ML-4
URZĄD MIASTA KRAKOWA
Wydział Mieszkalnictwa

Przydział dodatkowej powierzchni w celu likwidacji lokali niesamodzielnych


Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

 

Drogi Kliencie, zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest Prezydent Miasta Krakowa z siedzibą Pl. Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków.

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez nas w celu potwierdzenia posiadanych uprawnień lub do przeprowadzenia zamiany lokali.

 

Informujemy, że:

 1. Masz prawo do żądania od administratora dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 2. Twoje dane osobowe będą przetwarzane do czasu załatwienia sprawy dla potrzeb której Twoje dane zostały zebrane, a następnie będą przechowywane u nas przez co najmniej 25 lat, po czym zostaną przekazane do Archiwum Narodowego w Krakowie.
 3. Masz prawo do wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 4. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i ma charakter obowiązkowy.
 5. Konsekwencją niepodania danych jest odstąpienie od realizacji wniosku.
 6. Podstawę prawną przetwarzania Twoich danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. e) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego, ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, Uchwała nr XXX/794/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 5 grudnia 2019 r.w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Kraków oraz tymczasowych pomieszczeń.

 

Ponadto informujemy, że masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

 

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: adres – e-mail: iod@um.krakow.pl ; adres pocztowy: Wielopole 17a, 31-072 Kraków

 

Informujemy, że w trosce o ochronę Waszych danych osobowych wdrożyliśmy System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji, certyfikowany według wymagań normy ISO 27001.

 Załatw sprawę elektronicznie

NieSprawę załatwia

Wydział Mieszkalnictwa UMK, 30-533 Kraków, Rynke Podgórski 1

Referat Regulacji Tytułów Prawnych

 

Jacek Bembenek, tel. 12-616-8263Obejrzyj wersję w języku migowym

NieDokumenty od wnioskodawcy (klienta)
 1. Wniosek o przydział dodatkowej powierzchni potwierdzony przez Wydział Spraw Administracyjnych oraz administrację budynku wraz z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych i pozyskiwanie niezbędnych informacji, oświadczeniem o wspólnym zamieszkiwaniu z najemcą do chwili śmierci oraz oświadczeniem o nieposiadaniu przez wnioskodawcę i jego współmałżonka tytułu prawnego do zajmowania innego lokalu lub nieruchomości. Wniosek stanowi załącznik do procedury.
 2. Odpis tytułu prawnego (decyzja o przydziale lub skierowanie do zawarcia umowy najmu + umowa najmu, zaświadczenie, wyrok sądu, akt notarialny stwierdzający przejście prawa własności lub odpis z księgi wieczystej).
 3. W przypadku zgonu poprzedniego najemcy – akt zgonu oraz dokumenty potwierdzające pokrewieństwo wnioskodawcy ze zmarłym najemcą (jeżeli wcześniej nie doszło do uregulowania tytułu prawnego do zajmowanego lokalu).
 4. W przypadku rozwodu lub separacji - odpowiedni wyrok.
 5. W przypadku śmierci współmałżonka – jego akt zgonu.
 6. Dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu lub nieruchomości, w której zameldowany jest współmałżonek.

 Opłaty

Złożenie wniosku nie podlega opłatom.Forma załatwienia

Skierowanie do zawarcia umowy najmu lokalu
lub

odmowa wydania skierowania zawierająca informację o braku podstaw prawnych do pozytywnego załatwienia wniosku.

 

W przypadku przyznania sąsiedniego lokalu niespełniającego warunków technicznych do wynajęcia jako lokal samodzielny (§15 uchwały) wydanie skierowania do zawarcia umowy najmu mieszkania powstałego z połączenia dotychczasowych odrębnych lokali poprzedzone jest wydaniem skierowania do zawarcia przedwstępnej umowy najmu przyznanej powierzchni.Termin załatwienia

Do jednego miesiąca w sprawach wymagających przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego, a w sprawach szczególnie skomplikowanych do dwóch miesięcy od momentu złożenia kompletnego wniosku.

W przypadku konieczności dostarczenia lokalu zamiennego wydanie skierowania do zawarcia umowy najmu powinno nastąpić w ciągu miesiąca od dnia przyjęcia oferty zawarcia umowy najmu.

 Dokumenty uzyskiwane w postępowaniu

Protokół z wizji lokalowej.Tryb odwoławczy

Wnioskodawcy nie przysługuje uprawnienie do wniesienia środka odwoławczego.Podstawa prawna

 

 1. Art. 2 ust. 1 pkt 10, art. 4 i art. 20 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego;
 2. § 20-22 uchwały Nr XXX/794/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Kraków oraz tymczasowych pomieszczeń;
 3. Zarządzenie Nr 1791/2003 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 12 grudnia 2003 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych w budynkach stanowiących zasób nieruchomości Skarbu Państwa.
 4. § 1, 2 i 3 ust 3 zarządzenia Nr 1268/2008 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 30 czerwca 2008 r. w sprawie zarządzania budynkami stanowiącymi własność osób fizycznych nieznanych z miejsca pobytu, pozostającymi w zarządzie Gminy Miejskiej Kraków, dla których nie został ustanowiony kurator.
 5. § 19 ust. 3 załącznika do zarządzenia Nr 248/2006 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 9 lutego 2006 r. w sprawie zasad reprezentowania interesów Gminy Miejskiej Kraków i Skarbu Państwa w zarządzaniu budynkami z ułamkowym udziałem we współwłasności Gminy Miejskiej Kraków lub Skarbu Państwa.

 Dostępność procedury
 1. Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Krakowa.
 2. Punkty Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Krakowa.


Informacje dodatkowe dla klienta

Procedura dotyczy wyłącznie lokali będących własnością Gminy Miejskiej Kraków lub Skarbu Państwa, lokali znajdujących się w budynkach należących do osób nieznanych z miejsca pobytu pozostających w zarządzie ZBK, dla których nie został ustanowiony kurator, a także lokali znajdujących się w budynkach stanowiących współwłasność w częściach ułamkowych Gminy Miejskiej Kraków lub Skarbu Państwa i osób fizycznych pozostających w zarządzie ZBK – w przypadku posiadania umowy najmu zawartej na czas nieoznaczony.

 

Lokale będące własnością Gminy Miejskiej Kraków lub Skarbu Państwa

1) W przypadku zajmowania lokalu mieszkalnego przez dwóch najemców skierowanie do zawarcia umowy najmu zwolnionej części przysługuje pozostałemu najemcy.

2) Dopuszcza się odmowę wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu zwolnionej części lokalu niesamodzielnego w przypadku, gdy powierzchnia mieszkania po objęciu zwolnionej części lokalu przekraczałaby o 50% normatywną powierzchnię użytkową lokalu przyjętą na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych (t.j. Dz. U. z 2017 poz. 180 ze zm.).

W tym przypadku przysługuje prawo do otrzymania innego lokalu o powierzchni takiej, do jakiej wnioskodawca posiada tytuł prawny.

 

Powierzchnia normatywna zgodnie z powołaną wyżej ustawą powiększona o 50% wynosi:

• 35 m2 + 12,5 m² = 52,5 m² - dla 1 osoby,

• 40 m2 + 20 m² = 60 m² - dla 2 osób,

• 45 m2 + 22,5 m² = 67,5 m² - dla 3 osób,

• 55 m2 + 27,5 m² = 82,5 m² - dla 4 osób,

• 65 m2 + 32,5 m² = 97,5 m² - dla 5 osób,

• 70 m2 + 35 m² = 105 m² - dla 6 osób

W razie zamieszkiwania w lokalu większej liczby osób, dla każdej następnej osoby zwiększa się normatywną powierzchnię tego lokalu o 5 m2, tym samym zwiększy się również powierzchnia uwzględniająca dodatkowe 50% normy.

 

Lokale w budynkach będących własnością osób nieznanych z miejsca pobytu, dla których nie został ustanowiony kurator

W przypadku zawarcia umowy najmu opróżnionej części lokalu wspólnego lub lokalu pozostającego w bezpośrednim sąsiedztwie niemogącego stanowić samodzielnego przedmiotu najmu stosuje się stawkę czynszu na poziomie 3% wartości odtworzeniowej lokalu w skali roku.

 

Lokale w budynkach stanowiących współwłasność w częściach ułamkowych Gminy Miejskiej Kraków lub Skarbu Państwa i osób fizycznych pozostających w zarządzie ZBK

W przypadku zawarcia umowy najmu opróżnionej części lokalu wspólnego lub lokalu pozostającego w bezpośrednim sąsiedztwie niemogącego stanowić samodzielnego przedmiotu najmu stosuje się stawkę czynszu na poziomie 3% wartości odtworzeniowej lokalu w skali roku.

 Sondy i ankiety

Czy według Pana/Pani karta usługi jest: