OR-3
URZĄD MIASTA KRAKOWA
Wydział Organizacji i Nadzoru

Udostępnianie dokumentacji będącej w zasobach Archiwum Urzędu Miasta Krakowa (za wyjątkiem akt kadrowo-płacowych)


Załączniki do procedury:
Wniosek o udostępnienie dokumentacji

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Szanowny Kliencie zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 unijnego ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (tzw. RODO) informujemy, że administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest Prezydent Miasta Krakowa z siedzibą Pl. Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków.

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez nas w celu udostępnianie dokumentów z naszego Archiwum, o które wnioskujesz.

 

Informujemy, że:

  1. Masz prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
  2. Twoje dane osobowe będą przetwarzane do czasu zrealizowania wniosku , a następnie będą przechowywane przez okres 5 lat, po czym zostaną zniszczone za zgodą Archiwum Narodowego w Krakowie.
  3. Masz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  4. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym wynikającym z przepisów prawa i ma charakter obowiązkowy.
  5. Jeżeli z jakichś powodów nie podasz nam swoich danych nie będziemy mogli zrealizować Twojego wniosku.
  6. Podstawę prawną przetwarzania danych stanowi Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

 

Ponadto informujemy, że masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

 

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: adres pocztowy – ul. Wielopole 17a,

31-072 Kraków, adres e-mail: iod@um.krakow.pl.Załatw sprawę elektronicznie

Sprawę załatwia

Referat Archiwum przy ul. Na Załęczu 2, KrakówDokumenty od wnioskodawcy (klienta)

I. Wniosek o udostępnienie dokumentów na druku stanowiącym załącznik do niniejszej procedury lub w innej dowolnej formie.

II. Załączniki do wniosku:

1) Pełnomocnictwo - w przypadku załatwiania sprawy w imieniu innego podmiotu.

2) Dowód wpłaty opłaty skarbowej – w przypadku gdy wnioskodawca ma obowiązek wniesienia opłaty skarbowej.Opłaty

1) Opłata skarbowa od:

a) złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii 17 zł (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej).

b) od każdej uwierzytelnionej strony kserokopii wydanego dokumentu - 5 zł;

c) od wydania zaświadczenia - 17 zł.

2) Wpłat z tytułu opłaty skarbowej można dokonywać na rachunek bankowy Urzędu Miasta Krakowa 49 1020 2892 2276 3005 0000 0000 (np. na poczcie, przelewem bankowym lub bez ponoszenia dodatkowych opłat w placówkach Banku Pekao S.A.) na terenie Krakowa i w kasach Urzędu Miasta Krakowa. Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej należy załączyć do wniosku.

3) Nie podlega opłacie skarbowej:

a) dokonanie czynności urzędowej, wydanie zaświadczenia i złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii w sprawach:

- alimentacyjnych, opieki, kurateli i przysposobienia,

- ubezpieczenia społecznego, ubezpieczenia zdrowotnego, rent strukturalnych, uprawnień dla osób niepełnosprawnych, osób objętych przepisami o szczególnych uprawnieniach dla kombatantów,

- świadczeń socjalnych oraz w sprawach załatwianych na podstawie przepisów o pomocy społecznej i przepisów o zatrudnieniu socjalnym,

- zatrudnienia, wynagrodzeń za pracę,

- nauki, szkolnictwa i oświaty pozaszkolnej oraz ochrony zdrowia,

- rekompensat w rozumieniu ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o realizacji praw do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej;

b) dokonanie czynności urzędowej i wydanie zaświadczenia, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów podlegają innym opłatom o charakterze publicznoprawnym lub są od tych opłat zwolnione.

4) Od uiszczenia opłaty skarbowej zwolnione są:

a) jednostki budżetowe;

b) jednostki samorządu terytorialnego;

c) organizacje pożytku publicznego, jeśli składają wniosek o dokonanie czynności urzędowej albo wniosek o wydanie zaświadczenia - wyłącznie w związku z nieodpłatną działalnością pożytku publicznego w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;

d) osoby, które składają wniosek o dokonanie czynności urzędowej albo wniosek o wydanie zaświadczenia albo składając wniosek o udzielenia pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpis, wypis lub kopię przedstawią zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa.Forma załatwienia

1) Informacja ustna o dokumentach.

2) Odpowiedź pisemna.

3) Udostępnienie dokumentacji na miejscu do wglądu.Termin załatwienia

Wniosek rozpatrywany jest w ciągu 14 dni od dnia wpłynięcia. W sprawach szczególnie skomplikowanych lub czasochłonnych termin ten może ulec przedłużeniu do 1 miesiąca.Dokumenty uzyskiwane w postępowaniu

BrakTryb odwoławczy

Nie dotyczyPodstawa prawna

1) Art. 16 ust. 1 i art. 17 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach

2) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji zakresu działania archiwów zakładowychDostępność procedury

Procedura jest dostępna w siedzibie Referatu Archiwum przy ul. Na Załęczu 2 w Krakowie, w Punktach Obsługi Mieszkańców oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa.Informacje dodatkowe dla klienta

1) We wniosku należy podać:

a) na jaką formę załatwienia sprawy liczy wnioskodawca;

b) w dokumentach jakiego urzędu lub jednostki zlikwidowanej należy szukać dokumentów i z którego roku;

c) w miarę możliwości sygnaturę poszukiwanych dokumentów.

2) W przypadku, gdy wnioskodawca zwróci się o dokumentację, która nie znajduje się w tutejszych zasobach, Referat Archiwum - w miarę możliwości - udziela informacji, gdzie należy szukać przedmiotowych dokumentów lub odsyła podanie wnioskodawcy do odpowiedniej instytucji.

3) Udostępnieniu podlega dokumentacja wszystkich jednostek organizacyjnych (również jednostek zlikwidowanych), które są przechowywane w Referacie Archiwum Urzędu Miasta Krakowa. Pełna lista jednostek zlikwidowanych, których dokumenty znajdują się w tutejszym Archiwum dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa.Sondy i ankiety

Czy według Pana/Pani karta usługi jest: