SA-27
URZĄD MIASTA KRAKOWA
Wydział Spraw Administracyjnych

Wpisanie do stałego rejestru wyborców Gminy Miejskiej Kraków wyborcy posiadającego obywatelstwo polskie, na jego wniosek

 

UWAGA!

Poniższa procedura dotyczy wpisania wyborcy do rejestru wyborców na stałe - warunkiem wpisu jest posiadanie stałego adresu zamieszkania w Krakowie oraz przedstawienie dokumentów, które adres ten potwierdzają.

 

Jesli nie masz stałego miejsca zamieszkania w Krakowie, a chcesz glosować w najbliższych wyborach  wybierz procedurę dopisania do jednorazowego spisu wyborów (SA-30)


Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Drogi Kliencie, zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest Prezydent Miasta Krakowa z siedzibą Pl. Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków.

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez nas w celu wydania decyzji administracyjnej o wpisie lub odmowie wpisu do rejestru wyborców.

 

Informujemy, że:

1. Masz prawo do żądania od administratora dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

2. Twoje dane osobowe będą przetwarzane do czasu załatwienia sprawy dla potrzeb której Twoje dane zostały zebrane, a następnie będą przechowywane u nas przezco najmniej 5 lat, po czym mogą ulec zniszczeniu.

3. Masz prawo do wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

4. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym ima charakter obowiązkowy.

5. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości dopisania do rejestru wyborców

6. Podstawę prawną przetwarzania Twoich danych stanowi przepis prawa: ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. r. Kodeks wyborczy

 

 

Ponadto informujemy, że masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

 

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych:

adres – e-mail: iod@um.krakow.pl.

adres pocztowy: Wielopole 17a, 31-072 Kraków

 

 Załatw sprawę elektronicznie

Tak, przez obywatel.gov.pl

 Sprawę załatwia

Wydział Spraw Administracyjnych


Referat Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych dla Dzielnic I-VII (Śródmieście, Krowodrza) w budynku przy al. Powstania Warszawskiego 10,Centrum Administracyjne


Referat Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych dla Dzielnic VIII-XIII (Podgórze) w budynku przy ul. Wielickiej 28a


Referat Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych dla Dzielnic XIV-XVIII (Nowa Huta) w budynku na os. Zgody 2Obejrzyj wersję w języku migowym

Film z tłumaczeniem opisu usługi na język migowy


Loading the player...Dokumenty od wnioskodawcy (klienta)

1) Wniosek o wpisanie do rejestru wyborców

2) Kserokopia ważnego dokumentu stwierdzającego tożsamość wnioskodawcy

3) Pisemna deklaracja

4) Dokument stwierdzający tożsamość- do wglądu.

5) Oświadczenie o stałym zamieszkiwaniu na terenie gminy Kraków

6) Dokumenty potwierdzające fakt zamieszkiwania na terenie gminy Kraków (np.: kopie rachunków za media dot. nieruchomości stałego zamieszkiwania, wystawione na osobę dopisująca się do rejestru; zaświadczenie od pracodawcy o zatrudnieniu na terenie gminy dopisania do rejestru; kopia umowy najmu lokalu, w którym dopisujący stale zamieszkuje; dokumenty potwierdzające płacenie podatków w gminie dopisania się do rejestru i inne

 Opłaty

Nie podlega opłacieForma załatwienia

Decyzja o wpisie lub odmowie wpisu do rejestru wyborców

 

 Termin załatwienia

Pięć dni od dnia wniesienia wnioskuDokumenty uzyskiwane w postępowaniu

BrakTryb odwoławczy

Od decyzji o odmowie wpisania do rejestru wyborców przysługuje prawo wniesienia skargi do właściwego miejscowo sądu rejonowego. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezydenta Miasta Krakowa, w terminie 3 dni od dnia doręczenia decyzji.Podstawa prawna
  1. Art. 18 §7, art.19 i art. 20 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 684 z późn. zm.)
  2. § 6 ust. 5 i 6 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie rejestru wyborców oraz trybu przekazywania przez Rzeczpospolitą Polską innym państwom członkowskim Unii Europejskiej danych zawartych w tym rejestrze (t.j.: Dz.U. z 2017 r., poz. 1316 z późn. zm.)


Informacje dodatkowe dla klienta

1) Wyborcy będący obywatelami polskimi, zameldowani na obszarze gminy na pobyt stały są wpisywani do rejestru wyborców z urzędu.

2) Wyborcy stale zamieszkali na obszarze gminy bez zameldowania na pobyt stały wpisywani są do rejestru wyborców, jeżeli złożą w tej sprawie w urzędzie gminy pisemny wniosek.

3) Wyborcy nigdzie nie zamieszkali, przebywający stale na obszarze gminy mogą zostać wpisani do stałego rejestru wyborców wyłącznie na swój wniosek.

4) Wyborcy stale zamieszkali na obszarze gminy pod innym adresem aniżeli adres ich zameldowania na pobyt stały mogą zostać wpisani do rejestru wyborców pod adresem stałego zamieszkania, jeżeli złożą w tej sprawie wniosek w urzędzie gminy.

5) Można być ujętym tylko w jednym rejestrze wyborców

6) Rejestr wyborców dzieli się na część A i część B. Część A rejestru wyborców obejmuje obywateli polskich

7) Zgodnie z art. 18 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy – stały rejestr wyborców obejmuje osoby stale zamieszkałe na obszarze gminy, którym przysługuje prawo wybierania

8) Stałe zamieszkanie jest sprawą faktu i okoliczności świadczących, że w miejscu pobytu koncentrują się ważne interesy życiowe, majątkowe i inne danej osoby

9) Zgodnie z art. 5 pkt 9 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy – przez stałe zamieszkanie należy rozumieć zamieszkanie w określonej miejscowości pod oznaczonym adresem z zamiarem stałego pobytu

10) Wyborcy wpisani do rejestru wyborców na własny wniosek korzystają na obszarze gminy z praw wyborczych we wszystkich przeprowadzanych wyborach i referendach bez konieczności ponawiania wniosku o dopisanie do rejestru wyborców w tej samej gminie w związku z zarządzonymi wyborami i referendami