NW-2
URZĄD MIASTA KRAKOWA
Biuro Nadzoru Właścicielskiego

Wnoszenie nieruchomości komunalnych do spółek prawa handlowego jako wkład niepieniężny (aport)


Załączniki do procedury:
Pełna treść procedury NW-2

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Drogi Kliencie, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 unijnego ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (tzw. RODO) informujemy, że administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest Prezydent Miasta Krakowa z siedzibą Pl. Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków.

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez nas w celach związanych z gospodarowaniem nieruchomościami Gminy Miejskiej Kraków i Skarbu Państwa.

 

Informujemy, że:

1. Masz prawo do żądania od administratora dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

2. Twoje dane osobowe będą przetwarzane do czasu załatwienia sprawy, dla potrzeb której zostały zebrane, a następnie będą przechowywane u nas przez co najmniej 25 lat, po czym zostaną przekazane do Archiwum Narodowego w Krakowie.

3. Masz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

4. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i ma charakter obowiązkowy.

5. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości załatwienia sprawy.

6. Podstawę prawną przetwarzania Twoich danych stanowią przepisy prawa wskazane w procedurze w sekcji „podstawa prawna” w oparciu, o które realizowane są zadania Biura Nadzoru Właścicielskiego Urzędu Miasta Krakowa.

 

Ponadto informujemy, że masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

 

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: adres pocztowy – ul. Wielopole 17a, 31-072 Kraków, adres e-mail: iod@um.krakow.pl

 Załatw sprawę elektronicznie

Nie dotyczySprawę załatwia

Biuro Nadzoru Właścicielskiego, Referat ds. Nadzoru nad Spółkami i Fundacjami, ul. Bolesława Czerwieńskiego 16, 31-319 Kraków:

Marta Nowak - Janawa, pok. 209, tel.: (12) 616-98-28;

Magdalena Mianowska, pok. 210, tel. (12) 616-98-28;

Magdalena Jopek, pok. 211, tel. (12) 616 99 59.

 

 

Zadaj pytanie w sprawie procedury: www.bip.krakow.pl/idz

 Obejrzyj wersję w języku migowym

Nie dotyczyDokumenty od wnioskodawcy (klienta)

1.Pisemny wniosek o aport zawierający uzasadnienie wraz ze szczegółowym opisem obiektów i urządzeń w przypadku nieruchomości zabudowanych /oryginał/

2.Aktualna mapa ewidencyjna gruntów i mapa sytuacyjno-wysokościowa /uwierzytelniona kopia/

3.Oświadczenie o pokryciu kosztów przeprowadzonego postępowania, tj. kosztu wykonania operatu szacunkowego i ewentualnego kosztu wykonania podziału. W uzasadnionych przypadkach, za zgodą obu stron, operat szacunkowy, projekt podziału wraz z niezbędną dokumentacją przygotowywane są przez Wnioskodawcę

 

Kopie dokumentów może uwierzytelnić instytucja, która dokument wydała, notariusz lub występujący w sprawie pełnomocnik strony będący adwokatem, radcą prawnym, rzecznikiem patentowym lub doradcą podatkowym.

 Opłaty

1.Postępowanie nie podlega opłacie skarbowej (zgodnie z art. 2 pkt 1 litera h ustawy z dnia 16 listopad 2006 r. o opłacie skarbowej)

2.Strona ponosi koszty: sporządzania operatu szacunkowego, ewentualnego podziału nieruchomości, materiałów geodezyjnych, umowy notarialnej, wpisów sądowych oraz koszty innych działań, których podjęcie jest niezbędne do wniesienia aportu.

 Forma załatwienia

Umowa w formie aktu notarialnego.

 

W przypadku odmowy – pismo Dyrektora Biura Nadzoru Właścicielskiego - informujące o negatywnym rozpatrzeniu wniosku

 Termin załatwienia

Do 2 miesięcy od daty zgromadzenia pełnej dokumentacji.Dokumenty uzyskiwane w postępowaniu

1.Wypis lub raport z rejestru gruntów oraz poświadczenie prawa własności

2.Materiały geodezyjno-kartograficzne i wieczysto–księgowe

3.Opinie właściwych komórek organizacyjnych i miejskich jednostek organizacyjnych

4.Dokumentacja oględzin w terenie

5.Dokumentacja dotycząca ustalenia poprzednich właścicieli i ich ewentualnych praw

6.Ewentualny operat podziałowy działki

7.Operat szacunkowy

8.Uchwała Rady Miasta Krakowa

9.Zarządzenie Prezydenta Miasta Krakowa w sprawie wniesienia w trybie aportu nieruchomości Gminy Miejskiej Kraków do spółki prawa handlowego należącej do Gminy Miejskiej Kraków

10. Analiza dotycząca wystąpienia pomocy publicznej związanej z wniesieniem aportu (np. Test Prywatnego Inwestora)

11.Uchwała Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia/Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki oraz zmiany statutu/umowy spółki lub uchwała Zarządu Spółki w przypadku ustanowienia kapitału docelowego

12.Umowa objęcia akcji/ Formularz zapisu na akcje/ Oświadczenie o objęciu udziałów

13.Protokół rokowań

 Tryb odwoławczy

Nie dotyczy

 Podstawa prawna

1.Art. 13 ust. 1,3,4 art. 37 ust. 2 pkt. 7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami

2.Art. 12 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej

3.Uchwała Nr XV/99/03 Rady Miasta Krakowa z dnia 7 maja 2003 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Miejskiej Kraków z późn. zm.

 Dostępność procedury

1.Punkty Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Krakowa.

2.Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Krakowa (www.bip.krakow.pl).

 Informacje dodatkowe dla klienta

Dopuszcza się możliwość wykorzystania dokumentów i danych, którymi dysponuje Biuro Nadzoru Właścicielskiego, w tym informacji o treści ksiąg wieczystych dostępnych w Portalu Podsystemu Dostępu do Centralnej Bazy Danych Ksiąg Wieczystych oraz informacji o treści krajowego rejestru sądowego w Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego dostępnych w systemie internetowym www.ms.gov.pl, raportów oraz wydruków map z ISDP (Internetowy Serwer Danych Przestrzennych) bez wzywania wnioskodawcy do uzupełnienia brakujących dokumentów oraz jako kontrola aktualności przedłożonych dokumentów. Postępowanie dotyczy nieruchomości lub części stanowiącej własność GminyMiejskiej Kraków, niezbędnej do pełnienia statutowych zadań spółki, związanej z wykonywaniem przez Gminę Miejską Kraków zadań publicznych. Każdy wniosek rozpatrywany jest indywidualnie w aspekcie pomocy publicznej oraz w aspekcie podatkowym.