MOPS-17

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ


Skierowanie do rodzinnego domu pomocy


Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych przez
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie

 

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą przy ul. Józefińskiej 14, 30-529 Kraków, jako administrator Pani/Pana danych osobowych, na podst. art. 13 rozporządzenia nr 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, informuje, że:

1.       Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przyznania świadczeń z pomocy społecznej , na podstawie art. 6 ust.1 lit. c, ust.3, art. 9 ust.2 lit. b RODO, art.16 oraz art. 100 ust.2 ustawy o pomocy społecznej.

2.       Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione następującym kategoriom odbiorców danych (w rozumieniu art. 4 pkt 9 RODO): podmiotom realizującym świadczenie oraz podmiotom wskazanym do odbioru świadczenia, podmiotom świadczącym asystę techniczną oprogramowania służącego do przetwarzania danych osobowych, podmiotom zajmującym się niszczeniem dokumentacji archiwalnej.

3.       Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres: 10 lat od zaprzestania korzystania z pomocy licząc od 1 stycznia roku następującego po roku, w którym zaprzestano korzystania z pomocy, lub przez okres 5 lat w przypadku  świadczeń pieniężnych, zapewnienia usług specjalistycznych, opłacenia składek na ubezpieczenie emerytalno-rentowe, udzielenia pomocy rzeczowej, kierowania do ośrodków wsparcia, poradnictwa specjalistycznego lub pracy socjalnej (jeżeli dokumentacja dot. tych  świadczeń jest przechowywana zbiorczo w aktach świadczeniobiorcy, okres przechowywania wynosi 10 lat), z zastrzeżeniem pkt 4.

4.       W przypadku zakwalifikowania Pani/Pana dokumentacji decyzją Dyrektora Archiwum Narodowego w Krakowie do kategorii archiwalnej „A”, Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej przez okres 25 lat, liczony analogicznie, jak w pkt 3, a następnie zostaną przekazane do Archiwum Narodowego.

5.       W zakresie przetwarzania Pani/Pana danych osobowych ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

6.       Ma Pani/Pan prawo do żądania od Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie:

1) dostępu do swoich danych osobowych (na zasadach określonych w  art. 15 RODO);

2)   sprostowania Pani/Pana danych osobowych ( na zasadach określonych w art. 16 RODO).

7.       Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym.

8.       Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe.

 

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych:

Inspektor Ochrony Danych, ul. Józefińska 14, 30-529 Kraków lub iod@mops.krakow.pl.Załatw sprawę elektronicznie

Nie dotyczySprawę załatwia

Filia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie właściwa według miejsca zamieszkania wnioskodawcy:

a) Filia nr 1 os. Teatralne 24, tel.: 12 430-45-46, fax: 12 643-07-06, e‑mail: f1@mops.krakow.pl, dla osób zamieszkałych na obszarze Dzielnic III, XIV i XV Miasta Krakowa,

b) Filia nr 2 ul. Radzikowskiego 39, tel.: 12 636-77-98, fax: 12 636-75-24, e‑mail: f2@mops.krakow.pl, dla osób zamieszkałych na obszarze Dzielnicy IV Miasta Krakowa,

c) Filia nr 3 ul. Rzeźnicza 2, tel.: 12 257-00-07, fax: 12 257‑00- 08, e‑mail: f3@mops.krakow.pl, dla osób zamieszkałych na obszarze Dzielnic IX, X, XIII Miasta Krakowa oraz północnej części obszaru Dzielnicy XI, wyznaczonej w następujący sposób:

-   od zachodu granicą Dzielnicy XI z Dzielnicą IX, do ulicy Witosa,

-   od północy granicą Dzielnicy XI z Dzielnicą XIII,

-   od wschodu granicą Dzielnicy XI z Dzielnicą XII, do ul. Nowosądeckiej,

-   od południa granicę stanowią północne strony ul. Witosa i ul. Nowosądeckiej;

d) Filia nr 4 os. Szkolne 34, tel.: 12 425-75-64, fax: 12 643-72-78, e‑mail: f4@mops.krakow.pl, dla osób zamieszkałych na obszarze Dzielnicy XVIII Miasta Krakowa,

e) Filia nr 5 ul. Praska 52, tel.: 12 269-05-54, fax: 12 266-82-75, e‑mail: f5@mops.krakow.pl, dla osób zamieszkałych na obszarze Dzielnicy VIII Miasta Krakowa,

f) Filia nr 6 ul. Dietla 64, tel.: 12 423-23-15, fax: 12 422-17-74, e‑mail: f6@mops.krakow.pl, dla osób zamieszkałych na obszarze Dzielnic I i II Miasta Krakowa,

g) Filia nr 7 ul. Mazowiecka 4-6, tel.: 12 632-00-22, fax: 12 632-66-20, e‑mail: f7@mops.krakow.pl, dla osób zamieszkałych na obszarze Dzielnic V, VI i VII Miasta Krakowa,

h) Filia nr 8 ul. Na Kozłówce 27 (II piętro), tel.: 12 659-12-68, fax: 12 651-21-60, e‑mail: f8@mops.krakow.pl, dla osób zamieszkałych na obszarze Dzielnicy XII i południowej części Dzielnicy XI Miasta Krakowa wyznaczonej w następujący sposób:

-   od północy granicę stanowią południowe strony ul. Witosa i ul. Nowosądeckiej,

-   od zachodu granicą Dzielnicy XI z Dzielnicą IX, od ulicy Witosa,

-   od południa granicą Dzielnicy XI z Dzielnicą X,

-   od wschodu granicą Dzielnicy XI z Dzielnicą XII, od ul. Nowosądeckiej,

i) Filia nr 9 os. Teatralne 24, tel.: 12 644-76-09, fax: 12 644-80-34, e‑mail: f9@mops.krakow.pl, dla osób zamieszkałych na obszarze Dzielnicy XVI, XVII Miasta Krakowa,

 2)  Dział Pomocy Bezdomnym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie os. Teatralne 24, tel.: 12 430-45-46, fax: 12 644-07-06, e‑mail: db@mops.krakow.pl.Obejrzyj wersję w języku migowym

Nie dotyczyDokumenty od wnioskodawcy (klienta)

1)      Wniosek o pomoc w formie umieszczenia w rodzinnym domu pomocy.

2)      Dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość - do wglądu.

3)      Wnioskodawca może wraz z wnioskiem, przedłożyć dokumenty według wzorów stanowiących załączniki od 1 do 9 procedury.

4)      Zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do umieszczenia w rodzinnym domu pomocy, uzasadnione wskazaniem pielęgniarskim co do zakresu wymaganych usług opiekuńczych.Opłaty

Postępowanie nie podlega opłatom.Forma załatwienia

Wydanie decyzji administracyjnej o przyznaniu lub odmowie przyznania świadczenia w formie skierowania do rodzinnego domu pomocy oraz decyzji ustalającej opłatę za wyżej wymienione świadczenie.Termin załatwienia

Bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu jednego miesiąca od dnia wszczęcia postępowania, a w sprawie szczególnie skomplikowanej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.Dokumenty uzyskiwane w postępowaniu

1)      W razie ustnego zgłoszenia podanie o pomoc – protokół z ustnego zgłoszenia podania o udzielenie pomocy.

2)      Kwestionariusz rodzinnego wywiadu środowiskowego.

3)      Dokumenty, o których mowa w sekcji 5 pkt 3 procedury w razie nie przedłożenia ich wraz z wnioskiem.

4)      W razie konieczności inne dokumenty potwierdzające sytuację wnioskodawcy.Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie za pośrednictwem organu, który ją wydał, w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji. Odwołanie należy składać do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie, ul. Józefińska 14. Odwołanie nie podlega opłatom.Podstawa prawna

1)      Art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.);

2)      Art. 52, art. 61, art. 102, art. 106, art. 107, art. 109 art. 110 ust. 1, ust. 3 i ust. 7-8, ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1508 z późn. zm.);

3)      Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 31 maja 2012 r.                       w sprawie rodzinnych domów pomocy  (Dz. U. z 2012 r. poz. 719);

4)      Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1788);

5)      Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych

z pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1358).Informacje dodatkowe dla klienta

Rodzinny dom pomocy stanowi formę usług opiekuńczych i bytowych świadczonych  całodobowo w budynku mieszkalnym jednorodzinnym, dla nie mniej niż trzech i nie więcej niż ośmiu osób wymagających z powodu wieku lub niepełnosprawności pomocy innych osób, jeżeli nie ma możliwości zapewnienia usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania. Sposób świadczenia usług bytowych i opiekuńczych uwzględnia stan zdrowia, sprawność fizyczną i intelektualną oraz indywidualne potrzeby i możliwości osoby przebywającej w placówce, a także prawa człowieka, w tym w szczególności prawo do poszanowania i ochrony godności, wolności, intymności i poczucia bezpieczeństwa oraz ochronę dóbr osobistych. Pobyt w rodzinnym domu pomocy jest odpłatny do wysokości odpowiadającej poniesionym miesięcznym wydatkom ustalonym w umowie dotyczącej prowadzenia rodzinnego domu pomocy zawartej między Gminą Miejską Kraków a podmiotem prowadzącym. Obowiązani do wnoszenia opłaty za pobyt są w kolejności:

1)      mieszkaniec domu, nie więcej jednak niż  70 % swojego dochodu,

2)      małżonek, zstępni przed wstępnymi:

a)      w przypadku osoby samotnie gospodarującej, jeżeli dochód jest wyższy niż 2103,00 zł, z tym, że kwota dochodu pozostająca po wniesieniu opłaty nie może być niższa niż 2103,00 zł,

b)      w przypadku osoby w rodzinie, jeżeli posiadany dochód na osobę jest wyższy niż 1584,00 zł, z tym, że kwota dochodu pozostająca po wniesieniu opłaty nie może być niższa niż 1584,00 zł na osobę w rodzinie.

3)     gmina, z której osoba została skierowana do rodzinnego domu pomocy –
w wysokości różnicy między kwotą miesięcznych wydatków ustalonych w umowie dotyczącej prowadzenia rodzinnego domu pomocy zawartej między Gminą Miejską Kraków a podmiotem prowadzącym a opłatami wnoszonymi przez osoby, o których mowa w pkt. 2 a i b.

Opłatę za pobyt mogą również wnosić inne osoby niż wymienione powyżej.Sondy i ankiety

Czy według Pana/Pani karta usługi jest: