ML-28
URZĄD MIASTA KRAKOWA
Wydział Mieszkalnictwa

Udzielanie ulg w spłacie należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Miejskiej Kraków z tytułu roszczeń regresowych naliczanych przez Wydział Mieszkalnictwa UMK


Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 unijnego ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (tzw. RODO) informujemy, że administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Pani/Pana dane osobowe, jest Prezydent Miasta Krakowa z siedzibą Pl. Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu udzielenia ulgi w spłacie należności cywilnoprawnej.

 

Informujemy, że:

 1. Ma Pani/Pana prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu załatwienia sprawy dla potrzeb której zostały zebrane, a następnie będą przechowywane u nas przez co najmniej 10 lat, po czym mogą ulec zniszczeniu lub zostaną przekazane do Archiwum Narodowego w Krakowie.
 3. Ma Pani/Pana prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 4. Odbiorcą/kategorią odbiorców danych osobowych jest: Urząd Miasta Krakowa.
 5. Podanie danych osobowych jest warunkiem udzielenie ulgi i ma charakter obowiązkowy.
 6. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości rozpatrzenia wniosku o udzielenie ulgi.
 7. Podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego, kodeks cywilny oraz uchwała Nr XCVIII/2557/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Miejskiej Kraków lub jej jednostkom organizacyjnym, a także wskazania organów do tego uprawnionych.
 8. Pani/Pana dane w zakresie: imię i nazwisko, rodzaj udzielonej ulgi i jej wysokość będą dostępne na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Krakowa.

 

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: adres pocztowy – ul. Wielopole 17a, 31-072 Kraków, adres e-mail: iod@um.krakow.pl

 

Informujemy, że w trosce o ochronę Waszych danych osobowych wdrożyliśmy System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji, certyfikowany według wymagań normy ISO 27001.

 Załatw sprawę elektronicznie

 

Brak możliwości.Sprawę załatwia

Wydział Mieszkalnictwa, Rynek Podgórski 1, 30-533 Kraków,

Referat ds. Roszczeń Odszkodowawczych Związanych z Wyrokami Eksmisyjnymi,

 

Jerzy Łapczyński, tel. 12-616-82-26,

Łukasz Zając tel. 12-616-82-61

 

 Obejrzyj wersję w języku migowym

Film z tłumaczeniem opisu usługi na język migowy.


Loading the player...Dokumenty od wnioskodawcy (klienta)

 

 

1. Pisemny wniosek o udzielenie ulgi z uzasadnieniem (w zależności od rodzaju wnioskowanej ulgi wzór stanowią załączniki nr 1 – 4 do procedury).

2. Wypełnione oświadczenie majątkowe zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 5 do procedury.

3. Kopia deklaracji podatkowej za rok poprzedzający złożenie wniosku o ulgę lub zaświadczenie z Urzędu Skarbowego potwierdzające osiągnięty dochód lub jego brak. W przypadku wniosku złożonego w okresie od 1 stycznia do 30 kwietnia danego roku kalendarzowego, deklaracja może obejmować dochód osiągnięty w roku kalendarzowym poprzedzającym rok, o którym mowa w pierwszym zdaniu.

4. Dokument stwierdzający wysokość wynagrodzenia, nagród, honorariów, odcinki emerytury lub renty za okres 3 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku, dokument stwierdzający pobieranie zasiłków z tytułu pomocy społecznej lub bezrobocia oraz innych należności i otrzymywanych świadczeń (kserokopie).

5. Pisemne informacje o istniejących zobowiązaniach finansowych (kredyty, pożyczki, inne).

6. Wszelkie inne dokumenty uzasadniające przyznanie ulgi (np. zaświadczenie lekarskie).

7. Pełnomocnictwo, gdy wnioskodawca jest reprezentowany przez inną osobę:

a) odręczne złożone w obecności pracownika Wydziału Mieszkalnictwa;

b) potwierdzone notarialnie;

c) notarialne.

Powyższe wymogi nie dotyczą pełnomocnictw udzielanych radcy prawnemu/adwokatowi.

 

 Opłaty

 

Postępowanie nie podlega opłatom.Forma załatwienia

 

 1. Porozumienie cywilnoprawne w sprawie udzielenia ulgi w spłacie wierzytelności
 2. Pismo o odmowie udzielenia ulgi.


Termin załatwienia

 

Do 60 dni od daty złożenia kompletnego wniosku.Dokumenty uzyskiwane w postępowaniu

 

Zestawienie bieżącego stanu zadłużenia wnioskodawcy
 Tryb odwoławczy

 

Nie dotyczy.Podstawa prawna

 

 1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
 2. Uchwała Nr XCVIII/2557/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 28 marca 2018 roku w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Miejskiej Kraków lub jej jednostkom organizacyjnym, a także wskazania organów do tego uprawnionych.

 Dostępność procedury

 

Procedura jest dostępna w siedzibie Wydziału Mieszkalnictwa w Krakowie oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa.Informacje dodatkowe dla klienta

BrakSondy i ankiety

Czy według Pana/Pani karta usługi jest: