SA-41
URZĄD MIASTA KRAKOWA
Wydział Spraw Administracyjnych

Zawarcie umowy na udostępnienie miejsca poza Rynkiem Głównym w Krakowie na organizowanie imprez i innych przedsięwzięć

 


Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Drogi Kliencie, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 unijnego ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (tzw. RODO) informujemy, że administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest Prezydent Miasta Krakowa z siedzibą Pl. Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków.

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez nas w celu podjęcia niezbędnych działań przed zawarciem umowy czasowego udostępnienia nieruchomości, której możesz być stroną.

Informujemy, że:

1. Masz prawo do żądania od administratora dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

2. Twoje dane osobowe będą przetwarzane do czasu załatwienia sprawy, dla potrzeb której zostały zebrane, a następnie będą przechowywane przez co najmniej 5 lat, po czym ulegną zniszczeniu.

3. Masz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

4. Podanie danych osobowych jest warunkiem załatwienia sprawy i ma charakter obowiązkowy.

5. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości załatwienia sprawy.

6. Podstawę prawną przetwarzania Twoich danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), tzn. przetwarzanie Twoich danych jest niezbędne do podjęcia niezbędnych działań przed zawarciem umowy, której możesz być stroną.

 

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: adres pocztowy – ul. Wielopole 17a, 31-072 Kraków, adres e-mail: iod@um.krakow.pl.

 

 

 Sprawę załatwia

Wydział Spraw Administracyjnych, Al. Powstania Warszawskiego 10, 31-549 Kraków Referat Handlu i Usług, pok. 813 na VIII piętrze

 • Katarzyna Nytko – Burda – tel. 12 616 9315 / fax 12 616 9327
 • Elżbieta Bielska – tel. 12 616 9434 / fax 12 616 9327
 • Magdalena Adamiec  - tel. 12 616 9311 / fax 12 616 9327

 

 Obejrzyj wersję w języku migowym

Film z tłumaczeniem opisu usługi na język migowy

Dokumenty od wnioskodawcy (klienta)

I. Wniosek o zawarcie umowy.

Wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 do niniejszej procedury.

 

II. Załączniki do wniosku:

 1. Decyzja w sprawie nadania numeru identyfikacji podatkowej – NIP (tylko dla spółki cywilnej).
 2. Umowa spółki cywilnej, gdy umowa ma dotyczyć spółki.
 3. Wyrys i wypis z ewidencji gruntów dla działki, na której będzie organizowana impreza/przedsięwzięcie, jeśli działka nie obejmuje Małego Rynku, Placu Szczepańskiego i Placu Wolnica.
 4. Jednoznaczne zaznaczenie lokalizacji imprezy/przedsięwzięcia na wyrysie z ewidencji gruntów, mapie sytuacyjnej lub szkicu.
 5. Graficzny i zwymiarowany projekt imprezy/przedsięwzięcia z uwzględnieniem form i sposobów umieszczania nośników informacji wizualnej, form elementów stałych (estrada, stoisko, oprawa plastyczna), wyposażenia, kolorystyki, rodzajów materiałów, oświetlenia, wielkości powierzchni przeznaczonych na handel, gastronomię, usługi, itp.
 6. Dla urządzeń technicznych wykorzystywanych w trakcie imprezy/przedsięwzięcia, oświadczenie stanowiące załącznik nr 6 do niniejszej procedury.
 7. W przypadku, gdy imprezie/przedsięwzięciu towarzyszy sprzedaż art. spożywczych i/lub gastronomia, oświadczenie stanowiące załącznik nr 4 do niniejszej procedury.
 8. W przypadku, gdy impreza/przedsięwzięcie ma charakter handlowo-gastronomiczny:
  1. odpowiedź Państwowej Powiatowej Inspekcji Sanitarnej (PPIS) na zgłoszenie przez Organizatora imprezy/przedsięwzięcia do PPIS, (określającej wymagania dla imprezy/przedsięwzięcia).
  2. Oświadczenie stanowiące załącznik nr 4 do niniejszej procedury.
 9. Opis imprezy lub innego wydarzenia; ich cel, scenariusz, program wraz z wykazem asortymentu oferowanego w poszczególnych kioskach handlowych znajdujących się na terenie imprezy/przedsięwzięcia.
 10. W przypadku jeżeli Organizator planuje zorganizować imprezę/przedsięwzięcie na terenie, na którym Wydział Spraw Administracyjnych już wcześniej zawarł umowę to musi do wniosku dołączyć pisemną zgodę od Przedsiębiorcy/Podmiotu, którego działalność ma być zlikwidowana czasowo, wstrzymana bądź ograniczona. Dotyczy to sytuacji w sposób istotny uniemożliwiającej prowadzenie działalności zgodnie z zawartą umową.

        Jednocześnie Organizator imprezy/przedsięwzięcia zobowiązany jest zawiesić tablice informacyjne o zamknięciu postoju dorożek (po wcześniejszym   uzgodnieniu projektu zmiany organizacji ruchu z Zarządem Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie).

 1. Oświadczenie o planowanej liczbie uczestników.
 2. Kserokopia umowy względnie oświadczenie o formie uczestnictwa, finansowaniu lub współfinansowaniu imprezy/przedsięwzięcia z budżetu Gminy Miejskiej Kraków. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do niniejszej procedury.
 3. Projekt tymczasowej organizacji ruchu zatwierdzony przez Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie każdorazowo, gdy z wniosku wynika taka potrzeba, także w przypadku konieczności wyłączenia tylko postoju dorożek.
 4. Zgoda Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie na przejazd drogami dojazdowymi, położonymi w strefie A i B do Małego Rynku, Placu Szczepańskiego i Placu Wolnica dla pojazdów o masie całkowitej powyżej 10 ton oraz na wjazd i postój wszelkich pojazdów na płytach ww. placów.
 5. Zgoda Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie w przypadku włączenia, wyłączenia lub ograniczenia oświetlenia ulicznego i iluminacji obiektów na Małym Rynku, Placu Szczepańskim i innych terenach zarządzanych lub administrowanych przez Wydział Spraw Administracyjnych.
 6. W przypadku organizowania imprezy masowej zgodnie z ustawą z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 611 z późn. zm.) uzyskać decyzję o zezwoleniu na przeprowadzenie imprezy masowej w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego (niezależnie od uzyskania zgody na zajęcie terenu w tut. Wydziale ).
 7. W przypadku planowanego przedsięwzięcia z udziałem: pokazu pirotechnicznego, pokazu laserowego, sztucznych ogni, lampionów, baloników wypełnionych helem, itp. w miejscach publicznych na terenach Gminy Miejskiej Kraków :
  1. dokumentacja organizacyjno - techniczna pokazu,
  2. pisemne przyjęcie przez Polską Agencję Żeglugi Powietrznej zgłoszenia o przeprowadzeniu imprezy/przedsięwzięcia.
 8. W przypadku planowanego pokazu z otwartym ogniem w miejscach publicznych na terenach Gminy Miejskiej Kraków - pisemna opinia Państwowej Straży Pożarnej.
 9. W przypadku organizacji imprezy/przedsięwzięcia na terenach Gminy Miejskiej Kraków, której program zawiera zawody i pokazy balonowe:
  1. zatwierdzony przez prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego program pokazów lotniczych, zgodnie z wytycznymi nr 2 prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 28.02.2005r. w sprawie zasad organizacji i prowadzenia pokazów lotniczych (DZ. U. ULC nr 2/2005 poz.10),
  2. akceptacja Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej, jeżeli organizowana impreza/przedsięwzięcie odbywa się w całości lub części w przestrzeni kontrolowanej. W ramach tej akceptacji PAŻP informuje organizatora stosownym pismem, w jaki sposób zostanie opublikowana informacja o planowanej imprezie/przedsięwzięciu,
  3. oświadczenie dotyczące uzyskania przez Organizatora zezwoleń spełniających wymogi Prawa Lotniczego oraz wzięcia odpowiedzialności za bezpieczeństwo uczestników. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do niniejszej procedury.
 10. W przypadku startów balonów z terenu Gminy Miejskiej Kraków oświadczenie dotyczące uzyskania przez Organizatora zezwoleń spełniających wymogi Prawa Lotniczego oraz wzięcia odpowiedzialności za bezpieczeństwo uczestników .Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do niniejszej procedury.
 11. W przypadku organizowania imprezy/przedsięwzięcia z udziałem koni, na terenach Gminy Miejskiej Kraków:
  1. dokumentacja, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 stycznia 2001 r. o wyścigach konnych (Dz. U. z 2001 r. Nr 11, poz. 86 z późn. zm.) – dot. wyścigów konnych,
  2. oświadczenie o posiadaniu przez Organizatora dokumentów i zezwoleń potwierdzających spełnienie wymogów prawa oraz o wzięciu odpowiedzialności za bezpieczeństwo uczestników. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do niniejszej procedury.
 12. Pełnomocnictwo do reprezentowania wnioskodawcy, a w szczególności do zawarcia oraz odbioru umowy, jeżeli wnioskodawca jest reprezentowany przez inną osobę.

 

Przy składaniu kserokopii żądanych dokumentów należy okazać do wglądu ich oryginały. Wydział Spraw Administracyjnych może wezwać wnioskodawcę do dostarczenia dodatkowych dokumentów, uzgodnień i zezwoleń wynikających z indywidualnego charakteru sprawy.

 

Wnioskodawca występując o zawarcie umowy może skorzystać z załączonego wzoru wniosku.

 Opłaty
 1. Za zajęcie nieruchomości pobiera się opłaty obliczone na zasadach i w wysokości określonej w załączniku do zarządzenia nr 2031/2017 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 17 sierpnia 2017 r. w sprawie stawek za czasowe udostępnianie nieruchomości i przestrzeni.
 2. Wszystkie imprezy/przedsięwzięcia (z wyłączeniem działalności komercyjnej), które są finansowane, współfinansowane lub w których uczestniczą miejskie jednostki organizacyjne oraz podmioty działające na zlecenie tych jednostek lub Urzędu Miasta Krakowa – nie podlegają naliczeniu należności.
 3. Używający nagłośnienia w obszarze historycznego zespołu Miasta Krakowa są zobowiązani do uiszczenia kaucji w wysokości 2000 zł, a w przypadku koncertów 5000 zł. Kaucja za użycie nagłośnienia nie jest pobierana w przypadku imprez/przedsięwzięć, których Organizatorem jest Urząd Miasta Krakowa, Rada Miasta Krakowa, Rady Dzielnic, miejskie jednostki organizacyjne, instytucje kultury i jednostki budżetowe Miasta Krakowa (w rozumieniu Statutu Miasta Krakowa) lub w nich uczestniczy.
 4. W przypadku udostępniania Błoń Krakowskich pobierana jest kaucja w wysokości 7,00 zł za 1 m2 zajmowanej powierzchni, niezależnie od opłaty za udostępnienie terenu. Kaucja za zajęcie Błoń Krakowskich podlega zwrotowi po zakończeniu imprezy/przedsięwzięcia, jeżeli teren został odebrany przez Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie bez uwag, tj. bez uszkodzeń lub po przywróceniu go do stanu pierwotnego. W przeciwnym wypadku kaucja zostaje zatrzymana na poczet prac związanych z przywróceniem terenu do stanu pierwotnego.
 5. Niezależnie od uiszczenia opłaty za udostępnienie miejsca wnioskodawca, jeśli prowadzi handel, jest zobowiązany do uiszczania dziennej opłaty targowej wynikającej z uchwały Nr LXI/876/12 Rady Miasta Krakowa z dnia 21 listopada 2012 r. (z późń. zm.).
 6. Zgłoszenie wniosku wymagającego przeprowadzenia pełnej procedury w terminie do 7 dni roboczych przed rozpoczęciem imprezy/przedsięwzięcia skutkuje dodatkowym naliczeniem w wysokości 100 % stawki podstawowej.
 7. Zajęcie nieruchomości bez zgody Wydziału Spraw Administracyjnych podlega opłacie w wysokości 10-krotnej stawki podstawowej.

 

 Forma załatwienia
 1. Umowa cywilnoprawna.
 2. Pisemne uzgodnienie warunków prowadzenia imprezy/przedsięwzięcia. Uzgodnienie może dotyczyć w szczególności imprez/przedsięwzięć organizowanych przez Gminę Miejską Kraków oraz podmioty zwolnione lub niepodlegające opłacie za zajęcie nieruchomości lub przestrzeni miejskiej, jak również innych przedsięwzięć krótkotrwałych.
 3. Opinia w przypadku organizowania tradycyjnych przemarszów, apeli, akcji, biegów itp. oraz imprez na drogach publicznych, dla których postępowanie prowadzi Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie.

 Termin załatwienia
 1.  Do 30 dni od daty złożenia kompletnego wniosku, a w sprawach szczególnie skomplikowanych – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy.
 2. W sytuacjach wyjątkowych – do 3 dni od daty złożenia kompletnego wniosku.

 

 Dokumenty uzyskiwane w postępowaniu
 1. Opinia Plastyka Miasta – każdorazowo, jeżeli mają być instalowane jakiekolwiek elementy przestrzenne oraz układ i oprawa plastyczna imprezy/przedsięwzięcia, do 7 dni od momentu otrzymania wniosku z Wydziału Spraw Administracyjnych (lub w miarę możliwości w ciągu 1 dnia w sytuacjach wyjątkowych).
 2. Opinia właściwych służb konserwatorskich w przypadku zamiaru wykorzystania terenów objętych ochroną konserwatorską np. Błonia, część Nowej Huty, niektóre parki itp. wraz z ich otuliną, do 7 dni od momentu otrzymania wniosku z Wydziału Spraw Administracyjnych (lub w miarę możliwości w ciągu 1 dnia w sytuacjach wyjątkowych).
 3. Każdorazowo w przypadku imprez/przedsięwzięć organizowanych na Placu Szczepańskim oraz na Małym Rynku a niewymienionych w załączniku

  do zarządzenia Nr 1200/2015 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 19 maja 2015 r.,

  do 7 dni od otrzymania wniosku z Wydziału Spraw Administracyjnych (lub w miarę możliwości w ciągu 1 dnia w sytuacjach wyjątkowych):

  1. Opinia Wydziału Promocji i Turystyki Miasta UMK,
  2. Opinia Wydziału Kultury i Dziedzictwa Narodowego UMK,
  3. Opinia merytorycznej komórki organizacyjnej UMK/miejskiej jednostki organizacyjnej

  (w zależności od charakteru imprezy/przedsięwzięcia).

   

 4. Opinia Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie w przypadku, gdy z wniosku w sprawie wynika, iż impreza/przedsięwzięcie mają być zlokalizowane na terenie zieleni miejskiej, do 7 dni od momentu otrzymania wniosku z Wydziału Spraw Administracyjnych (lub w miarę możliwości w ciągu 1 dnia w sytuacjach wyjątkowych).
 5. Opinia Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie w sprawie obowiązku uiszczenia kaucji za zajęcie Błoń Krakowskich, do 7 dni od momentu otrzymania wniosku z Wydziału Spraw Administracyjnych (lub w miarę możliwości w ciągu 1 dnia w sytuacjach wyjątkowych).
 6. Opinia Straży Miejskiej, Policji lub Straży Pożarnej, MPK, itp. - w przypadku, gdy z wniosku wynika, iż realizacja imprezy/przedsięwzięcia może stworzyć zagrożenie dla porządku, bezpieczeństwa i zagrożenia mienia publicznego, do 7 dni od momentu otrzymania wniosku z Wydziału Spraw Administracyjnych (lub w miarę możliwości w ciągu 1 dnia w sytuacjach wyjątkowych).
 7. Opinia Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie w przypadku, gdy po ocenie wniosku w sprawie imprezy/przedsięwzięcia wynika, iż mogą one mieć wpływ na ruch w pasie drogowym, do 7 dni od momentu otrzymania wniosku z Wydziału Spraw Administracyjnych (lub w miarę możliwości w ciągu 1 dnia w sytuacjach wyjątkowych).
 8. Inne dokumenty wynikające z indywidualnego charakteru sprawy.

 Tryb odwoławczy

Nie dotyczyPodstawa prawna
 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1875, z późn. zm.)
 2. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych ( t.j. Dz.U. z 2017 r. poz.2222, z późn. zm.).
 3. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym ( t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 128, z późn. zm.).
 4. Ustawa z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 611 z późn. zm.).
 5. Ustawa z dnia 21 czerwca 2002 r. o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego ( t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 1329 z późn. zm.).
 6. Ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1393 z późn. zm.).
 7. Obowiązujące na obszarze Miasta Krakowa miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego.
 8. Uchwała Nr CXV/1547/10 Rady Miasta Krakowa z dnia 3 listopada 2010 r. w sprawie utworzenia parku kulturowego pod nazwą Park Kulturowy Stare Miasto, z późn. zm.
 9. Uchwała Nr XXIII/220/95 Rady Miasta Krakowa z dnia 7 czerwca 1995 r. w sprawie prowadzenia handlu okrężnego w Krakowie (z późn. zm.).
 10. Uchwała Nr XI/114/11 Rady Miasta Krakowa z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie ustalenia kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa dotyczących zakazu sprzedaży w handlu okrężnym żywych zwierząt na terenach przeznaczonych do użytku publicznego w mieście Krakowie.
 11. Uchwała Nr LXI/876/12 Rady Miasta Krakowa z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie określenia wysokości i zasad poboru opłaty targowej (z późń. zm.).
 12. Zarządzenie nr 20/2004 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 12 stycznia 2004 r. w sprawie zasad użytkowania i ochrony przestrzeni publicznej historycznego zespołu Miasta Krakowa (z późn. zm.).
 13. Zarządzenie nr 2031/2017 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 17 sierpnia 2017 r. w sprawie stawek za czasowe udostępnianie nieruchomości i przestrzeni.
 14. Zarządzenie Nr 1125/2018 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 2 maja 2018 r. w sprawie zasad czasowego udostępniania nieruchomości i przestrzeni.
 15. Zarządzenie nr 2892/2016 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 31 października 2016 r. w sprawie zarządzania Małym Rynkiem, Placem Wolnica i Placem Szczepańskim w Krakowie (z późn. zm.).

 Dostępność procedury

Procedurę oraz druki wniosków można pobrać ze strony internetowej: www.bip.krakow.pl, w Wydziale Spraw Administracyjnych oraz w Punktach Obsługi Mieszkańców.Informacje dodatkowe dla klienta
 1. Procedura odnosi się do nieruchomości lub przestrzeni będących własnością Gminy Miejskiej Kraków oraz nieruchomości lub przestrzeni będących własnością Skarbu Państwa, a położonych w obrębie Gminy Miejskiej Kraków.
 2. Procedura nie dotyczy nieruchomości budynkowych i budynków zarządzanych przez Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie, pasa drogowego, targowisk, terenów objętych umowami użytkowania wieczystego, użytkowania, dzierżawy, użyczenia i oddanych w trwały zarząd, za wyjątkiem terenów zieleni miejskiej będących w trwałym zarządzie jednostki miejskiej zarządzającej zielenią.
 3. Wniosek w sprawie zawarcia umowy na udostępnienie miejsca w Krakowie na organizowanie imprezy/przedsięwzięcia należy złożyć w Urzędzie Miasta Krakowa, al. Powstania Warszawskiego 10, z co najmniej 30–dniowym wyprzedzeniem.
 4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, dopuszcza się możliwość pominięcia ww. terminu z zastrzeżeniem, iż wniosek, który wpłynął w terminie do 3 dni roboczych przed terminem rozpoczęcia imprezy/przedsięwzięcia może pozostać bez rozpatrzenia, jeżeli jest on niekompletny lub wymaga uzyskania opinii.
 5. Lokalizację i rodzaj imprezy/przedsięwzięcia określa każdorazowo wnioskodawca, na własną odpowiedzialność. Lokalizacja imprezy/przedsięwzięcia dopuszczalna jest wyłącznie w miejscach, w których nie powoduje zakłócenia, w szczególności: ruchu pieszego, wjazdu lub wyjazdu, bądź ładu przestrzennego. Dodatkowo w obszarze chronionym i szczególnie chronionym obowiązują standardy określone dla tych obszarów.
 6. Zezwolenie na zawody sportowe, rajdy, wyścigi, inne imprezy/przedsięwzięcia, które powodują utrudnienia w ruchu lub wymagają wykorzystania drogi w sposób szczególny i odbywają się w całości na Małym Rynku, Placu Szczepańskim, Placu Wolnica wydaje Wydział Spraw Administracyjnych. W przypadku, gdy impreza/przedsięwzięcie będzie rozpoczynała się lub kończyła na terenach zarządzanych lub udostępnianych przez Wydział Spraw Administracyjnych, a jednocześnie będzie kontynuowana również na terenie pasa drogowego będącego w zarządzie Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie – zezwolenie wynikające z art. 65 ustawy Prawo o ruchu drogowym wydaje w/w Zarząd.
 7. Nie wywiązanie się wnioskodawcy z dotychczasowych zobowiązań finansowych wobec Gminy Miejskiej Kraków stanowi podstawę do odmowy zawarcia umowy.
 8. Przejazd drogami dojazdowymi, położonymi w strefie A i B do Małego Rynku, Placu Szczepańskiego i Placu Wolnica dla pojazdów o masie całkowitej powyżej 10 ton oraz wjazd i postój wszelkich pojazdów na płytach tych placów wymaga zgody Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie.
 9. Sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych wymaga uzyskania odrębnego zezwolenia wydanego w odrębnym postępowaniu.
 10. Użycie nagłośnienia może nastąpić po dopuszczeniu takiej możliwości w treści umowy. Emisja dźwięku w obszarze chronionym powinna być skierowana na niezabudowaną przestrzeń i natężenie dźwięku nie może przekraczać wartości 85 dB mierzonej w odległości:
  1. 32 m od źródła dźwięku w przypadku imprez,
  2. 2 m od źródła dźwięku w przypadku okazjonalnych występów zespołów oraz muzyków używających urządzeń i instrumentów elektronicznych jako generatorów dźwięku,
