SA-31
URZĄD MIASTA KRAKOWA
Wydział Spraw Administracyjnych

Wpisanie do stałego rejestru wyborców Gminy Miejskiej Kraków obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, niebędących obywatelami polskimi.


Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Drogi Kliencie, zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest Prezydent Miasta Krakowa z siedzibą Pl. Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków.

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez nas w celu wydania decyzji o wpisie do stałego rejestru wyborców Gminy Miejskiej Kraków obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, niebędących obywatelami polskimi.

 

Informujemy, że:

1. Masz prawo do żądania od administratora dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

2. Twoje dane osobowe będą przetwarzane do czasu załatwienia sprawy dla potrzeb której Twoje dane zostały zebrane, a następnie będą przechowywane u nas przezco najmniej 5 lata, po czym mogą ulec zniszczeniu.

3. Masz prawo do wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

4. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym ima charakter obowiązkowy.

5. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości rozpatrzenia wniosku

6. Podstawę prawną przetwarzania Twoich danych stanowi przepis prawa: ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. r. Kodeks wyborczy

 

 

Ponadto informujemy, że masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

 

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych:

adres – e-mail: iod@um.krakow.pl.

adres pocztowy: Wielopole 17a, 31-072 Kraków

 

 Załatw sprawę elektronicznie

Za pośrednictwem platformy e-PUAP (wymagany podpis elektroniczny lub profil zaufany ePUAP).

 

 

 

 Sprawę załatwia

Wydział Spraw Administracyjnych


Referat Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych dla Dzielnic I-VII (Śródmieście, Krowodrza) w budynku przy al. Powstania Warszawskiego 10,Centrum Administracyjne


Referat Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych dla Dzielnic VIII-XIII (Podgórze) w budynku przy ul. Wielickiej 28a


Referat Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych dla Dzielnic XIV-XVIII (Nowa Huta) w budynku na os. Zgody 2Dokumenty od wnioskodawcy (klienta)
  1. Wniosek o wpisanie do rejestru wyborców
  2. Deklaracja
  3. Kserokopia ważnego dokumentu stwierdzającego tożsamość wnioskodawcy
  4. Dokument stwierdzający tożsamość wnioskodawcy (oryginał)- do wglądu.

 

 Opłaty

Nie podlega opłacieForma załatwienia

Decyzja o wpisie lub odmowie wpisu do rejestru wyborcówTermin załatwienia

Trzy dni od dnia wniesienia wniosku

 

 Dokumenty uzyskiwane w postępowaniu

BrakTryb odwoławczy

BrakPodstawa prawna
  1. Art. 18 §9 i §10 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 684 z późn. zm.)
  2. § 6 ust. 5 i 6 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie rejestru wyborców oraz trybu przekazywania przez Rzeczpospolitą Polską innym państwom członkowskim Unii Europejskiej danych zawartych w tym rejestrze (t.j. Dz.U.z 2017 r.  poz. 1316 z późn. zm.)

 

 Informacje dodatkowe dla klienta

Prawo wpisania do stałego rejestru wyborców Gminy Miejskiej Kraków przysługuje:

  • Obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 18 lat i stale zamieszkują na obszarze tej gminy, którzy nie są pozbawieni praw wyborczych w państwie członkowskim, którego są obywatelami
  • Rejestr wyborców dzieli się na część A i część B. Część B rejestru wyborców obejmuje obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi, stale zamieszkałych na terenie gminy i uprawnionych do korzystania z praw wyborczych w Rzeczpospolitej Polskiej.
  • Wyborca może być wpisany tylko do jednego rejestru wyborców.
  • Wyborca wpisany do części B rejestru wyborców zostaje skreślony z rejestru wyborców na jego pisemny wniosek