SA-41
URZĄD MIASTA KRAKOWA
Wydział Spraw Administracyjnych

Zawarcie umowy na udostępnienie miejsca poza Rynkiem Głównym w Krakowie na zorganizowanie imprezy/wydarzenia


Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Drogi Kliencie, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 unijnego ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (tzw. RODO) informujemy, że administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest Prezydent Miasta Krakowa z siedzibą pl. Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków.

 

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez nas w celu podjęcia niezbędnych działań przed zawarciem umowy czasowego udostępnienia nieruchomości, której możesz być stroną.

 

 

Informujemy, że:

 

1. Masz prawo do żądania od administratora dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

2. Twoje dane osobowe będą przetwarzane do czasu załatwienia sprawy, dla potrzeb której zostały zebrane, a następnie będą przechowywane przez co najmniej 5 lat, po czym ulegną zniszczeniu.

3. Masz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

4. Podanie danych osobowych jest warunkiem załatwienia sprawy i ma charakter obowiązkowy.

5. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości załatwienia sprawy.

6. Podstawę prawną przetwarzania Twoich danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), tzn. przetwarzanie Twoich danych jest niezbędne do podjęcia niezbędnych działań przed zawarciem umowy, której możesz być stroną.

 

 

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: adres pocztowy – ul. Wielopole 17a, 31-072 Kraków, adres e-mail: iod@um.krakow.pl.

 

 

 Załatw sprawę elektronicznie

Nie dotyczy. Do czasu uruchomienia przez Ministerstwo Cyfryzacji centralnej usługi na ePUAP, wniosek wraz z wymaganymi załącznikami można przesłać elektronicznie wyłącznie przy użyciu profilu ePUAP (adres strony: www.epuap.gov.pl) i przy wykorzystaniu formularza pod nazwą: Pismo ogólne do podmiotu publicznego. Wymagane procedurą dokumenty należy dodać do formularza „Pismo ogólne do podmiotu publicznego” w formie załączników.Sprawę załatwia

Wydział Spraw Administracyjnych, al. Powstania Warszawskiego 10, 31-541 Kraków Referat Handlu i Usług, pok. 813, sa.umk@um.krakow.pl

Katarzyna Nytko-Burda – tel. 12 616 93 15 (Mały Rynek)

Małgorzata Kurek – tel. 12 616 92 48 (plac Szczepański)

Elżbieta Bielska – tel. 12 616 94 58 (plac Wolnica oraz pozostałe tereny Gminy Miejskiej Kraków)

Magdalena Adamiec – tel. 12 616 93 11 (pozostałe tereny Gminy Miejskiej Kraków)

 Obejrzyj wersję w języku migowym

Film z tłumaczeniem opisu usługi na język migowy.

 

 


Loading the player...Dokumenty od wnioskodawcy (klienta)

I. Wniosek o zawarcie umowy.

Wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 do niniejszej procedury.

 

II. Załączniki do wniosku:

1. Umowa spółki cywilnej, gdy umowa ma dotyczyć spółki.

2. Jednoznaczne zaznaczenie lokalizacji imprezy/wydarzenia na wyrysie z ewidencji gruntów lub mapie sytuacyjnej.

3. Graficzny i zwymiarowany projekt imprezy/wydarzenia z uwzględnieniem form i sposobów umieszczania nośników informacji wizualnej, elementów przestrzennych (np. estrady, stoisk, wyposażenia), oprawy plastycznej, aranżacji estrady

z wykorzystaniem roślinności zielonej, kolorystyki, rodzajów materiałów, oświetlenia, wielkości powierzchni przeznaczonych na prowadzenie działalności handlowej, gastronomię, usługi, itp. oraz ustaleń określonych Uchwałą Nr XXXVI/908/20 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie ustalenia „Zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń”.

4. Opis imprezy/wydarzenia: cel, scenariusz, program.

5. Jeżeli podczas imprezy/wydarzenia prowadzona będzie dystrybucja lub sprzedaż artykułów spożywczych i/lub gastronomia - oświadczenie stanowiące załącznik nr 4 do niniejszej procedury oraz wykaz asortymentu oferowanego na poszczególnych stoiskach.

6. Jeżeli podczas imprezy/wydarzenia wykorzystywane będą urządzenia techniczne (zabawowe) - oświadczenie stanowiące załącznik nr 7 do niniejszej procedury.

7. W przypadku planowanego: pokazu pirotechnicznego, pokazu laserowego, sztucznych ogni, lampionów, baloników wypełnionych helem, itp. lub organizacji zawodów i pokazów balonowych:

• oświadczenie stanowiące załącznik nr 3 do niniejszej procedury,

• oświadczenie stanowiące załącznik nr 6 do niniejszej procedury – jeżeli dotyczy,

• pisemne przyjęcie przez Polską Agencję Żeglugi Powietrznej zgłoszenia o przeprowadzeniu imprezy/wydarzenia, jeżeli przedsięwzięcie odbywa się w całości lub w części przestrzeni kontrolowanej – jeżeli dotyczy,

8. Oświadczenie o formie uczestnictwa/współfinansowaniu imprezy/wydarzenia z budżetu komórki organizacyjnej Urzędu Miasta Krakowa (w przypadku zawarcia umowy należy dołączyć jej kopię) – jeżeli dotyczy. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do niniejszej procedury.

9. Pisemną zgodę przedsiębiorcy/podmiotu, z którym Dyrektor Wydziału Spraw Administracyjnych UMK zawarł wcześniej umowę udostępnienia nieruchomości, a którego działalność ma być zlikwidowana czasowo, wstrzymana bądź ograniczona w związku z organizacją imprezy/wydarzenia. Dotyczy to sytuacji w sposób istotny uniemożliwiającej prowadzenie działalności zgodnie z zawartą umową.

10. Projekt tymczasowej organizacji ruchu zatwierdzony przez Wydział Miejskiego Inżyniera Ruchu Urzędu Miasta Krakowa, gdy z wniosku wynika taka potrzeba.

11. Zgoda Zarządu Dróg Miasta Krakowa, na wjazd na jezdnię Małego Rynku, placu Szczepańskiego i placu Wolnica pojazdów o masie całkowitej powyżej 7,5 t oraz na wjazd i postój wszelkich pojazdów na płytach Małego Rynku, placu Szczepańskiego i placu Wolnica.

12. Zgoda właściwej jednostki w przypadku włączenia, wyłączenia lub ograniczenia oświetlenia ulicznego i iluminacji obiektów.

13. W przypadku planowanego pokazu z otwartym ogniem - pisemna opinia Państwowej Straży Pożarnej.

14. W przypadku organizowania imprezy/wydarzenia z udziałem koni na terenach Gminy Miejskiej Kraków, oświadczenie stanowiące załącznik nr 5 do niniejszej procedury.

15. Pełnomocnictwo do reprezentowania Organizatora/Wnioskodawcy, a w szczególności do zawarcia oraz odbioru umowy, jeżeli Organizator/Wnioskodawca jest reprezentowany przez inną osobę.

 Opłaty

1) Za zajęcie nieruchomości pobiera się opłaty obliczone w wysokości określonej w załączniku do zarządzenia nr 226/2020 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie czasowego udostępnienia nieruchomości (z późn.zm.).

2) Używający nagłośnienia w obszarze historycznego zespołu Miasta Krakowa są zobowiązani do uiszczenia kaucji w wysokości 2000 zł zgodnie z zarządzeniem, o którym mowa w pkt 1.

3) W przypadku udostępnienia Małego Rynku, placu Szczepańskiego i placu Wolnica związanego z organizacją imprezy/wydarzenia pobierana jest kaucja za:

a) ustawienie sceny, konstrukcji, rusztowań

b) ustawienie obiektów handlowych

c) wjazd pojazdów o dmc powyżej 10 t na zasadach określonych w zarządzeniu, o którym mowa w pkt. 1.

4) W przypadku udostępniania Błoń Krakowskich pobierana jest kaucja na zasadach określonych w zarządzeniu, o którym mowa w pkt. 1.

5) Niezależnie od uiszczenia opłaty za udostępnienie miejsca w celu prowadzenia działalności handlowej wnioskodawca jest zobowiązany do uiszczenia opłaty targowej wynikającej z uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie opłaty targowej.

Szczegółowe informacji na temat opłaty targowej uzyskać można w Wydziale Podatków i Opłat UMK, tel. 12 616 97 79 lub 12 616 92 02.

 Forma załatwienia

1. Umowa cywilnoprawna lub pisemne uzgodnienie.

2. Opinia w przypadku organizowania tradycyjnych przemarszów, apeli, akcji, biegów itp. oraz imprez na drogach publicznych

 Termin załatwienia

Do 30 dni od daty złożenia kompletnego wniosku, a w sprawach szczególnie skomplikowanych – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy.Dokumenty uzyskiwane w postępowaniu

1) Opinia Plastyka Miasta dotycząca układu i oprawy plastycznej imprezy/wydarzenia, jeżeli z wniosku wynika taka konieczność.

2) Opinia właściwych służb konserwatorskich w przypadku wykorzystania terenów objętych ochrona konserwatorską, jeżeli z wniosku wynika taka konieczność.

3) Opinia merytorycznej komórki organizacyjnej UMK/miejskiej jednostki organizacyjnej (w zależności od charakteru imprezy/wydarzenia), jeżeli z wniosku wynika taka konieczność.

4) Opinia Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie w przypadku, organizowania imprezy/ wydarzenia na terenie zieleni miejskiej oraz w sprawie obowiązku uiszczenia kaucji za zajęcie Błoń Krakowskich.

5) Opinia Straży Miejskiej, policji lub Straży Pożarnej, MPK i in. - w przypadku, gdy z wniosku wynika, iż realizacja imprezy/wydarzenia może stworzyć zagrożenie dla porządku, bezpieczeństwa i zagrożenia mienia publicznego.

6) Opinia właściwej jednostki pełniącej funkcję zarządcy dróg publicznych w Krakowie w przypadku, gdy z wniosku wynika, iż impreza/wydarzenie może mieć wpływ na ruch w pasie drogowym.

7) Uzgodnienie/opinia zespołu właściwego do zarządzania historycznym centrum Krakowa pod nazwą Zintegrowane Centrum Zarządzania Dziedzictwem Krakowa w przypadku imprez, jeżeli z wniosku wynika taka konieczność.

8) Inne dokumenty wynikające z indywidualnego charakteru sprawy.

 Tryb odwoławczy

Nie dotyczyPodstawa prawna
  1.  Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.
  2. Uchwała Nr CXV/1547/10 Rady Miasta Krakowa z dnia 3 listopada 2010 r. w sprawie utworzenia parku kulturowego pod nazwą Park Kulturowy Stare Miasto (z późn. zm.).
  3. Uchwała Nr XXX/489/15 Rady Miasta Krakowa z dnia 18 listopada 2015 r. w sprawie opłaty targowej.
  4. Zarządzenie nr 20/2004 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 12 stycznia 2004 r. w sprawie zasad użytkowania i ochrony przestrzeni publicznej historycznego zespołu Miasta Krakowa (z późn. zm.).
  5. Zarządzenie nr 3362/2019 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 9 grudnia 2019 r. w sprawie zarządzania Małym Rynkiem, placem Wolnica i placem Szczepańskim w Krakowie.
  6. Zarządzenie nr 3363/2019 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 9 grudnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia wykazów imprez stałych na terenach: Błonia Krakowskie, Bulwary Wisły, plac Wielkiej Armii Napoleona, Aleja Róż, Rynek Podgórski, plac przy Nowohuckim Centrum Kultury.
  7. Zarządzenie nr 226/2020 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie czasowego udostępnienia nieruchomości (z późn. zm.).
  8. Zarządzenie Nr 3291/2019 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 4 grudnia 2019 r. w sprawie powołania zespołu zadaniowego pod nazwą Zintegrowane Centrum Zarządzania Dziedzictwem Krakowa, trybu i zakresu jego działania.
  9. Uchwała Nr XXXVI/908/20 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie ustalenia „Zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń”.

 

 Dostępność procedury

Procedurę oraz druki wniosków można pobrać ze strony internetowej: www.bip.krakow.pl oraz w Wydziale Spraw Administracyjnych UMK.Informacje dodatkowe dla klienta

 

1. Przy składaniu kserokopii żądanych dokumentów może być wymagane okazanie do wglądu ich oryginałów. Wydział Spraw Administracyjnych UMK może wezwać organizatora/wnioskodawcę do dostarczenia dodatkowych dokumentów, uzgodnień i zezwoleń wynikających z indywidualnego charakteru sprawy.

2. Procedura odnosi się do nieruchomości i przestrzeni będących własnością Gminy Miejskiej Kraków oraz nieruchomości i przestrzeni będących własnością Skarbu Państwa, a położonych w obrębie Gminy Miejskiej Kraków.

3. Procedura nie dotyczy budynków zarządzanych przez Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie, nieruchomości znajdujących się w pasie drogowym dróg publicznych, terenów objętych umowami użytkowania wieczystego, użyczenia, najmu, dzierżawy oraz oddanych w trwały zarząd, za wyjątkiem terenów zieleni miejskiej będących w trwałym zarządzie jednostki miejskiej zarządzającej zielenią.

4. Wniosek w sprawie zajęcia miejsca na organizowanie imprezy/przedsięwzięcia należy złożyć z co najmniej 30–dniowym wyprzedzeniem.

5. Brak dotrzymania terminu, o którym mowa w pkt 4, może uniemożliwić procedowanie wniosku, a w konsekwencji skutkować niezawarciem umowy czasowego udostępnienia terenu.

6. Lokalizację i rodzaj imprezy/wydarzenia określa każdorazowo wnioskodawca /organizator, na własną odpowiedzialność. Lokalizacja imprezy/ wydarzenia dopuszczalna jest wyłącznie w miejscach, w których nie powoduje zakłócenia, w szczególności: ruchu pieszego, wjazdu lub wyjazdu, bądź ładu przestrzennego.

7. W kwestii umieszczenia urządzeń reklamowych w ramach organizacji imprezy/wydarzenia dodatkowe obostrzenia określa Uchwała Nr XXXVI/908/20 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie ustalenia „Zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń”.

8. Udostępnienie nieruchomości na zawody sportowe, rajdy, wyścigi, inne imprezy/wydarzenia, które powodują utrudnienia w ruchu lub wymagają wykorzystania drogi w sposób szczególny i odbywają się w całości na Małym Rynku, placu Szczepańskim, placu Wolnica należy do zadań Wydziału Spraw Administracyjnych UMK. W przypadku, gdy impreza/wydarzenie będzie rozpoczynała się lub kończyła na terenie udostępnianym przez Wydział Spraw Administracyjnych UMK, a jednocześnie będzie przeprowadzana również na terenie pasa drogowego będącego w zarządzie jednostki pełniącej funkcję zarządcy dróg publicznych w Krakowie – zezwolenie wynikające z art. 65 ustawy Prawo o ruchu drogowym wydaje Wydział Miejskiego Inżyniera Ruchu.

9. Niewywiązanie się organizatora/wnioskodawcy z dotychczasowych zobowiązań finansowych wobec Gminy Miejskiej Kraków stanowi podstawę do odmowy zawarcia umowy.

10. Wjazd i postój pojazdu o masie całkowitej powyżej 7,5 t na jezdni Małego Rynku, placu Szczepańskiego i placu Wolnica oraz wjazd i postój wszelkich pojazdów na płytach Małego Rynku, placu Szczepańskiego i placu Wolnica wymaga również zgody jednostki pełniącej funkcję zarządcy dróg publicznych w Krakowie.

11. Sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych wymaga uzyskania odrębnego zezwolenia wydanego w odrębnym postępowaniu przez Referat Obrotu Napojami Alkoholowymi Wydziału Spraw Administracyjnych.

12. Użycie nagłośnienia może nastąpić po dopuszczeniu takiej możliwości w treści umowy. Emisja dźwięku w obszarze chronionym powinna być skierowana na niezabudowaną przestrzeń i natężenie dźwięku nie może przekraczać wartości 85 dB mierzonej w odległości:

a) 32 m od źródła dźwięku w przypadku imprez,

b) 16 m od źródła dźwięku w innych przypadkach, których celem jest potrzeba komunikacji publicznej.

W przypadku stwierdzenia przez służby miejskie odstępstwa od uzgodnionych

w umowie warunków, używający nagłośnienia zobowiązany jest do obniżenia poziomu natężenia dźwięku lub wyłączenia urządzeń nagłaśniających.

Naruszenie warunków umowy w zakresie warunków użycia nagłośnienia, ustawienia elementów przestrzennych lub wjazdu pojazdów skutkuje przepadkiem kaucji.

13. W przypadku, gdy organizacja imprezy/wydarzenia obejmuje: start balonów, pokazy pirotechniczne, ustawienie wesołego miasteczka, użycie obiektów pływających po rzece Wiśle (w ramach imprez/wydarzeń odbywających się na Bulwarach Wisły), przelot śmigłowcami, bezzałogowymi statkami powietrznymi i modelami latającymi itp. należy uzyskać i przedłożyć do Wydziału Spraw Administracyjnych wszelkie wymagane w powyższym zakresie zezwolenia/pozwolenia/dokumenty.

14. W przypadku imprez/wydarzeń na terenach zielonych wnioskodawca/organizator jest zobowiązany do sporządzenia z zarządzającym terenem: protokołu warunków wydania

i protokołu odbioru terenu po zakończeniu imprezy/wydarzenia.

15. W przypadku wystąpienia konieczności przesunięcia lub usunięcia na czas trwania imprezy/wydarzenia elementów wyposażenia przestrzeni, czynności tych dokonuje organizator/wnioskodawca imprezy na własny koszt, po wcześniejszym dokonaniu uzgodnień z Wydziałem Spraw Administracyjnych lub jednostką wskazaną przez Wydział. Po zakończeniu imprezy/wydarzenia organizator/wnioskodawca jest zobowiązany przywrócić teren do stanu pierwotnego.

16. Wnioskodawca legitymujący się zagranicznymi dokumentami składając wniosek załącza do niego ich tłumaczenia przysięgłe na język polski.

17. Wnioskodawca legitymujący się zagranicznymi dokumentami dopuszczającymi do użytkowania urządzenia, jakie mają być wykorzystane w trakcie imprezy/przedsięwzięcia jest zobowiązany do uzyskania polskich odpowiedników tych dokumentów i przedstawienia ich w Wydziale Spraw Administracyjnych najpóźniej po zawarciu umowy, a przed rozpoczęciem imprezy/wydarzenia.

18. W przypadku planowanego wykorzystania przez organizatora/wnioskodawcę logotypu miasta Krakowa lub nazwy Kraków, jego projekt powinien być zgodny z Systemem Identyfikacji Wizualnej Miasta, dostępnym na stronie www.bip.krakow.pl oraz zostać przesłany do akceptacji Wydziału Komunikacji Społecznej UMK poprzez stronę https://skp.um.krakow.pl/grafika