ML-27
URZĄD MIASTA KRAKOWA
Wydział Mieszkalnictwa

Odstąpienie od procedury eksmisyjnej wobec osób, które:

a) utraciły uprawnienia do dalszego zajmowania tymczasowego pomieszczenia lub lokalu na warunkach najmu socjalnego z uwagi na niespełnienie kryterium dochodowego,

b) utraciły prawo do dalszego zajmowania pomieszczenia tymczasowego,

c) utraciły uprawnienia do dalszego zajmowania lokalu uzasadniającego jego wynajęcie na warunkach najmu socjalnego przyznanego z tytułu zniszczenia lokalu wskutek zdarzenia losowego.

 


Załączniki do procedury:
Pełna treść procedury ML-27

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 unijnego ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (tzw. RODO) informujemy, że administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Państwa dane osobowe, jest Prezydent Miasta Krakowa z siedzibą Pl. Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków.

 

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji orzeczeń sądów powszechnych oraz zadań własnych gminy w zakresie zaspakajania potrzeb mieszkaniowych.

 

Informujemy, że:

 1. Mają Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane do czasu załatwienia sprawy dla potrzeb której zostały zebrane, a następnie będą przechowywane u nas przez co najmniej 10 lat, po czym mogą ulec zniszczeniu lub zostaną przekazane do Archiwum Narodowego w Krakowie.
 3. Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 4. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i ma charakter obowiązkowy.
 5. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości realizacji orzeczeń sądów powszechnych oraz zadań własnych gminy w zakresie zaspakajania potrzeb mieszkaniowych.
 6. Podstawę prawną przetwarzania Państwa danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu, ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, Uchwała nr XXI/340/15 Rady Miasta Krakowa z dnia 8 lipca 2015 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Kraków oraz tymczasowych pomieszczeń z późn. zm.

  

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: adres pocztowy – Rynekk Podgórski 1, 30-533 Kraków, adres e-mail: iod@um.krakow.pl

 

Informujemy, że w trosce o ochronę Waszych danych osobowych wdrożyliśmy System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji, certyfikowany według wymagań normy ISO 27001.

 Załatw sprawę elektronicznie

Sprawę załatwia

 

Wydział Mieszkalnictwa, Rynek Podgórski 1, 30-533 Kraków;

Referat Przedłużeń Umów Najmu,

 

 

Zadaj pytanie w sprawie procedury: www.bip.krakow.pl/idz

 

 

 Obejrzyj wersję w języku migowym

NieDokumenty od wnioskodawcy (klienta)
 1. Pismo wnioskodawcy zawierające prośbę o odstąpienie od procedury eksmisyjnej.
 2. Dokumenty potwierdzające aktualny stan zdrowia osób zamieszkujących w lokalu, wystawione przez lekarza specjalistę.
 3. Orzeczenie potwierdzające: lekki, umiarkowany lub znaczny stopień niepełnosprawności, częściową lub całkowitą niezdolność do pracy lub całkowitą niezdolność do pracy i całkowitą niezdolność do samodzielnej egzystencji, I, II lub III grupę inwalidzką.
 4. Dokumenty potwierdzające wysokość stałych wydatków osób zamieszkujących w lokalu, związanych ze stanem zdrowia (np. wydatki na leki, badania, rekonwalescencje), utrzymaniem mieszkania (wydatki na prąd, gaz) lub innymi okolicznościami (np. daleki dojazd do pracy).

 Opłaty

Postępowanie nie podlega opłatom.Forma załatwienia

Informacja o odstąpieniu od procedury eksmisyjnej

lub

Informacja o braku podstaw prawnych do pozytywnego załatwienia wniosku.

 Termin załatwienia

Odstąpienie od procedury eksmisyjnej - w ciągu 30 dni od dnia wizji środowiskowej dokonanej w lokalu.

 

Informacja o braku podstaw prawnych do pozytywnego załatwienia wniosku – w ciągu 30 dni od dnia złożenia wniosku wraz z kompletem wymaganej dokumentacji. W uzasadnionych przypadkach, okres weryfikacji może być przedłużony o kolejne 30 dni. O przedłużeniu okresu weryfikacji zawiadamia się wnioskodawcę wraz z podaniem terminu załatwienia sprawy oraz przyczyny zwłoki.

 Dokumenty uzyskiwane w postępowaniu

Protokół z wizji środowiskowej dokonanej w lokalu.Tryb odwoławczy

Wnioskodawcy nie przysługuje uprawnienie do wniesienia środka odwoławczego.Podstawa prawna
 1. Art. 4 ust. 1, art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego.
 2. Zarządzenie Nr 309/2020 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 6 lutego 2020 r. w sprawie wysokości odszkodowania za zajmowanie bez tytułu prawnego lokalu wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Kraków i tymczasowego pomieszczenia wchodzącego w skład zasobu tymczasowych pomieszczeń Gminy Miejskiej Kraków oraz zasad odstąpienia od procedury eksmisyjnej.

 Dostępność procedury
 1. Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Krakowa.
 2. Punkty Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Krakowa.


Informacje dodatkowe dla klienta

Procedura jest dostępna w siedzibie Wydziału Mieszkalnictwa w Krakowie, Rynek Podgórski 1 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa.

 

 Sondy i ankiety

Czy według Pana/Pani karta usługi jest: