ZBK-2

ZARZĄD BUDYNKÓW KOMUNALNYCH


Najem lokalu użytkowego w trybie przetargu


Załatw sprawę elektronicznie

Nie dotyczy.Sprawę załatwia

Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie, ul. Czerwieńskiego 16, 31-319 Kraków

 Obejrzyj wersję w języku migowym

Film z tłumaczeniem opisu usługi na język migowy.


Loading the player...Dokumenty od wnioskodawcy (klienta)
 1. Oferta udziału w przetargu na najem lokalu użytkowego. Formularz oferty dostępny jest w siedzibie Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie oraz na stronie internetowej pod adresem www.zbk.krakow.pl. Ofertę należy złożyć w Punkcie Obsługi Mieszkańców Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie, nie później niż do godz. 1500 drugiego dnia roboczego poprzedzającego termin przeprowadzenia przetargu.
 2. Wadium w kwocie określonej przez Organizatora, które płatne jest przelewem lub wpłatą na rachunek bankowy wskazany przez Organizatora nie później niż do drugiego dnia roboczego poprzedzającego termin przeprowadzenia przetargu. O dotrzymaniu terminu dokonania wpłaty wadium decyduje data wpływu środków finansowych na konto Organizatora. Oferent dokonujący wpłaty na rachunek bankowy lub przelewu środków finansowych tytułem wadium, winien wpisać datę postępowania, adres lokalu użytkowego przeznaczonego do wynajęcia w trybie przetargu, na który będzie składana oferta, numer porządkowy w wykazie lokali przeznaczonych do wynajęcia w trybie przetargu oraz imię i nazwisko oferenta – w przypadku osób fizycznych lub nazwę oferenta - w przypadku osób prawnych lub jednostek nieposiadających osobowości prawnej.
 3. Oferent, który wygrał przetarg, winien przed podpisaniem umowy najmu złożyć dodatkowo:
  1. dokument określający formę prawną prowadzonej działalności (nie dotyczy podmiotów prowadzących działalność w oparciu o wpis do KRS lub CEIDG), w przypadku spółki cywilnej – umowę spółki;
  2. zaświadczenie o niezaleganiu z zapłatą podatków (opłat) na rzecz organów podatkowych właściwych dla miejsca siedziby (zamieszkania) oraz prowadzenia działalności; jeśli w zaświadczeniu nie określono daty jego ważności, to zaświadczenie uważa się za ważne, o ile zostało wydane nie wcześniej niż 30 dni przed dniem zawarcia umowy;
  3. oświadczenie o niezaleganiu z zapłatą należności wynikających z zawartych umów lub naliczanych z tytułu bezumownego użytkowania, których przedmiotem jest nieruchomość stanowiąca własność Gminy Miejskiej Kraków lub pozostająca w zasobach lokalowych zarządzanych/administrowanych przez Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie, a w przypadku zawartego porozumienia w sprawie ratalnej spłaty wierzytelności związanej z najmem lokalu użytkowego, oświadczenie podmiotu, z którym zawarte jest porozumienie o prawidłowym wywiązaniu się z jego postanowień;
  4. oryginał oświadczenia złożonego w formie aktu notarialnego o poddaniu się w trybie art. 777 § 1 pkt 5 k.p.c. egzekucji, co do obowiązku zapłaty należności czynszowych do wysokości 24-krotności czynszu najmu netto. Koszt sporządzenia aktu notarialnego ponosi przyszły najemca. W oświadczeniu, o którym mowa przyszły najemca zobowiązany jest wyrazić zgodę na wystąpienie przez wynajmującego z wnioskiem o nadanie aktowi notarialnemu klauzuli wykonalności:
   1. w terminie do 2 lat od daty zakończenia umowy w przypadku umowy zawartej na czas oznaczony,
   2. w terminie do 2 lat od daty wymagalności roszczenia w przypadku umowy zawartej na czas nieoznaczony; oraz
  5. zobowiązany jest dokonać wpłaty kaucji (niepodlegającej oprocentowaniu) w wysokości 300 % czynszu najmu netto, tj. nieuwzględniającej podatku VAT oraz nieobejmującej opłat za świadczenia dodatkowe. Kaucję należy wpłacić przelewem lub wpłatą na rachunek bankowy wskazany przez Organizatora, w taki sposób, aby przed zawarciem umowy najmu należne środki finansowe figurowały na wskazanym przez Organizatora koncie bankowym. Dokonując wpłaty kaucji zwycięzca przetargu zobowiązany jest podać adres lokalu użytkowego, którego wpłata dotyczy oraz dane dotyczące zwycięzcy przetargu, tj. imię i nazwisko (w przypadku osób fizycznych) lub nazwę (w przypadku osób prawnych lub jednostek nieposiadających osobowości prawnej);

 Opłaty

Należy uiścić wadium w wysokości określonej na wykazie lokali użytkowych przeznaczonych do oddania w najem w trybie przetargu (pkt II w sekcji „Dokumenty od wnioskodawcy”).Forma załatwienia
 1. Udział w przetargu.
 2. W przypadku wygrania przetargu – podpisanie umowy najmu. Umowę zawiera się:
  1. na czas nieoznaczony, z możliwością wypowiedzenia jej przez każdą ze stron za trzymiesięcznym okresem wypowiedzenia;
  2. na czas oznaczony do 3 lat;
  3. na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata, przy czym w tym przypadku decyzję o zawarciu umowy najmu podejmuje Prezydent Miasta Krakowa w drodze zarządzenia przy uwzględnieniu:
   • postanowień miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego;
   • wielkości nakładów, które Wnioskodawca wydatkował lub deklaruje ponieść na sfinansowanie robót w lokalu użytkowym, polepszających jego stan techniczny i podnoszących jego standard;
   • interesu Gminy Miejskiej Kraków.

