ML-12
URZĄD MIASTA KRAKOWA
Wydział Mieszkalnictwa

Udzielenie pomocy mieszkaniowej z tytułu niezaspokojonych potrzeb mieszkaniowych (braku tytułu prawnego do lokalu mieszkalnego lub innej nieruchomości) oraz  osiągania niskich dochodów


Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 unijnego ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (tzw. RODO) informujemy, że administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Państwa dane osobowe, jest Prezydent Miasta Krakowa z siedzibą Pl. Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków.

 

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji orzeczeń sądów powszechnych oraz zadań własnych gminy w zakresie zaspakajania potrzeb mieszkaniowych.

 

Informujemy, że:  

  1. Mają Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
  2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane do czasu załatwienia sprawy dla potrzeb której zostały zebrane, a następnie będą przechowywane u nas przez co najmniej 10 lat, po czym mogą ulec zniszczeniu lub zostaną przekazane do Archiwum Narodowego w Krakowie.
  3. Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  4. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i ma charakter obowiązkowy.
  5. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości realizacji orzeczeń sądów powszechnych oraz zadań własnych gminy w zakresie zaspakajania potrzeb mieszkaniowych.
  6. Podstawę prawną przetwarzania Państwa danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu, ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, Uchwała nr XXX/794/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Kraków oraz tymczasowych pomieszczeń z późn. zm.

  

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: adres pocztowy – ul. Wielopole 17a, 31-072 Kraków, adres e-mail: iod@um.krakow.pl

 

Informujemy, że w trosce o ochronę Waszych danych osobowych wdrożyliśmy System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji, certyfikowany według wymagań normy ISO 27001.  Załatw sprawę elektronicznie

Nie.Sprawę załatwia

Wydział Mieszkalnictwa UMK, Referat Pomocy Mieszkaniowej

Rynek Podgórski 1, 30-533 Kraków,

 

 Obejrzyj wersję w języku migowym

Nie

 


Loading the player...Dokumenty od wnioskodawcy (klienta)

 

1. Wniosek o udzielenie pomocy mieszkaniowej z tytułu niezaspokojonych potrzeb mieszkaniowych oraz osiągania niskich dochodów, pobrany w siedzibie Wydziału Mieszkalnictwa (Punkt Obsługi Mieszkańców, Rynek Podgórski 1 - parter) lub ze strony internetowej www.bip.krakow.pl. Wzór wniosku stanowi załącznik do procedury.

2. Deklaracja o wysokości dochodu (załącznik nr 2 do procedury).

3. Dokument potwierdzający wysokość dochodów wszystkich członków gospodarstwa domowego uzyskanych w okresie trzech pełnych miesięcy kalendarzowych poprzedzających datę złożenia wniosku, w szczególności:

1) zaświadczenie o dochodzie z zakładu pracy (załącznik nr 3 do procedury) – dot. osób zatrudnionych na podstawie m.in. umowy o pracę, umowy zlecenia, o dzieło.

2) odcinki przekazów pocztowych renty/emerytury lub zaświadczenie z ZUS – dot. osób pobierających świadczenia emerytalno-rentowe.

3) odcinki przekazów pocztowych lub wyciąg z konta bankowego lub odpis wyroku sądowego przyznającego alimenty – dot. osób otrzymujących alimenty na podstawie wyroku sądowego.

4) decyzja przyznająca świadczenia rodzinne/świadczenia z funduszu alimentacyjnego lub odcinki przekazów pocztowych lub wyciąg z konta bankowego – dot. osób pobierających świadczenia rodzinne/świadczenia z funduszu alimentacyjnego.

5) zaświadczenie o wysokości stypendium (socjalnego, naukowego, mieszkaniowego, na wyżywienie) lub o nie pobieraniu stypendium – dot. studentów wyższych uczelni.

6) zaświadczenie z urzędu gminy o dochodowości z hektara przeliczeniowego – dot. osób posiadających gospodarstwo rolne.

4. Oświadczenie o stanie majątkowym (załącznik nr 4 do procedury).

5. Dokumenty potwierdzające „centrum życiowe" na terenie Krakowa w okresie 5 lat przed dniem złożenia wniosku. Kraków uznaje się za centrum życiowe w przypadku udokumentowania przez wnioskodawcę oraz osoby objęte wnioskiem faktycznego zamieszkiwania na terenie Gminy Miejskiej Kraków.

6. Prawomocne orzeczenie o rozwodzie lub separacji wraz z ewentualnym orzeczeniem dotyczącym podziału majątku dorobkowego (dotyczy osób które są po rozwodzie lub pozostają w separacji).

7. Dokumenty pozwalające na określenie miejsc poprzedniego zameldowania wnioskodawcy oraz osób objętych wnioskiem.

8. Dokumenty pozwalające na wykluczenie okoliczności, iż wnioskodawcy lub osobom objętym wnioskiem przysługuje lub przysługiwał tytuł prawny do lokali mieszkalnych lub innych nieruchomości, w których wnioskodawca, jego małżonek oraz osoby objęte wnioskiem były zameldowane w latach poprzednich.

