SA-49
URZĄD MIASTA KRAKOWA
Wydział Spraw Administracyjnych

Zawarcie umowy na udostępnienie miejsca w Krakowie w celu umieszczenia tymczasowego obiektu lub elementu wyposażenia przestrzeni

 


Załączniki do procedury:
wniosek

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Drogi Kliencie, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 unijnego ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (tzw. RODO) informujemy, że administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest Prezydent Miasta Krakowa z siedzibą pl. Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków.

 Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez nas w celu podjęcia niezbędnych działań przed zawarciem umowy czasowego udostępnienia nieruchomości, której możesz być stroną.

 Informujemy, że:

 1. Masz prawo do żądania od administratora dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

 2. Twoje dane osobowe będą przetwarzane do czasu załatwienia sprawy, dla potrzeb której zostały zebrane, a następnie będą przechowywane przez co najmniej 5 lat, po czym ulegną zniszczeniu.

 3. Masz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 4. Podanie danych osobowych jest warunkiem załatwienia sprawy i ma charakter obowiązkowy.

 5. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości załatwienia sprawy.

 6. Podstawę prawną przetwarzania Twoich danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), tzn. przetwarzanie Twoich danych jest niezbędne do podjęcia niezbędnych działań przed zawarciem umowy, której możesz być stroną.

  

 

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: adres pocztowy – ul. Wielopole 17a, 31-072 Kraków, adres e-mail: iod@um.krakow.pl.

 Sprawę załatwia

Wydział Spraw Administracyjnych, al. Powstania Warszawskiego 10, 31-541 Kraków Referat Handlu i Usług, pok. 608, 813, sa.umk@um.krakow.pl

• Magdalena Krawczyk 12 616 92 30

• Marta Kotarska 12 616 93 18

• Bartosz Mikos – tel. 12 616 92 52

 Dokumenty od wnioskodawcy (klienta)

I. Wniosek o zawarcie umowy.

Wzór wniosku stanowi załącznik do niniejszej procedury.

II. Załączniki do wniosku:

1) Umowa spółki cywilnej, gdy umowa ma dotyczyć spółki.

2) Jednoznaczne zaznaczenie lokalizacji obiektu/elementu na wyrysie z ewidencji gruntów, mapie sytuacyjnej.

3) Zdjęcie lub wizualizacja wraz z zwymiarowaniem obiektu/elementu, z uwzględnieniem kolorystyki, rodzaju materiałów, sposobu umieszczenia, oświetlenia itp.

4) Pozwolenie na umieszczenie obiektu lub elementu wyposażenia przestrzeni przy lub na zabytku wpisanym do rejestru zabytków wydane odpowiednio przez Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków lub Miejskiego Konserwatora Zabytków, gdy z wniosku wynika taka potrzeba.

5) Odpowiednio, gdy z wniosku wynika taka potrzeba:

a) przyjęcie zgłoszenia robót budowlanych w formie zaświadczenia o braku wniesieniu sprzeciwu,

b) pisemne oświadczenie inwestora, że wykonanie prac nie wymaga uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę, ani zgłoszenia robót.

6) Pełnomocnictwo do reprezentowania wnioskodawcy, a w szczególności do zawarcia oraz odbioru umowy, jeżeli wnioskodawca jest reprezentowany przez inną osobę.

 Opłaty

Za zajęcie nieruchomości pobiera się opłaty w wysokości określonej w załączniku do zarządzenia nr 226/2020 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie czasowego udostępniania nieruchomości.Forma załatwienia

Umowa cywilnoprawna.Termin załatwienia

Do 30 dni od daty uzyskania kompletu wymaganych opinii, dla złożonego kompletnego wniosku, a w sprawach szczególnie skomplikowanych nie później niż w ciągu 60 dni.Dokumenty uzyskiwane w postępowaniu

1) Opinia Plastyka Miasta, jeżeli z wniosku wynika taka potrzeba.

2) Opinia właściwych służb konserwatorskich w przypadku zamiaru zlokalizowania obiektu/elementu na terenie objętym ochroną konserwatorską, jeżeli z dokumentacji wynika taka konieczność.

3) Opinia Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie w przypadku zamiaru zlokalizowania obiektu/elementu na terenie zieleni miejskiej.

4) Inne dokumenty wynikające z indywidualnego charakteru sprawy.

 Tryb odwoławczy

Nie dotyczy.Podstawa prawna

1) Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.

2) Uchwała Nr CXV/1547/10 Rady Miasta Krakowa z dnia 3 listopada 2010 r. w sprawie utworzenia parku kulturowego pod nazwą Park Kulturowy Stare Miasto (z późn. zm.).

3) Zarządzenie nr 226/2020 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie czasowego udostępniania nieruchomości.

4) Zarządzenie nr 3357/2019 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 9 grudnia 2019 r. w sprawie zarządzania Rynkiem Głównym w Krakowie.

5) Zarządzenie nr 3362/2019 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 9 grudnia 2019 r. w sprawie zarządzania w sprawie w sprawie zarządzania Małym Rynkiem, placem Wolnica i placem Szczepańskim w Krakowie.

6) Zarządzenie nr 20/2004 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 12 stycznia 2004 r. w sprawie zasad użytkowania i ochrony przestrzeni publicznej historycznego zespołu Miasta Krakowa (z późn. zm.).

 Dostępność procedury

Procedurę oraz druki wniosków można pobrać ze strony internetowej: https://www.bip.krakow.pl oraz w Wydziale Spraw Administracyjnych UMK.

 Informacje dodatkowe dla klienta

1) Przy składaniu kserokopii żądanych dokumentów należy okazać do wglądu ich oryginały. Wydział Spraw Administracyjnych UMK może wezwać wnioskodawcę do dostarczenia dodatkowych dokumentów, uzgodnień i zezwoleń wynikających z indywidualnego charakteru sprawy.

2) Procedura odnosi się do nieruchomości i przestrzeni będących własnością Gminy Miejskiej Kraków oraz nieruchomości i przestrzeni będących własnością Skarbu Państwa, a położonych w obrębie Gminy Miejskiej Kraków.

3) Procedura nie dotyczy nieruchomości budynkowych i budynków zarządzanych przez Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie, nieruchomości będących drogami publicznymi w rozumieniu ustawy o drogach publicznych, terenów objętych umowami użytkowania wieczystego, użyczenia, najmu, dzierżawy oraz oddanych w trwały zarząd, za wyjątkiem terenów zieleni miejskiej będących w trwałym zarządzie jednostki miejskiej zarządzającej zielenią.

4) Wniosek w sprawie należy złożyć z co najmniej 30-dniowym wyprzedzeniem.

5) Umowa o udostępnienie miejsca zawierana jest na okres nie dłuższy niż 1 rok.