SO-22
URZĄD MIASTA KRAKOWA
Krakowskie Centrum Świadczeń

Świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego


Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

 

INFORMACJA ADMINISTRATORA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 

 

Drogi Kliencie, zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest Prezydent Miasta Krakowa z siedzibą Pl. Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków. Z administratorem możesz się skontaktować pod adresem jw. lub drogą elektroniczną na adres: so.umk@um.krakow.pl.
Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez nas w celu obsługi i wypłaty świadczeń z funduszu alimentacyjnego i  prowadzenia postępowań wobec dłużników alimentacyjnych.
Informujemy, że:

 1. Masz prawo do żądania od administratora dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

 2. Twoje dane osobowe będą przetwarzane do czasu załatwienia sprawy dla potrzeb której Twoje dane zostały zebrane, a następnie będą przechowywane u nas przez co najmniej 10 lat,  po czym mogą ulec zniszczeniu lub zostaną przekazane do Archiwum Narodowego w Krakowie.

 3. Masz prawo do wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 4. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i ma charakter obowiązkowy.

 5. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości rozpatrzenia wniosku.

 6. Podstawę prawną przetwarzania Twoich danych stanowi przepis prawa: ustawa 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

 

 

 

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych:

adres – e-mail: iod@um.krakow.pl.

adres pocztowy: Wielopole 17a, 31-072 Kraków

 Załatw sprawę elektronicznie

Osoby posiadające ważny podpis elektroniczny z kwalifikowanym certyfikatem lub podpis potwierdzony profilem zaufanym mogą składać wnioski elektronicznie za pomocą portalu utworzonego przez ministra właściwego dla spraw rodziny dostępnego na stronie www.empatia.mrpips.gov.pl lub poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą www.epuap.gov.plSprawę załatwia

Krakowskie Centrum Świadczeń Urzędu Miasta Krakowa, Referat ds. Świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego - ul. Stachowicza 18, 30-103 Kraków.

 Obejrzyj wersję w języku migowym

Film z tłumaczeniem opisu usługi na język migowy


Loading the player...Dokumenty od wnioskodawcy (klienta)
 1. Wniosek o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego – wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 do niniejszej karty usługi.
  Wniosek powinien zawierać:
  a) dane dotyczące wnioskodawcy oraz członków rodziny, w tym: imię, nazwisko, datę urodzenia, adres zamieszkania, obywatelstwo, numer PESEL, a w razie, gdy nie nadano numeru PESEL – numer dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz – o ile je posiada – adres poczty elektronicznej i numer telefonu,
  b) oświadczenie wnioskodawcy o przekazaniu organowi egzekucyjnemu wszelkich znanych mu informacji niezbędnych do prowadzenia postępowania egzekucyjnego przeciwko dłużnikowi alimentacyjnemu,
  c) oświadczenie wnioskodawcy o miejscu zamieszkania, wieku, zatrudnieniu i sytuacji ekonomicznej osób zobowiązanych względem osoby uprawnionej do alimentacji.
  d) klauzulę następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”
 2. Dokument stwierdzający tożsamość wnioskodawcy ubiegającego się o świadczenie z funduszu alimentacyjnego do wglądu.
 3. Odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty, odpis postanowienia sądu o zabezpieczeniu powództwa o alimenty, odpis protokołu zawierającego treść ugody sądowej lub ugody zawartej przed mediatorem (oryginał do wglądu).
 4. Orzeczenie sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego dla osoby uprawnionej w przypadku ustanowienia opiekuna prawnego (oryginał do wglądu).
 5. Zaświadczenia lub oświadczenia stwierdzające wysokość dochodu rodziny, w tym odpowiednio:
  a) zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego, w przypadku członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne,
  b) oświadczenia wnioskodawcy o dochodach członków rodziny, w przypadku osiągania innych dochodów niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym,
  c) zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne o bezskuteczności egzekucji alimentów zawierające informację o stanie egzekucji, przyczynach jej bezskuteczności oraz o działaniach podejmowanych w celu wyegzekwowania zasądzonych alimentów.
  d) oświadczenie wnioskodawcy o bezskuteczności egzekucji alimentów
 6. W następujących przypadkach wnioskodawca dołącza dodatkowo do wniosku o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego - odpowiednio:

  W przypadku, gdy świadczenia alimentacyjne dochodzone są od dłużnika alimentacyjnego przebywającego poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej:
  informacje właściwego sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności związanych z wykonaniem tytułu wykonawczego za granicą albo o niepodjęciu tych czynności w szczególności w związku z:
  a) brakiem podstawy prawnej do ich podjęcia lub
  b) brakiem możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą.

  W przypadku cudzoziemca przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
  a) kserokopia karty pobytu (oryginał do wglądu) wydanej na podstawie:
  - zezwolenia na pobyt stały,
  - zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej,
  - zezwolenia na pobyt czasowy,
  b) dokument potwierdzający uzyskanie statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej (oryginał do wglądu).

  W przypadku, gdy członkowie rodziny są zobowiązani wyrokiem sądu, ugodą sądową lub ugodą zawartą przed mediatorem do płacenia alimentów na rzecz osoby spoza rodziny:
  a) kserokopie przekazów lub przelewów pieniężnych dokumentujących wysokość zapłaconych alimentów (oryginał do wglądu).

  W przypadku, gdy osoba uprawniona nie otrzymała alimentów albo otrzymała je w wysokości niższej od ustalonej w wyroku sądu, ugodzie sądowej lub ugodzie zawartej przed mediatorem:
  a)zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów a także o wysokości wyegzekwowanych alimentów lub
  b) informację właściwego sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności związanych z wykonaniem tytułu wykonawczego za granicą albo o niepodjęciu tych czynności, w szczególności w związku z brakiem podstawy prawnej do ich podjęcia lub brakiem możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą, jeżeli dłużnik zamieszkuje za granicą.

  W przypadku, gdy rodzina osoby uprawnionej posiada gospodarstwo rolne:
  a) kserokopia zaświadczenia właściwego organu gminy, nakaz płatniczy (oryginał do wglądu) albo oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy,
  b) kserokopia umowy dzierżawy, w przypadku oddania części lub całości znajdującego się w posiadaniu rodziny gospodarstwa rolnego w dzierżawę, na podstawie umowy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników albo oddania gospodarstwa rolnego w dzierżawę w związku z pobieraniem renty określonej w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (oryginał do wglądu),
  c) kserokopia umowy zawartej w formie aktu notarialnego, w przypadku wniesienia gospodarstwa rolnego do użytkowania przez rolniczą spółdzielnię produkcyjną (oryginał do wglądu).

  W przypadku, gdy osoba uprawniona ukończyła 18 rok życia:
  a) oświadczenie o uczęszczaniu osoby uprawnionej do szkoły lub szkoły wyższej.

  W przypadku, gdy małżonek rodzica składającego wniosek o świadczenia zaginął, dołącza się:
  a) zaświadczenie właściwej jednostki Policji o przyjęciu zgłoszenia zaginięcia małżonka, a w przypadku cudzoziemców - właściwej instytucji.

  W przypadku, utraty dochodu w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy:
  a) dokument określający datę utraty dochodu oraz miesięczną wysokość i rodzaj utraconego dochodu.

  W przypadku, uzyskania dochodu w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy:
  a) dokument określający wysokość i rodzaj dochodu uzyskanego przez członka rodziny oraz liczbę miesięcy, w których dochód był osiągany.

  W przypadku uzyskania dochodu po roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy:
  a) dokument określający wysokość i rodzaj uzyskanego dochodu za miesiąc następujący po miesiącu, w którym dochód został osiągnięty.

  W przypadku, gdy okoliczności sprawy mające wpływ na prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego wymagają potwierdzenia innym dokumentem niż wymienione powyżej, pracownik Krakowskiego Centrum Świadczeń może domagać się takiego dokumentu.

 Opłaty

Postępowanie nie podlega opłatom.Forma załatwienia

Decyzja administracyjna.Termin załatwienia

Załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.Dokumenty uzyskiwane w postępowaniu

W przypadku złożenia wniosku bez zaświadczenia organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne, organ właściwy wierzyciela występuje do organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne z wezwaniem o przesłanie zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne o bezskuteczności egzekucji alimentów zawierające informację o stanie egzekucji, przyczynach jej bezskuteczności oraz o działaniach podejmowanych w celu wyegzekwowania zasądzonych alimentów.Tryb odwoławczy

Od decyzji administracyjnej przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie (ul. Lea 10, 30-048 Kraków) za pośrednictwem Prezydenta Miasta Krakowa – Krakowskiego Centrum Świadczeń w terminie 14 dni od doręczenia decyzji stronie. Odwołanie nie podlega opłatom.Podstawa prawna
 1. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów,
 2. Art. 3 pkt 1,2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych,
 3. Art. 186 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach,
 4. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego,
 5. Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania, sposobu ustalania dochodu oraz zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku, zaświadczeniach i oświadczeniach w sprawach o ustalenie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego.


Dostępność procedury
 1. Punkty Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Krakowa.
 2. Krakowskie Centrum Świadczeń UMK, 
    - ul. Stachowicza 18, 30-103 Kraków.
 3. Punkty informacji i wydawania wniosków Krakowskiego Centrum Świadczeń:
    a) os. Zgody 2,
    b) ul. Wielicka 28 A (w okresie od sierpnia do października),
 4. Biuletyn Informacji Publicznej (www.bip.krakow.pl).


Informacje dodatkowe dla klienta
 1. Prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego ustala się na okres świadczeniowy począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek do organu właściwego wierzyciela, nie wcześniej niż od początku okresu świadczeniowego do końca tego okresu.
 2. Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy są przyjmowane od dnia 1 sierpnia.
 3. W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia 31 października.
 4. W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 września do dnia 30 września, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia 30 listopada.
 5. W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 października do dnia 31 października, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia 31 grudnia.
 6. W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 listopada do dnia 30 listopada, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia 31 stycznia następnego roku.
 7. W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 grudnia do dnia 31 stycznia następnego roku, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku.
 8. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują:
  a) obywatelom polskim,
  b) cudzoziemcom:
  -jeżeli wynika to z wiążących Rzeczpospolitą Polską umów dwustronnych o zabezpieczeniu społecznym,
  -przebywającym na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt stały rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej oraz zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z okolicznością o której mowa w art. 186 ust. 1 pkt 3 ustawy z  dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach,
  -przebywającym na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w związku z uzyskaniem statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej.
  c) w/w osobom jeżeli zamieszkują na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej przez okres świadczeniowy, w którym otrzymują świadczenia z funduszu alimentacyjnego, chyba że dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.
 9. Przy ubieganiu się o przyznanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego kryterium dochodowe na członka w rodzinie nie może przekroczyć kwoty 800,00 zł netto na jednego członka rodziny.
 10. W przypadku uzyskania dochodu przez członka rodziny w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy, ustalając dochód członka rodziny, uzyskany w tym roku dochód dzieli się przez liczbę miesięcy, w których dochód ten był osiągnięty, jeżeli dochód ten jest uzyskiwany w dniu ustalania prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego.
 11. W przypadku utraty dochodu przez członka rodziny w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy lub po tym roku, ustalając jego dochód, nie uwzględnia się dochodu utraconego.
 12. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednakże nie wyższej niż 500 zł.
 13. W przypadku zmiany liczby członków rodziny lub innych zmian mających wpływ na prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zwłaszcza:
  a) uzyskania dochodu,
  b) ukończenia przez osobę uprawnioną do świadczeń z funduszu alimentacyjnego 18 roku życia i nie kontynuowania nauki,
  c) zgonu dłużnika alimentacyjnego,
  d) pozbawienie przedstawiciela ustawowego osoby uprawnionej władzy rodzicielskiej nad dzieckiem,
  e) ustania opieki prawnej osoby sprawującej opiekę nad dzieckiem i pobierającej świadczenia z funduszu alimentacyjnego na dziecko,
  f) otrzymania alimentów niezgodnie z kolejnością określoną w art. 28 ustawy, zaległych lub bieżących, do wysokości otrzymanych w tym okresie alimentów,
  g) nabycia prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego przez osobę uprawnioną/przedstawiciela ustawowego osoby uprawnionej na terenie innej gminy (inny organ właściwy wierzyciela),
  h) umieszczenia członka rodziny w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie lub pieczy zastępczej,
  i) zmiany/uchylenia/stwierdzenia nieważności orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności,
  j) zawarcia związku małżeńskiego przez osobę uprawnioną,
  k) umorzenia lub zawieszenia postępowania egzekucyjnego świadczeń alimentacyjnych,
  l) wyjazdu członka rodziny poza granicę Rzeczpospolitej Polskiej w celu pracy zarobkowej
  – osoba uprawniona lub jej przedstawiciel ustawowy są obowiązani niezwłocznie fakt ten zgłosić do Krakowskiego Centrum Świadczeń.
 14. W przypadku uzyskania dochodu przez członka rodziny po roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy jego dochód ustala się na podstawie dochodu członka rodziny, powiększonego o kwotę uzyskanego dochodu z miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód został osiągnięty, jeżeli dochód ten jest uzyskiwany w dniu ustalania prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego.
 15. Postępowanie w sprawie o przyznanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego na wniosek osoby, która nie ma miejsca zamieszkania, wszczyna wójt, burmistrz, prezydent miasta właściwy ze względu na miejsce jej czasowego pobytu. Do wniosku dołącza się dokument potwierdzający tymczasowe zameldowanie lub potwierdzenie zamieszkania w miejscu pobytu.
 16. Kopie dokumentów może uwierzytelnić organ właściwy wierzyciela, notariusz lub instytucja, która dokument wydała.