  3. 16 m od źródła dźwięku w innych przypadkach, których celem jest potrzeba komunikacji publicznej.
 11. W przypadku stwierdzenia przez służby miejskie odstępstwa od uzgodnionych w umowie warunków, używający nagłośnienia zobowiązany jest do obniżenia poziomu natężenia dźwięku lub wyłączenia urządzeń nagłaśniających.
 12. Naruszenie warunków umowy w zakresie warunków nagłośnienia skutkuje przepadnięciem kaucji.
 13. Przy załatwieniu wniosku o: start balonów, pokazy pirotechniczne, ustawienie wesołego miasteczka, pływanie obiektów po Wiśle (w ramach imprez/przedsięwzięć odbywających się na Bulwarach Wisły), przelot śmigłowcami, itp. należy uzyskać i przedłożyć do Wydziału Spraw Administracyjnych dodatkowe dokumenty.
 14. W przypadku imprez/przedsięwzięć na terenach zielonych wnioskodawca jest zobowiązany do podpisania sporządzonych przez zarządzającego terenem: protokołu warunków wydania i protokołu odbioru terenu po zakończeniu imprezy/przedsięwzięcia.
 15. W przypadku wystąpienia konieczności przesunięcia lub usunięcia na czas trwania imprezy/przedsięwzięcia elementów wyposażenia przestrzeni znajdujących się na danym terenie np.mis z kwiatami, czynności tych dokonuje Organizator imprezy na własny koszt. Po zakończeniu imprezy/przedsięwzięcia organizator jest zobowiązany przywrócić teren do stanu pierwotnego.
 16. W przypadku konieczności zamknięcia postoju dla dorożek w związku z organizacją imprezy/przedsięwzięcia na Małym Rynku lub Placu Szczepańskim, Wnioskodawca jest zobowiązany zawiesić stosowną informację na oznakowaniu wyznaczającym początek i koniec postoju w terminie min. 5 dni przed realizacją imprezy/przedsięwzięcia, po uprzednim zatwierdzeniu projektu zmiany w organizacji ruchu, w Zarządzie Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie.
 17. Pod pojęciem imprezy rozumie się: imprezę masową lub inną zorganizowaną działalność adresowaną do publiczności (widzów), posiadającą swój program i cel. Imprezą jest np. koncert, kiermasz okolicznościowy, spektakl teatralny, występy, zawody sportowe, pokazy, prezentacje, wystawy, uroczystości państwowe, uroczystości religijne, badania (promocja zdrowia) oraz każde inne przedsięwzięcie, które w istotnym zakresie ogranicza możliwość swobodnego i powszechnego korzystania z terenu, zgodnego z jego podstawowym przeznaczeniem.
 18. Pod pojęciem przedsięwzięcia rozumie się:
  1. sesje, zdjęcia, w tym zdjęcia filmowe – działania polegające na wykorzystaniu przestrzeni miasta (jego pleneru, obiektów lub detali architektonicznych) do produkcji filmu, materiałów fotograficznych, materiałów promocyjnych i reklamowych,
  2. promocje – odbywające się poza imprezami, adresowane do publiczności akcje lub działania promujące towary lub usługi, w celach komercyjnych,
  3. rzemarsze, procesje, apele, akcje, biegi, itp.
 19. Wnioskodawca legitymujący się zagranicznymi dokumentami składając wniosek załącza do niego ich tłumaczenia na język polski.
 20. Wnioskodawca legitymujący się zagranicznymi dokumentami dopuszczającymi do użytkowania urządzenia, jakie mają być wykorzystane w trakcie imprezy/przedsięwzięcia jest zobowiązany do uzyskania polskich odpowiedników tych dokumentów i przedstawienia ich w Wydziale Spraw Administracyjnych najpóźniej po zawarciu umowy, a przed rozpoczęciem imprezy/przedsięwzięcia.
 21. W przypadku imprez/przedsięwzięć nie dopuszcza się sprzedaży w handlu okrężnym żywych psów na terenie Miasta Krakowa.