 Termin załatwienia

Oferent, który wygrał przetarg winien zawrzeć umowę najmu w miejscu wskazanym przez Organizatora w terminie 6 dni kalendarzowych licząc od dnia otrzymania pisemnego powiadomienia o nabyciu oprawa do zawarcia umowy najmu, pod rygorem utraty wpłaconego wadium oraz prawa do zawarcia umowy najmu na ten lokal.

W przypadku, gdy Oferent wnosi o zawarcie umowy na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata, 6 – dniowy termin biegnie od dnia otrzymania pisemnego powiadomienia o wejściu w życie zarządzenia Prezydenta Miasta Krakowa.

 Dokumenty uzyskiwane w postępowaniu

BrakTryb odwoławczy

Uczestnik przetargu może w terminie 7 dni od dnia przeprowadzenia przetargu zaskarżyć czynności związane z jego przeprowadzeniem do Prezydenta Miasta Krakowa. Postępowanie wyjaśniające przeprowadza Dyrektor Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie.Podstawa prawna
 • uchwała Nr XXXIV/445/08 Rady Miasta Krakowa z dnia 13 lutego 2008 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych, stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków, na czas nieoznaczony, na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata oraz w przypadku, gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ten sam lokal,
 • zarządzenie Nr 2760/2013 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 24 września 2013 r. w sprawie trybu i szczegółowych warunków najmu lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków wynajmowanych przez Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie (z późn. zm.).

 Informacje dodatkowe dla klienta
 1. Przetarg ma na celu wybór najkorzystniejszej oferty, w której Oferent zaproponował najwyższą stawkę czynszu najmu netto za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu. Organizator określa cenę wywoławczą do przetargu. Warunkiem przyjęcia oferty jest zaoferowanie wyższej stawki czynszowej netto niż wskazana przez Organizatora przetargu.
 2. Wykaz lokali kierowanych do wynajęcia w trybie przetargu tworzy się z lokali będących pustostanami, które pomimo przeprowadzania co najmniej dwóch aukcji na ich najem nie zostały wynajęte.
 3. Informacje zawarte w wykazie mogą być uaktualniane nie później niż do 3 dni kalendarzowych przed datą przetargu z tym, że aktualizacja nie może polegać na skreśleniu lub dopisaniu lokalu użytkowego, a jedynie na usunięciu oczywistych pomyłek dotyczących w szczególności zmiany powierzchni, stanu technicznego lokalu użytkowego czy też własności budynku.
 4. Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie - Organizator przetargu, może – bez podawania przyczyny – odstąpić od przeprowadzenia przetargu w całości lub na dany lokal dokonując jego wykreślenia z listy najpóźniej na 7 dni kalendarzowych przed datą przetargu.
 5. Wykaz lokali przeznaczonych do wynajęcia w drodze przetargu podaje się do publicznej wiadomości na zasadach określonych w ustawie oraz przez wywieszenie go na okres 21 dni kalendarzowych przed wyznaczonym terminem przetargu na tablicach ogłoszeń :
  1. Urzędu Miasta Krakowa, z siedzibami w Krakowie przy: Placu Wszystkich Świętych 3-4, ul. Wielopole 17A oraz przy ul. Kasprowicza 29;
  2. Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie.
  • Wykaz lokali użytkowych przeznaczonych do przetargu podlega publikacji w internecie na stronie www.zbk.krakow.pl.
 6. Przetarg przeprowadza się w miejscu i terminie ustalonym przez Organizatora, nie rzadziej jednak niż co dwa miesiące.
 7. Komisja przetargowa dokonuje oceny i wyboru ofert kierując się następującymi kryteriami:
  1. deklarowaną wysokością stawki czynszowej netto za najem 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu;
  2. deklarowaną wysokością nakładów remontowych na poprawienie stanu technicznego lokalu użytkowego;
  3. deklarowaną wysokością nakładów remontowych na podniesienie standardu lokalu użytkowego.
 8. Deklarowana stawka czynszowa stanowi kryterium podstawowe, przy czym:
  1. przy równych stawkach czynszowych o wyborze oferty decydują kryteria wymienione w pkt VII ppkt 2-3 według kolejności tam ustalonej,
  2. przy równych stawkach czynszowych oraz równych co do wartości nakładach na remont lokalu użytkowego w celu poprawienia jego stanu technicznego (deklaracja) decyduje deklaracja o wysokości nakładów na podniesienie standaru lokalu użytkowego.
 9. Przy równych stawkach czynszowych oraz równych co do wartości nakładach związanych z remontem lokalu oraz nakładach związanych z poprawieniem standardu lokalu użytkowego o ostatecznym wyborze oferty Komisja przetargowa decyduje po przeprowadzeniu negocjacji, do których mają zastosowanie odpowiednie zasady obowiązujące przy przeprowadzeniu przetargu. W takim przypadku Komisja przetargowa zawiadamia pisemnie oferentów o terminie i miejscu przeprowadzenia negocjacji.
 10. Przetarg jest ważny choćby wpłynęła tylko jedna oferta.
 11. Przetarg uznaje się za zakończony z wynikiem negatywnym, jeżeli nikt nie przystąpił do przetargu lub żaden z oferentów nie zaoferował dowolnego postąpienia ponad cenę wywoławczą, a także jeżeli komisja przetargowa stwierdziła, że żadna oferta nie spełnia warunków przetargu.