9. Dokumenty pozwalające na wykluczenie okoliczności, iż wnioskodawcy lub osobom objętym wnioskiem przysługiwał tytuł prawny do lokali mieszkalnych lub innych nieruchomości, które przysługują zstępnym, wstępnym i rodzeństwu wnioskodawcy oraz jego małżonka.

10. Ostateczna decyzja o wymeldowaniu (dotyczy osób, które zostały wymeldowane

w trybie administracyjnym).

 

 

Wnioskodawca może również dołączyć:

 

1. Zaświadczenie o poruszaniu się na wózku inwalidzkim.

2. Orzeczenie potwierdzające: lekki, umiarkowany lub znaczny stopień niepełnosprawności, częściową lub całkowitą niezdolność do pracy, lub całkowitą niezdolność do pracy i całkowitą niezdolność do samodzielnej egzystencji, I, II lub III grupę inwalidzką.

3. Prawomocny wyrok sądowy orzekający o występowaniu przemocy skierowanej przeciwko wnioskodawcy lub osobie objętej wnioskiem.

4. Zaświadczenie Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych, legitymację osoby represjonowanej wydaną przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, inny stosowny dokument świadczący o represjach i prześladowaniach;

5. Zaświadczenia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej lub innych instytucji dotyczące okresu pobytu w placówkach świadczących pomoc w czasowym zapewnieniu schronienia.

6. Zaświadczenia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, placówek opiekuńczo-wychowawczych dotyczące pobytu w placówkach dzieci wnioskodawcy.

7. Postanowienie sądu rodzinnego o umieszczeniu wnioskodawcy w placówce opiekuńczo-wychowawczej lub rodzinie zastępczej.

8. Postanowienie sądu rodzinnego o ustaniu rodziny zastępczej.

9. Zaświadczenia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej lub placówek opiekuńczo-wychowawczych dotyczące pobytu w placówkach lub w rodzinie zastępczej.

10. Opinię Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, placówek opiekuńczo – wychowawczych dotyczącą wnioskodawcy.

11. Dokumenty, które uprawdopodobniają brak możliwości zamieszkania w lokalu mieszkalnym, do którego tytuł prawny przysługuje rodzicom biologicznym lub osobom pełniącym funkcję spokrewnionej rodziny zastępczej.

12. Prawomocne orzeczenie sądowe o eksmisji z lokalu bez prawa do lokalu socjalnego (dotyczy osób, w stosunku do których została orzeczona eksmisja).

13. Prawomocne orzeczenie sądowe stwierdzające utratę tytułu prawnego do lokalu nie wchodzącego w skład zasobu mieszkaniowego Gminy Miejskiej Kraków.

 

W przypadku doręczenia kserokopii dokumentów, o których mowa w pkt. 2-10 oraz 1-13 należy przedłożyć oryginały tych dokumentów do wglądu (nie dotyczy załączników do niniejszej procedury). Zarówno wniosek jak i załączniki do niniejszej procedury winny być złożone w oryginale.

 

 Opłaty

Postępowanie nie podlega opłatom.Forma załatwienia

Wstępna pozytywna weryfikacja wniosku,

Objęcie ostateczną listą osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu lokalu,

Skierowanie do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego na podstawie ostatecznej listy osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu lokalu.

lub

Informacja o braku podstaw prawnych do pozytywnego załatwienia wniosku.Termin załatwienia

Informacja o wstępnej pozytywnej weryfikacji wniosku - w ciągu 30 dni od dnia złożenia wniosku wraz z kompletem wymaganej dokumentacji.

 

Wydanie skierowania do zawarcia umowy najmu w ciągu 30 dni od dnia:

- przyjęcia oferty zawarcia umowy najmu - w przypadku, gdy stan techniczny zaoferowanego lokalu umożliwia jego zasiedlenie.

- zakończenia remontu - w przypadku, gdy lokal przed zasiedleniem wymaga remontu, który przeprowadzi Gmina Miejska Kraków lub przyszły najemca.

 

Informacja o braku podstaw prawnych do pozytywnego załatwienia wniosku

- w ciągu 30 dni od dnia złożenia wniosku wraz z kompletem wymaganej dokumentacji. W uzasadnionych przypadkach, okres weryfikacji może być przedłużony o kolejne 30 dni. O przedłużeniu okresu weryfikacji zawiadamia się wnioskodawcę wraz z podaniem terminu załatwienia sprawy oraz przyczyny zwłoki.

 

 Dokumenty uzyskiwane w postępowaniu

Kwestionariusz kwalifikacji punktowej warunków socjalno-mieszkaniowych wnioskodawcy.

Opinia: Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Policji, Straży Miejskiej, właściwej Rady Dzielnicy.

 Tryb odwoławczy

Złożenie skargi na akt prawny z zakresu administracji publicznej na podstawie ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

 Podstawa prawna

1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego.

2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych.

3. Uchwała Nr XXX/794/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Kraków oraz tymczasowych pomieszczeń.

 

 

 Dostępność procedury
  1. Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Krakowa
  2. Punkty Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Krakowa


Informacje dodatkowe dla klienta

Brak.Sondy i ankiety

Czy według Pana/Pani karta usługi jest: