SA-48
URZĄD MIASTA KRAKOWA
Wydział Spraw Administracyjnych

Zawarcie umowy na udostępnienie miejsca w Krakowie w celu prowadzenia działalności handlowej (całorocznej lub okazjonalnej), gastronomii, usług, ustawienia ekspozycji przedsklepowej (wystawki)

 


Załączniki do procedury:
wniosek o zawarcie umowy

Załatw sprawę elektronicznie

Nie dotyczy. Do czasu uruchomienia przez Ministerstwo Cyfryzacji centralnej usługi na ePUAP, wniosek wraz z wymaganymi załącznikami można przesłać elektronicznie wyłącznie przy użyciu profilu ePUAP (adres strony: www.epuap.gov.pl) i przy wykorzystaniu formularza pod nazwą: Pismo ogólne do podmiotu publicznego. Wymagane procedurą dokumenty należy dodać do formularza „Pismo ogólne do podmiotu publicznego” w formie załączników.



Sprawę załatwia

Wydział Spraw Administracyjnych, al. Powstania Warszawskiego 10, 31-549 Kraków Referat Handlu i Usług, pok. 813, 618, sa.umk@um.krakow.pl

 

 • Elżbieta Bielska, Agnieszka Nowak - tel. 12 616 94 34
 • Bartosz Mikos - tel. 12 616 92 52
 • Jolanta Mróz - tel. 12 616 91 88
 • Dominika Bieniecka - tel. 12 616 93 17

 

UWAGA:

W przypadku, gdy wniosek dotyczy zajęcia terenu w pasie drogowym drogi publicznej lub na terenie drogi wewnętrznej pozostającej w zarządzie Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie sprawę rozpatruje Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, os. Złotej Jesieni 14, w oparciu o procedury:

ZIKIT- 25       ZIKIT - 26        ZIKIT – 28

 



Dokumenty od wnioskodawcy (klienta)

I. Wniosek o zawarcie umowy.

Wzór wniosku stanowi załącznik do niniejszej procedury.

 

II. Załączniki do wniosku:

 1. Wyrys i wypis z ewidencji gruntów (opcjonalnie).
 2. Jednoznaczna lokalizacja stoiska zaznaczona na wyrysie z ewidencji gruntów lub mapie (np.) z Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej (MSIP), dla działki, na której będzie prowadzona działalność handlowa, gastronomiczna, usługowa lub będzie ustawiana ekspozycja przedsklepowa (wystawka).
 3. Zdjęcie stoiska (w kolorze) z podaniem wymiarów lub zwymiarowany projekt stoiska, z uwzględnieniem wyposażenia, kolorystki, rodzaju materiałów.
 4. Umowa spółki cywilnej, gdy umowa ma dotyczyć spółki.
 5. Dokument potwierdzający prawo do dysponowania lokalem/nieruchomością (dla ekspozycji przedsklepowej).
 6. Dokument potwierdzający prawo rozporządzania rzeczą wspólną w przypadku współwłasności, a w sytuacjach wyjątkowych, uzasadnionych szczególnymi okolicznościami oświadczenie wnioskodawcy o stanie prawnym nieruchomości.
 7. Pełnomocnictwo do reprezentowania wnioskodawcy, a w szczególności do zawarcia oraz odbioru umowy, jeżeli wnioskodawca jest reprezentowany przez inną osobę.

 

 



Opłaty
 1. Za zajęcie nieruchomości pobiera się opłaty obliczone na zasadach i w wysokości określonej w załączniku do zarządzenia nr 2031/2017 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 17 sierpnia 2017 r. w sprawie stawek za czasowe udostępnianie nieruchomości i przestrzeni.
 2. Niezależnie od uiszczenia opłaty za udostępnienie miejsca wnioskodawca jest zobowiązany do uiszczenia opłaty targowej wynikającej z uchwały nr XXX/489/15 Rady Miasta Krakowa z dnia 18 listopada 2015 r. w sprawie opłaty targowej.
 3. Złożenie/zmiana wniosku:

a) wymagającego przeprowadzenia pełnej procedury związanej z zawarciem umowy w terminie do 7 dni roboczych przed rozpoczęciem przedsięwzięcia skutkuje dodatkowym naliczeniem opłat w wysokości 100% stawki podstawowej,

b) wymagającego przeprowadzenia skróconej procedury w terminie do 3 dni roboczych przed rozpoczęciem przedsięwzięcia skutkuje dodatkowym naliczeniem opłat w wysokości 100% stawki podstawowej.

 



Forma załatwienia

Umowa cywilnoprawna



Termin załatwienia

Do 30 dni od daty złożenia kompletnego wniosku (wraz z wymaganymi załącznikami), a w sprawach szczególnie skomplikowanych – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy.

 



Dokumenty uzyskiwane w postępowaniu
 1. Opinia Plastyka Miasta.
 2. Opinia właściwych służb konserwatorskich dla terenów objętych ochroną konserwatorską.
 3. Opinia Głównego Architekta Miasta – w przypadku zamiaru wprowadzenia na terenie obszaru Parku Kulturowego Stare Miasto nowych elementów wyposażenia przestrzeni nieobjętych standardami dla obszaru Parku, zamiaru wykorzystania innej lokalizacji niż wyznaczone dla obszaru Parku.
 4. Opinia Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie w przypadku, gdy z wniosku wynika, iż przedsięwzięcie ma być zlokalizowane w bezpośrednim sąsiedztwie pasów drogowych.
 5. Opinia Zarządu Zieleni Miejskiej W Krakowie w przypadku, gdy z wniosku wynika, iż przedsięwzięcie ma być zlokalizowane na terenie zieleni miejskiej.
 6. Inne dokumenty wynikające z indywidualnego charakteru sprawy.

 

 



Tryb odwoławczy

Nie dotyczy



Podstawa prawna
 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875,  z późn. zm.).
 2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1332, z późn. zm.).
 3. Uchwała nr XXIII/220/95 Rady Miasta Krakowa z dnia 7 czerwca 1995 r. w sprawie prowadzenia handlu okrężnego w Krakowie (z późn. zm.).
 4. Uchwała nr CXV/1547/10 Rady Miasta Krakowa z dnia 3 listopada 2010 r. w sprawie utworzenia parku kulturowego pod nazwa Park Kulturowy Stare Miasto.
 5. Zarządzenie nr 20/2004 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 12 stycznia 2004 r. w sprawie zasad użytkowania i ochrony przestrzeni publicznej historycznego zespołu Miasta Krakowa (z późn. zm).
 6. Zarządzenie nr 2031/2017 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 17 sierpnia 2017 r. w sprawie stawek za czasowe udostępnianie nieruchomości i przestrzeni.
 7. Zarządzenie nr 1712/2011 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 2 sierpnia 2011 r. w sprawie określenia zasad udzielania zgody na czasowe zajęcie nieruchomości lub przestrzeni będących własnością Gminy Miejskiej Kraków oraz nieruchomości lub przestrzeni będących własnością Skarbu Państwa a położonych w obrębie Gminy Miejskiej Kraków.
 8. Zarządzenie nr 2891/2016 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 31 października 2016 r. w sprawie zarządzania Rynkiem Głównym w Krakowie (z późn. zm.).
 9. Zarządzenie nr 2892/2016 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 31 października 2016 r. w sprawie zarządzania Małym Rynkiem, Placem Wolnica i Placem Szczepańskim w Krakowie (z późn. zm.).

 



Dostępność procedury

Procedurę oraz wzór wniosku można pobrać ze strony internetowej: www.bip.krakow.pl, oraz w Wydziale Spraw Administracyjnych UMK.

 



Informacje dodatkowe dla klienta
 1. Przy składaniu kserokopii żądanych dokumentów należy okazać do wglądu ich oryginały.
 2. Wydział Spraw Administracyjnych może wezwać wnioskodawcę do dostarczenia dodatkowych dokumentów, uzgodnień i zezwoleń wynikających z indywidualnego charakteru sprawy.
 3. Procedura odnosi się do nieruchomości i przestrzeni będących własnością Gminy Miejskiej Kraków oraz będących własnością Skarbu Państwa, a położonych w obrębie Gminy Miejskiej Kraków.
 4. Procedura nie dotyczy nieruchomości budynkowych i budynków zarządzanych przez Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie, pasa drogowego drogi publicznej, terenów objętych umowami użytkowania wieczystego, użytkowania, dzierżawy.
 5. Wniosek należy złożyć najwcześniej 90 dni a najpóźniej 30 dni przed planowanym rozpoczęciem działalności.
 6. Lokalizację i rodzaj przedsięwzięcia określa każdorazowo wnioskodawca, na własną odpowiedzialność, ponosząc wszelkie konsekwencje wynikające z tego tytułu. Lokalizacja działalności dopuszczalna jest wyłącznie w miejscach, w których nie powoduje zakłócenia ruchu pieszego, wjazdu lub wyjazdu, bądź ładu przestrzennego. Dodatkowo w obszarze chronionym obowiązują standardy określone dla tego obszaru.
 7. W przypadku, gdy o jedno miejsce ubiega się więcej niż jeden wnioskodawca kwalifikujący się do zawarcia umowy, Dyrektor Wydziału Spraw Administracyjnych UMK dokonuje oceny co do zasadności, sposobu udostępniania nieruchomości oraz podziału powierzchni. Teren może zostać udostępniony w trybie podziału, po uzyskaniu zgody wszystkich wnioskodawców kwalifikujących się do zawarcia umowy, a w przypadkach spornych, udostępnienie powierzchni dokonane zostanie w trybie licytacji.
 8. W obszarze Parku Kulturowego Stare Miasto przedsiębiorca może mieć zawarte co najwyżej dwie umowy na prowadzenie handlu ruchomego.
 9. Niewywiązanie się wnioskodawcy z dotychczasowych zobowiązań finansowych wobec Gminy Miejskiej Kraków stanowi podstawę do odmowy zawarcia umowy.
 10. Sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych wymaga uzyskania odrębnego zezwolenia wydanego w odrębnym postępowaniu.
 11. Umowa o udostępnienie miejsca zawierana jest na okres nie dłuższy niż 1 rok.
 12. Udostępniona powierzchnia obejmuje powierzchnię stoiska wraz z parasolem lub innym zadaszeniem powiększoną o 0,5 m2 powierzchni dla handlowcy.
 13. Wystawki, ekspozycje przedsklepowe mogą być organizowane jedynie poza Rynkiem Głównym, przed lokalem (sklepem) macierzystym i zgodnie z jego branżą, w celu ekspozycji towarów.
 14. Na terenie miasta Krakowa obowiązuje zakaz sprzedaży w handlu okrężnym żywych psów na terenach przeznaczonych do użytku publicznego.