WS-89
URZĄD MIASTA KRAKOWA
Wydział Kształtowania Środowiska

Udostępnianie informacji geologicznej,do której prawa przysługują Skarbowi Państwa,podlegającej nieodpłatnemu wykorzystaniu.


Załączniki do procedury:
Wniosek aktywny

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

 

INFORMACJA ADMINISTRATORA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 

Drogi Kliencie, zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest Prezydent Miasta Krakowa z siedzibą Pl. Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków.

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez nas w celu zarządzania wszystkimi elementami środowiska w oparciu o przepisy ustawy Prawo geologiczne i górnicze, Kodeksu postępowania administracyjnego i innych aktów obowiązującego prawa.

 

Informujemy, że:

1. Masz prawo do żądania od administratora dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

2. Twoje dane osobowe będą przetwarzane do czasu załatwienia sprawy dla potrzeb której Twoje dane zostały zebrane, a następnie będą przechowywane u nas przez co najmniej 5 lat, po czym mogą ulec zniszczeniu lub zostaną przekazane do Archiwum Narodowego w Krakowie.

3. Masz prawo do wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

4. Kategorią odbiorców danych osobowych są: wnioskujący o wydanie decyzji, inne strony postępowania, pełnomocnicy, autorzy projektów i dokumentacji.

5. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i ma charakter obowiązkowy.

6. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości rozpatrzenia sprawy.

7. Podstawę prawną przetwarzania Twoich danych stanowi przepis prawa ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze oraz ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.

 

 

Ponadto informujemy, że masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

 

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych:

adres e-mail: iod@um.krakow.pl

adres pocztowy: Wielopole 17a, 31-072 Kraków

 Załatw sprawę elektronicznie

ePUAP

UWAGA!

WOBEC BRAKU ELEKTRONICZNEJ BAZY DANYCH O ZBIORZE ARCHIWUM POWIATOWEGO PRZED WYPEŁNIENIEM WNIOSKU O PEŁNE UDOSTĘPNIENIE GEOLOGICZNYCH MATERIAŁÓW ARCHIWALNYCH, KONIECZNA JEST WIZYTA W ARCHIWUM W CELU UZYSKANIA INFORMACJI, TJ. TYTUŁÓW I NUMEÓW EWIDENCYJNYCH DOKUMENTACJI GEOLOGICZNYCH Z OBSZARU, DLA KTÓREGO CHCEMY UZYSKAĆ INFORMACJĘ GEOLOGICZNĄ).

 Sprawę załatwia

Referat Ochrony Powierzchni Ziemi i Geologii Wydziału Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa, os. Zgody 2, pok. 406, 407.Dokumenty od wnioskodawcy (klienta)

Wgląd (brak pisemnego wniosku):

Na podstawie wpisu do księgi ewidencyjnej, która zawiera:

1) numer kolejny wpisu w danym roku kalendarzowym;

2) datę wpisu;

3) dane podmiotu:

    a) imię i nazwisko, jeżeli o wgląd ubiega się osoba fizyczna, lub

    b) nazwę podmiotu, jeżeli o wgląd ubiega się osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej;

4) tytuł dokumentu geologicznego;

5) archiwalny numer ewidencyjny;

6) podpis osoby ubiegającej się o wgląd.

 

Pełne udostępnienie:

1) Pisemny wniosek zainteresowanego podmiotu o pełne udostępnienie geologicznych materiałów archiwalnych, skierowany do kierownika archiwum (Geolog Powiatowy), zawierający:

    a) dane zainteresowanego podmiotu,

        - imię i nazwisko, rodzaj i numer dokumentu tożsamości oraz adres do korespondencji, jeżeli wniosek składa osoba fizyczna, lub

        - nazwę podmiotu oraz adres siedziby, jego numer ewidencyjny oraz nazwę rejestru, w którym został nadany, jeżeli wniosek składa osoba prawna lub 
          jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej;

    b) tytuł dokumentu geologicznego oraz rok jego powstania,

    c) archiwalny numer ewidencyjny,

    d) sposób udostępnienia geologicznych materiałów archiwalnych (kopia w postaci elektronicznej lub kopia papierowa),

    e) cel udostępnienia informacji geologicznej.

2) Dokument z którego wynika prawo do reprezentacji podmiotu – np. pełnomocnictwo w oryginale lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa (w przypadku, gdy składający wniosek działa w imieniu innej osoby).

 Opłaty

Opłata skarbowa:

od złożonego dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpisu, wypisu lub kopii dla osoby załatwiającej sprawę (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej) – 17 zł,

 

Wpłat z tytułu opłaty skarbowej można dokonywać na rachunek bankowy Urzędu Miasta Krakowa (np. na poczcie, przelewem bankowym) lub bez ponoszenia dodatkowych opłat w placówkach PKO Bank Polski S.A. na terenie Krakowa i w kasach Urzędu. Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej należy załączyć do wniosku.

 

NUMER KONTA:

Opłata skarbowa – 49 1020 2892 2276 3005 0000 0000Forma załatwienia

Zgoda lub odmowa kierownika archiwum, wglądu albo pełnego udostępnienia geologicznych materiałów archiwalnych.

 

W przypadku wglądu po wyrażeniu zgody kierownika archiwum, następuje zapoznanie się zainteresowanego z geologicznymi materiałami archiwalnymi, bez prawa dokonywania reprodukcji, odpisu, odrysu, wydruku, fotokopii lub kopii w postaci elektronicznej oraz innej formy utrwalania dokumentów.

 

W przypadku pełnego udostępnienia po wyrażeniu zgody kierownika archiwum, następuje wydanie zainteresowanemu geologicznych materiałów archiwalnych w formie określonej we wniosku.

 Termin załatwienia

Do 14 dni.Dokumenty uzyskiwane w postępowaniu

Nie dotyczy.Tryb odwoławczy

Nie dotyczy.Podstawa prawna

1) Art. 98 – 100 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze.

2) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 października 2017 r. w sprawie gromadzenia i udostępniania informacji geologicznej.

3) Część IV załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.

 Dostępność procedury

Procedura jest dostępna dla wnioskodawców (stron) w:
a) Punktach Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Krakowa,
b) Referacie Ochrony Powierzchni Ziemi i Geologii Wydziału Kształtowania Środowiska UMK, os. Zgody 2,
c) Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa (www.bip.krakow.pl).Informacje dodatkowe dla klienta

Uwagi:

a) Pełnym udostępnieniem geologicznych materiałów archiwalnych jest wydanie zainteresowanemu kopii w postaci elektronicznej lub kopii papierowej dokumentu geologicznego.

b) Wglądem jest zapoznanie się zainteresowanego z geologicznymi materiałami archiwalnymi bez prawa dokonywania reprodukcji, odpisu, odrysu, wydruku, fotokopii, kopii w postaci elektronicznej lub innej formy utrwalania dokumentów.

c) Wgląd i pełne udostępnienie geologicznych materiałów archiwalnych następuje po przedstawieniu przez zainteresowanego dokumentu potwierdzającego tożsamość.

d) Za pisemną zgodą kierownika archiwum wnioskodawca może samodzielnie sporządzać reprodukcje, odpisy, odrysy lub fotokopie geologicznych materiałów archiwalnych w archiwum geologicznym, z  wyjątkiem materiałów archiwalnych zawierających informacje stanowiące tajemnice prawnie chronione.

e) Kierownik archiwum może ograniczyć lub odmówić pełnego udostępnienia albo wglądu do geologicznych materiałów archiwalnych ze względu na: ich zły stan fizyczny; potrzebę wykorzystania geologicznych materiałów archiwalnych przez jednostkę organizacyjną, w której funkcjonuje archiwum geologiczne. W przypadkach tych, kierownik archiwum informuje o przyczynach wyłączenia lub ograniczenia wglądu albo pełnego udostępnienia, wskazując odpowiednio możliwy sposób lub przybliżony termin wglądu albo pełnego udostępnienia.

 Sondy i ankiety

Czy według Pana/Pani karta usługi jest:

 

Osoba odpowiedzialna:
MAŁGORZATA MRUGAŁA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
AGNIESZKA STRACH
Data wytworzenia:
2007-09-10
Data publikacji:
2007-09-12
Data aktualizacji:
2019-02-15