okres wynikający z zapisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w związku z Instrukcją Kancelaryjną, Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt, Instrukcją Archiwalną, stanowiącymi załącznik do Zarządzenia Nr 1 Dyrektora Zarządu Transportu Publicznego w Krakowie z dnia 24 grudnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia przepisów kancelaryjnych i archiwalnych.

 

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych:

Łukasz Franek e-mail: sekretariatdt@ztp.krakow.pl

 

Podstawę prawną przetwarzania Twoich danych osobowych stanowi art. 28 ustawy

z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym, art. 55 § 1, art. 63

§ 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.

 Załatw sprawę elektronicznie

Nie dotyczy.Sprawę załatwia

Dział Organizacji TransportuObejrzyj wersję w języku migowym

Nie dotyczy.Dokumenty od wnioskodawcy (klienta)

1) Wniosek o zmianę zaświadczenia / załącznika do zaświadczenia na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego (druk stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej procedury).

2) Proponowany rozkład jazdy uwzględniający:

a) oznaczenie przewoźnika,

b) adres albo siedzibę przewoźnika,

c) przebieg linii komunikacyjnej, na której będzie wykonywany przewóz określony przystankiem początkowym, przystankiem końcowym oraz co najmniej jednym przystankiem pośrednim,

d) dni, godziny, minuty odjazdu i przyjazdu środków transportowych albo częstotliwość ich kursowania oraz dokładnie wskazane miejsca tego odjazdu

i przyjazdu,

e) liczbę autobusów niezbędnych do obsługi linii.

 Opłaty

1) Opłata za zmianę zaświadczenia / załącznika do zaświadczenia jest naliczana zgodnie

z § 2 ust 2 i 3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 lutego 2011r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dokumentów związanych z wykonywaniem publicznego transportu zbiorowego oraz wzorów tych dokumentów.

2) Opłatę, o której mowa w pkt 1), należy uiścić przelewem na rachunek bankowy ZTP zgodnie z wystawioną notą księgową.

3) Opłata skarbowa od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa

lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii wynosi 17 zł (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej). Wpłat z tytułu opłaty skarbowej można dokonywać na rachunek bankowy Urzędu Miasta Krakowa (np. na poczcie, przelewem bankowym) lub bez ponoszenia dodatkowych opłat w placówkach PKO Bank Polski S.A na terenie Krakowa, kasach Urzędu Miasta Krakowa. Dowód wniesienia opłaty skarbowej należy załączyć do wniosku. Internetowy dowód wpłaty powinien precyzyjnie określać przedmiot tej opłaty oraz w którym urzędzie / jednostce / wydziale ma być dokonana czynność urzędowa.

 

 

NUMER KONTA

Numer rachunku bankowego dla opłat za zmianę zaświadczenia / załącznika

do zaświadczenia:

54 1020 2892 0000 5102 0688 7501

 

Numer rachunku bankowego – opłata skarbowa

49 1020 2892 2276 3005 0000 0000

 Forma załatwienia

Zmiana zaświadczenia na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego lub zmiana załącznika do zaświadczenia.Termin załatwienia

Do 7 dni.Dokumenty uzyskiwane w postępowaniu

Brak.Podstawa prawna

1) Art. 7 ust. 1, pkt 1 lit. b, art. 28 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym.

2) §1 pkt 1 lit. b, § 2 ust. 2 i ust. 3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 lutego 2011 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dokumentów związanych z wykonywaniem publicznego transportu zbiorowego oraz wzorów tych dokumentów.

3) Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego.

4) Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.

5) Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 kwietnia 2012 r. w sprawie rozkładów jazdy.

 Dostępność procedury

Informacje dodatkowe dla klienta

1) Wypełniony wniosek wraz z kompletem dokumentów należy złożyć na Dzienniku Podawczym w siedzibie ZTP.

2) Nota księgowa zawierająca naliczenie opłaty za wydanie zaświadczenia zostanie przekazana po zakończeniu postępowania (zgodnie z treścią sekcji „Opłaty”).