SA-48
URZĄD MIASTA KRAKOWA
Wydział Spraw Administracyjnych

Zawarcie umowy na udostępnienie miejsca w Krakowie w celu prowadzenia działalności handlowej (całorocznej lub okazjonalnej), gastronomii, usług, ustawienia ekspozycji przedsklepowej

 


Załączniki do procedury:
wniosek

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Drogi Kliencie, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 unijnego ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (tzw. RODO) informujemy, że administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest Prezydent Miasta Krakowa z siedzibą pl. Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków.

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez nas w celu podjęcia niezbędnych działań przed zawarciem umowy czasowego udostępnienia nieruchomości, której możesz być stroną.

Informujemy, że:

1. Masz prawo do żądania od administratora dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

2. Twoje dane osobowe będą przetwarzane do czasu załatwienia sprawy, dla potrzeb której zostały zebrane, a następnie będą przechowywane przez co najmniej 5 lat, po czym ulegną zniszczeniu.

3. Masz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

4. Podanie danych osobowych jest warunkiem załatwienia sprawy i ma charakter obowiązkowy.

5. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości załatwienia sprawy.

6. Podstawę prawną przetwarzania Twoich danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), tzn. przetwarzanie Twoich danych jest niezbędne do podjęcia niezbędnych działań przed zawarciem umowy, której możesz być stroną.

 

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: adres pocztowy – ul. Wielopole 17a, 31-072 Kraków, adres e-mail: iod@um.krakow.pl.

 

 

 Sprawę załatwia

Wydział Spraw Administracyjnych, al. Powstania Warszawskiego 10, 31-541 Kraków Referat Handlu i Usług, pok. 813, 618, sa.umk@um.krakow.pl

 

• Agnieszka Nowak - tel. 12 616 94 34

• Sylwia Ciecińska - tel. 12 616 97 96

• Bartosz Mikos - tel. 12 616 92 52

• Dominika Bieniecka - tel. 12 616 93 17

 

 

UWAGA:

W przypadku, gdy wniosek dotyczy zajęcia terenu w pasie drogowym drogi publicznej lub na terenie drogi wewnętrznej pozostającej w zarządzie Zarządu Dróg Miasta Krakowa sprawę rozpatruje ZDMK, os. Złotej Jesieni 14, w oparciu o procedury:

ZDMK-25

ZDMK-28

 

 Dokumenty od wnioskodawcy (klienta)

I. Wniosek o zawarcie umowy.

Wzór wniosku stanowi załącznik do niniejszej procedury.

II. Załączniki do wniosku:

1) Wyrys i wypis z ewidencji gruntów (opcjonalnie).

2) Jednoznaczna lokalizacja stoiska zaznaczona na wyrysie z ewidencji gruntów lub mapie (np.) z Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej (MSIP).

3) Zdjęcie stoiska (w kolorze) z podaniem wymiarów lub zwymiarowany projekt stoiska, z uwzględnieniem wyposażenia, kolorystki, rodzaju materiałów.

4) Umowa spółki cywilnej, gdy umowa ma dotyczyć spółki.

5) Dokument potwierdzający prawo do dysponowania lokalem/nieruchomością (dla ekspozycji przedsklepowej).

6) Dokument potwierdzający prawo rozporządzania rzeczą wspólną w przypadku współwłasności, a w sytuacjach wyjątkowych, uzasadnionych szczególnymi okolicznościami oświadczenie wnioskodawcy o stanie prawnym nieruchomości.

7) Pełnomocnictwo do reprezentowania wnioskodawcy, a w szczególności do zawarcia oraz odbioru umowy, jeżeli wnioskodawca jest reprezentowany przez inną osobę.

 

 

 Opłaty

1) Za zajęcie nieruchomości pobiera się opłaty obliczone na zasadach i w wysokości określonej w załączniku do zarządzenia nr 226/2020 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie czasowego udostępniania nieruchomości.

2) Niezależnie od uiszczenia opłaty za udostępnienie miejsca wnioskodawca jest zobowiązany do uiszczenia opłaty targowej wynikającej z uchwały nr XXX/489/15 Rady Miasta Krakowa z dnia 18 listopada 2015 r. w sprawie opłaty targowej.

 Forma załatwienia

Umowa cywilnoprawna.Termin załatwienia

Do 30 dni od daty złożenia kompletnego wniosku (wraz z wymaganymi załącznikami), a w sprawach szczególnie skomplikowanych – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy.

 Dokumenty uzyskiwane w postępowaniu

1. Opinia Plastyka Miasta, jeżeli z dokumentacji wynika taka konieczność.

2. Opinia właściwych służb konserwatorskich dla terenów objętych ochroną konserwatorską.

3. Opinia Zarządu Dróg Miasta Krakowa w przypadku, gdy z wniosku wynika, iż przedsięwzięcie ma być zlokalizowane w bezpośrednim sąsiedztwie pasów drogowych.

4. Opinia Zarządu Zieleni Miejskiej W Krakowie w przypadku, gdy z wniosku wynika, iż przedsięwzięcie ma być zlokalizowane na terenie zieleni miejskiej.

5. Inne dokumenty wynikające z indywidualnego charakteru sprawy.

 Tryb odwoławczy

Nie dotyczy.Podstawa prawna

1) Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.

2) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

3) Uchwała nr XXIII/220/95 Rady Miasta Krakowa z dnia 7 czerwca 1995 r. w sprawie prowadzenia handlu okrężnego w Krakowie (z późn. zm.).

4) Uchwała nr CXV/1547/10 Rady Miasta Krakowa z dnia 3 listopada 2010 r. w sprawie utworzenia parku kulturowego pod nazwa Park Kulturowy Stare Miasto (z późn. zm.).

5) Zarządzenie nr 20/2004 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 12 stycznia 2004 r. w sprawie zasad użytkowania i ochrony przestrzeni publicznej historycznego zespołu Miasta Krakowa (z późn. zm).

6) Zarządzenie nr 226/2020 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie czasowego udostępniania nieruchomości.

7) Zarządzenie nr 3357/2019 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 9 grudnia 2019 r. w sprawie zarządzania Rynkiem Głównym w Krakowie.

8) Zarządzenie nr 3362/2019 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 9 grudnia 2019 r. w sprawie zarządzania w sprawie w sprawie zarządzania Małym Rynkiem, placem Wolnica i placem Szczepańskim w Krakowie.

 Dostępność procedury

Procedurę oraz wzór wniosku można pobrać ze strony internetowej: www.bip.krakow.pl oraz w Wydziale Spraw Administracyjnych UMK.

 Informacje dodatkowe dla klienta

1) Przy składaniu kserokopii żądanych dokumentów należy okazać do wglądu ich oryginały.

2) Wydział Spraw Administracyjnych może wezwać wnioskodawcę do dostarczenia dodatkowych dokumentów, uzgodnień i zezwoleń wynikających z indywidualnego charakteru sprawy.

3) Procedura odnosi się do nieruchomości i przestrzeni będących własnością Gminy Miejskiej Kraków oraz będących własnością Skarbu Państwa, a położonych w obrębie Gminy Miejskiej Kraków, z wyłączeniem obszaru Parku Kulturowego Stare Miasto.

4) Procedura nie dotyczy nieruchomości budynkowych i budynków zarządzanych przez Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie, pasa drogowego drogi publicznej, terenów objętych umowami użytkowania wieczystego, użytkowania, dzierżawy.

5) Wniosek należy złożyć najwcześniej 90 dni a najpóźniej 30 dni przed planowanym rozpoczęciem działalności.

6) Lokalizację i rodzaj przedsięwzięcia określa każdorazowo wnioskodawca, na własną odpowiedzialność, ponosząc wszelkie konsekwencje wynikające z tego tytułu. Lokalizacja działalności dopuszczalna jest wyłącznie w miejscach, w których nie powoduje zakłócenia ruchu pieszego, wjazdu lub wyjazdu, bądź ładu przestrzennego. Dodatkowo w obszarze chronionym obowiązują standardy określone dla tego obszaru.

7) W przypadku, gdy o jedno miejsce ubiega się więcej niż jeden wnioskodawca kwalifikujący się do zawarcia umowy, Dyrektor Wydziału Spraw Administracyjnych UMK dokonuje oceny co do zasadności, sposobu udostępniania nieruchomości oraz podziału powierzchni. Teren może zostać udostępniony w trybie podziału, po uzyskaniu zgody wszystkich wnioskodawców kwalifikujących się do zawarcia umowy, a w przypadkach spornych, udostępnienie powierzchni dokonane zostanie w trybie licytacji.

8) Niewywiązanie się wnioskodawcy z dotychczasowych zobowiązań finansowych wobec Gminy Miejskiej Kraków stanowi podstawę do odmowy zawarcia umowy.

9) Sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych wymaga uzyskania odrębnego zezwolenia wydanego w odrębnym postępowaniu.

10) Umowa o udostępnienie miejsca zawierana jest na okres nie dłuższy niż 1 rok.

11) Wystawki, ekspozycje przedsklepowe mogą być organizowane jedynie poza Rynkiem Głównym, przed lokalem (sklepem) macierzystym i zgodnie z jego branżą, w celu ekspozycji towarów.

12) Na terenie miasta Krakowa obowiązuje zakaz sprzedaży w handlu okrężnym żywych psów na terenach przeznaczonych do użytku publicznego.