PD-8
URZĄD MIASTA KRAKOWA
Wydział Podatków i Opłat

Wydanie pisemnej indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego


Załączniki do procedury:
Załącznik nr 1 – wzór wniosku

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 unijnego ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (tzw. RODO) uprzejmie informujemy, że administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest Prezydent Miasta Krakowa z siedzibą Plac Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków. Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez nas w celach realizacji usług świadczonych przez Urząd Miasta Krakowa.

Uprzejmie informujemy, że:

 

1. Masz prawo do żądania od administratora dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

 

2. Twoje dane osobowe będą przetwarzane do czasu załatwienia sprawy, dla potrzeb której zostały zebrane, a następnie będą przechowywane u nas przez okres wynikający z przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

 

3. Masz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

4. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i ma charakter obowiązkowy.

 

5. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości realizacji składanych wniosków.

 

6. Podstawę prawną przetwarzania Twoich danych stanowią przepisy prawa, w oparciu o które realizowane są ustawowe zadania Wydziału Podatków i Opłat Urzędu Miasta Krakowa.

 

Ponadto uprzejmie informujemy, że masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

 

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: adres pocztowy – ul. Wielopole 17a, 31-072 Kraków, adres e-mail: iod@um.krakow.pl.

 Załatw sprawę elektronicznie

Wniosek o wydanie interpretacji może być złożony za pomocą środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej dostępnej na stronie BIP Miasta Krakowa.Sprawę załatwia

Wydział Podatków i Opłat, al. Powstania Warszawskiego 10, 31-541 Kraków, Małgorzata Matłok pok.: 125, tel. 012-616-9963Dokumenty od wnioskodawcy (klienta)

1. Wniosek zawierający wyczerpujące przedstawienie zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego oraz przedstawienie własnego stanowiska w sprawie oceny prawnej tego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 do procedury.

2. Oświadczenie pod rygorem odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania, że elementy stanu faktycznego objęte wnioskiem o wydanie interpretacji w dniu złożenia wniosku nie są przedmiotem toczącego się postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, postępowania kontrolnego organu kontroli skarbowej oraz że w tym zakresie sprawa nie została rozstrzygnięta co do jej istoty w decyzji lub postanowieniu organu podatkowego lub organu kontroli skarbowej.

3. W przypadku działania przez pełnomocnika lub prokurenta – pełnomocnictwo do reprezentowania wnioskodawcy lub dokument stwierdzający udzielenie prokury.

 Opłaty

1. Wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej podlega opłacie w wysokości 40 zł, którą należy wpłacić w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku.

W przypadku wystąpienia w jednym wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej odrębnych stanów faktycznych lub zdarzeń przyszłych pobiera się opłatę od każdego przedstawionego we wniosku odrębnego stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego.

2. Opłata skarbowa od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii wynosi 17 zł (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej). Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej od pełnomocnictwa lub prokury należy dołączyć do dokumentu stwierdzającego udzielnie pełnomocnictwa lub prokury.

3. Wpłat z tytułu opłaty skarbowej oraz opłaty za wydanie indywidualnej interpretacji można dokonywać na rachunek bankowy Urzędu Miasta Krakowa (np. na poczcie, przelewem bankowym) lub bez ponoszenia dodatkowych opłat w placówkach banku Pekao S.A. na terenie Krakowa i kasach Urzędu.

4. NUMERY KONT:

1) Opłata za wydanie interpretacji - 48 1020 2892 0000 5102 0590 0925

2) Opłata skarbowa - 49 1020 2892 2276 3005 0000

 Forma załatwienia

1. Indywidualna interpretacja przepisów prawa podatkowego lub

2. Postanowienie o pozostawieniu wniosku bez rozpatrzenia lub

3. Postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania

 Termin załatwienia

Do 3 miesięcy od daty złożenia wniosku.Dokumenty uzyskiwane w postępowaniu

Opinia prawnaTryb odwoławczy

1. Na indywidualną interpretację przepisów prawa podatkowego przysługuje skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, złożona za pośrednictwem Prezydenta Miasta Krakowa, adres: Wydział Podatków i Opłat Urzędu Miasta Krakowa, Al. Powstania Warszawskiego 10, 31-541 Kraków. Skargę wnosi się po uprzednim wezwaniu Prezydenta Miasta Krakowa do usunięcia naruszenia prawa, które powinno być złożone w terminie 14 dni od dnia otrzymania interpretacji. Skargę wnosi się w dwóch egzemplarzach w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia wezwania o usunięcie naruszenia prawa.

2. Na postanowienie o pozostawieniu wniosku bez rozpatrzenia służy zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie wniesione w terminie 7 dni od dnia doręczenia. Zażalenie składa się za pośrednictwem Prezydenta Miasta Krakowa, adres: Wydział Podatków i Opłat Urzędu Miasta Krakowa, Al. Powstania Warszawskiego 10, 31-541 Kraków.

3. Na postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania w sprawie wydania pisemnej indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego służy zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie wniesione w terminie 7 dni od dnia doręczenia. Zażalenie składa się za pośrednictwem Prezydenta Miasta Krakowa, adres: Wydział Podatków i Opłat Urzędu Miasta Krakowa, Al. Powstania Warszawskiego 10, 31-541 Kraków.

 Podstawa prawna

1. Dział II Rozdział 1A ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa.

2. Art. 52-54 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.

 Informacje dodatkowe dla klienta

1. Uprawnienie do złożenia wniosku o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie przysługuje „osobie zainteresowanej”. Za osobę zainteresowaną, uważa się:

• podatników, płatników, inkasentów, osoby trzecie odpowiedzialne za zobowiązania podatników - niezależnie od tego, czy interpretacja dotyczy ich obecnej, czy też przyszłej sytuacji,

• osoby, u których wystąpiła lub może wystąpić zaległość podatkowa, o której mowa w art. 52 § 1 o.p.,

• osoby planujące utworzenie spółki - w sprawach związanych z przyszła sytuacją tej spółki,

• przedsiębiorcy zamierzający utworzyć oddział lub przedstawicielstwo - w sprawach związanych z przyszłą sytuacją tego oddziału lub przedstawicielstwa.

2. Nie mogą wystąpić z wnioskiem o wydanie indywidualnej interpretacji:

• osoby występujące we własnym imieniu adwokat, radca prawny czy też doradca podatkowy, jeśli chcieliby uzyskać wykładnię dotyczącą pewnego teoretycznego stanu faktycznego,

• osoba, która chciałaby tylko zaznajomić się z poglądem organu interpretacyjnego na możliwości stosowania oraz wykładnię określonego przepisu prawa podatkowego wyłącznie z przyczyn czysto poznawczych,

• osoba, na której sytuację ekonomiczną, czy faktyczną mogłaby oddziaływać sytuacja podatnika.

3. Uprawnienie do złożenia wniosku o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie nie przysługuje, jeżeli w sprawie toczy się postępowanie podatkowe, kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym.

4. Jeżeli wniosek nie spełnia wymogów określonych przepisami prawa, organ podatkowy wzywa wnoszącego podanie do usunięcia braków w terminie 7 dni, z pouczeniem, że niewypełnienie tego warunku spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia. Jeżeli wniosek nie zawiera adresu, organ pozostawia je bez rozpatrzenia. W tym przypadku nie dokonuje się wezwania, o którym mowa powyżej.

5. Jeżeli organ podatkowy w terminie 3 miesięcy od daty złożenia wniosku nie wyda pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, wówczas uznaje się, że w dniu następującym po dniu, w którym upłynął termin wydania interpretacji, została wydana interpretacja stwierdzająca prawidłowość stanowiska wnioskodawcy w pełnym zakresie.

6. Do terminu do załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa podatkowego dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

7. W razie złożenia fałszywego oświadczenia wydana interpretacja indywidualna nie wywołuje skutków prawnych.

8. Interpretacje indywidualne wraz z wnioskiem o wydanie interpretacji, po usunięciu danych identyfikujących wnioskodawcę oraz inne podmioty wskazane w treści interpretacji, są niezwłocznie zamieszczane w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa (www.bip.krakow.pl).